Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2004

Geldend van 03-08-2010 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2004

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2004

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 september 2004

gelet op de Gemeentewet:

 

BESLUIT

 

vast te stellen de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2004:

Paragraaf 1 Ambtelijke bijstand

Artikel 1

 • 1. Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

  • c.

   bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2. De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a. of b. wordt door de griffier, een medewerker van de griffie of op verzoek van de griffier door een ambtenaar gegeven.

 • 3. Indien de ambtenaar twijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld onder het eerste lid, onder a. of b., stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist.

 • 4. De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onder c. wordt in beginsel verleend door de griffier. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier kan worden verleend, kan de griffier de secretaris verzoeken één of meer ambtenaren aan te wijzen die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2

 • 1. Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden.

 • 2. De secretaris beoordeelt of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid verleend kan worden; is dit niet het geval dan deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan het raadslid dat het verzoek heeft ingediend en aan de griffier.

 • 3. Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris niet kan worden gehonoreerd kan het betrokken raadslid of de griffier het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 3

 • 1. Indien een raadslid niet tevreden is over de door een ambtenaar verleende bijstand, doet dit lid of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

 • 2. Indien een raadslid niet tevreden is over de door een ambtenaar verleende bijstand, doet dit lid of de griffier hiervan mededeling aan de secretaris.

Paragraaf 2 Fractieondersteuning

Artikel 4

 • 1. De fracties, zoals bedoeld in artikel 5 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2. Deze bijdrage bestaat uit een vast basisbedrag van € 500,-- voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 100,-- per raadslid.

Artikel 5

 • 1. De bijdrage voor fractieondersteuning wordt, zo spoedig mogelijk na aanvang van een kalenderjaar doch uiterlijk voor 1 maart van dat jaar, als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

 • 2. In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

 • 3. Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage:

  • a.

   bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.            

  • b.

   bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 4. Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de op artikel 4, tweede lid, te baseren nieuwe verdeling. De hoogte van de nieuw vastgestelde vergoeding gaat in op de eerste dag van de maand na de maand, waarin de fractiesplitsing plaatsvindt.

Paragraaf 3 Slotbepaling

Artikel 6

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 november 2004.

 • 2. De Regeling inzake het verstrekken van ambtelijke bijstand aan de leden van de gemeenteraad, zoals vastgesteld op 23 februari 1995, wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 21 oktober 2004