Beleidsregels met betrekking tot subsidieaanvragen van bewoners en bewonersorganisaties voor een financiële bijdrage in het kader van het gemeentelijk kernenbeleid

Geldend van 11-07-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels met betrekking tot subsidieaanvragen van bewoners en bewonersorganisaties voor een financiële bijdrage in het kader van het gemeentelijk kernenbeleid

Het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op het bepaalde in art. 2, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening De Ronde Venen 2013;

besluit:

vast te stellen de volgende

‘Beleidsregels met betrekking tot subsidieaanvragen van bewoners en bewonersorganisaties voor een financiële bijdrage in het kader van het gemeentelijk kernenbeleid’

Inleiding

Deze beleidsregels zijn van toepassing op:

 • -

  het bewonersbudget Kernenbeleid waaruit kleine initiatieven van bewoners kunnen worden gefinancierd;

 • -

  gelden die beschikbaar worden gesteld aan bewonersorganisaties.

Alle bewoners van de gemeente De Ronde Venen kunnen, als zij worden ondersteund door een groep medebewoners, een beroep doen op het bewonersbudget.

Artikel 1 Definities

 • 1. Alle begrippen die worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013.

 • 2. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   Bewonersorganisatie: een wijk- of dorpscomité of een bewonersplatform dat aanspreekpunt is voor de gemeente.

  • b.

   b. ASV 2013: Algemene Subsidieverordening De Ronde Venen 2013.

Hoofdstuk I Bewonersbudget

Artikel 2

 • 1. De gemeenteraad stelt jaarlijks budget beschikbaar voor de financiering van initiatieven van bewoners.

 • 2. Per activiteit wordt maximaal € 1.500,- aan subsidie verleend, afhankelijk van de aard van de activiteit, de geraamde kosten en het aantal deelnemers.

 • 3. Het bedrag wordt jaarlijks in het subsidieregister bekendgemaakt.

Artikel 3 Subsidie aanvragen

 • 1. Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet de aanvraag voldoen aan de voorwaarden die staan genoemd in artikel 8 van de ASV2013.

 • 2. Om voor een subsidie uit het bewonersbudget in aanmerking te komen moet het plan tevens voldoen aan een aantal aanvullende voorwaarden:

  • -

   bijdragen aan de leefbaarheid of veiligheid van de buurt;

  • -

   gedragen worden door een groep wijk- of dorpsbewoners;

  • -

   minimaal 6 weken voor de uitvoering van de activiteit worden ingediend;

  • -

   (indien van toepassing) passen binnen de bestaande afspraken met inwoners;

  • -

   (indien mogelijk) mede door inzet van de inwoners worden uitgevoerd;

  • -

   passen binnen het beleid van de gemeente zoals vastgesteld in de Nota Kernenbeleid 2012.

Artikel 4 Subsidieverlening en verantwoording

 • 1. De gemeente vraagt, indien mogelijk, het dorps- of wijkcomité advies over het plan en beslist uiteindelijk of een subsidie wordt verleend en hoe hoog deze bijdrage is. De subsidie wordt direct vastgesteld.

 • 2. De betaling van de subsidie vindt in één keer plaats nadat de verleningsbeschikking is afgegeven.

 • 3. Na afloop van de activiteit dienen aanvragers een fotoverslag in en een kopie van de aankoopbonnen.

Hoofdstuk II Bewonersorganisaties

Artikel 5

 • 1. De gemeente kan jaarlijks een bedrag beschikbaar stellen van € 1.500,- per bewonersorganisatie (dorps-/wijkcomité) voor dekking van hun organisatiekosten.

 • 2. Het bedrag wordt jaarlijks bekendgemaakt in het subsidieregister.

Artikel 6 Subsidie aanvragen

Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet:

 • -

  de aanvraag voldoen aan de voorwaarden die staan genoemd in artikel 8 van de ASV 2013;

 • -

  de bewonersorganisatie voor de gemeente het aanspreekpunt zijn voor de desbetreffende wijk of kern; per wijk/kern is dit maximaal één organisatie.

 • -

  de bewonersorganisatie uit tenminste 5 personen bestaan die woonachtig of werkzaam zijn in de kern / wijk.

Artikel 7 Subsidieverlening en verantwoording

 • 1. De betaling van de subsidie vindt in één keer plaats nadat de verleningsbeschikking is afgegeven.

 • 2. Na afloop van het kalenderjaar dienen aanvragers een kort overzicht in van de besteding van het beschikbaar gestelde bedrag.

Artikel 8 Onvoorziene situaties

In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoelingen van deze regels, beslist het college.

Artikel 9 In-werking-treding en citeertitel

 • 1 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregel subsidieaanvragen bewoners en bewonersorganisaties’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van B&W van de gemeente De Ronde Venen op 24 juni 2014
secretaris burgemeester
Mr. A.S. Meijer M. Divendal