Nota ruimtelijke kwaliteit (Welstandsnota) Peel en Maas

Geldend van 08-12-2011 t/m heden

Intitulé

Nota ruimtelijke kwaliteit (Welstandsnota) Peel en Maas

DE RAAD VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op het voorstel 2011-100

Zaaknummer: 1894/2011/15666

Gelet op het bepaalde in artikel 12 van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend tijdens de inspraakprocedure

Gehoord de beraadslagingen

BESLUIT

De bijgevoegde Nota Ruimtelijke Kwaliteit inclusief bijlagen vast te stellen

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van : 18 oktober 2011
De raad van de gemeente Peel en Maas,
de griffier, de voorzitter,
drs. A.G. Joosten, W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Bijlage Kaarten van beeldbepalende dorpsgezichten

kaarten van beeldbepalende dorpsgezichten