Regeling vervallen per 06-02-2024

Wegsleepverordening Zwijndrecht

Geldend van 19-06-2014 t/m 05-02-2024

Intitulé

Wegsleepverordening Zwijndrecht

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 149 Gemeentewet, artikel 173, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van Voertuigen te besluiten tot het vaststellen van de volgende:

Wegsleepverordening Zwijndrecht

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  Wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  Voertuig: alle voertuigen zoals genoemd in artikel 1, van het RVV 1990;

 • e.

  Motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de Wet;

 • f.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht.

Artikel 2 Uitvoering en toezicht

 • 1.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • 2.

  Het college draagt het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening mede op aan door het college aan te wijzen personen.

Artikel 3 Aanwijzen van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten als bedoeld in artikel 170, lid 1, onder c van de Wet worden aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Zwijndrecht voor zover die behoren tot een van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 4 Plaats van bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het adres Rijksstraatweg 92, 3316 EH te Dordrecht.

 • 2.

  Het college stelt de openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats vast.

Artikel 5 Kosten overbrengen en bewaren van voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen en bewaren van voertuigen zijn opgenomen in een bij deze verordening behorende Tarievenlijst.

 • 2.

  De gemeenteraad kan de kosten voor het overbrengen en bewaren van voertuigen en bewaren van voertuigen, vermeld op de Tarievenlijst, jaarlijks aanpassen op basis van de Consumentenindex (werknemers laag) zoals gepubliceerd door het CBS.

Artikel 6 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Het bepaalde in de artikelen 1, 4 en 5 van deze verordening is van overeenkomstige toepassing op gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid genoemd in artikel 130, lid 4, artikel 164, lid 7 en artikel 174, lid 1 van de Wet.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Wegsleepverordening Zwijndrecht".

 • 2.

  Deze verordening treedt de achtste dag na die van de bekendmaking in werking.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 mei 2014 .
De griffier, De voorzitter,
N. Kanters D. Schrijer

Bijlage TARIEVENTABEL 2014 WEGSLEEPVERORDENING ZWIJNDRECHT

 

Artikel 1 BEGRIPPEN

 

In deze tarieventabel wordt verstaan onder:

Voorrijkosten: kosten die in rekening worden gebracht op het moment dat de opdracht tot wegslepen wordt verstrekt en waarbij ook daadwerkelijk wordt uitgereden door het wegsleepbedrijf.

Wegsleepkosten: kosten die worden berekend vanaf het moment dat een medewerker van het wegsleepbedrijf bezig is met het daadwerkelijk wegslepen van het voertuig.

 

Artikel 2 Kosten van wegslepen, bewaren en afgifte 

 • 2.1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig tot en met 3.500 kilogram naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   voorrijkosten € 88,03

  • b.

   wegsleepkosten € 84,62

  • c.

   administratiekosten € 80,-

 • 2.2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig tot en met 3.500 kilogram bedragen € 10,72 voor elk etmaal of een gedeelte ervan.

 • 2.3.

  De kosten van het overbrengen van eenvoertuig boven 3.500 kilogram naar de  bewaarplaats bedragen:

  • a.

   voorrijkosten € 101,70

  • b.

   wegsleepkosten € 423,23

  • c.

   administratiekosten 80,-

 • 2.4.

  De kosten van het bewaren van een voertuig boven 3.500 kilogram bedragen € 25,43 voor elk etmaal of een gedeelte ervan.

   

 

Artikel 3 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze tarieventabel kan worden aangehaald als “Tarieventabel Wegsleepverordening Zwijndrecht 2014”.

 • 2.

  Deze tarieventabel treedt in werking op de dag dat de Wegsleepverordening Zwijndrecht in werking treedt.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 27 mei 2014

 

De griffier, De voorzitter,

N. Kanters D. Schrijer