Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang

Geldend van 27-04-2022 t/m heden

Intitulé

Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang

De Raad van de gemeente Kampen,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 10 juni 2014, kenmerk 14int01804,

gelet op artikel 25 h vijfde en zesde lid van de Mededingingswet,

besluit de volgende economische activiteiten vast te stellen als uitzonderingen, die plaatsvinden in het algemeen belang, als bedoeld in artikel 25 h, vijfde en zesde lid van de Mededingingswet:

 • -

  De gemeentelijke binnen- en buitensportaccomodaties (waaronder onder andere de sporthallen, gymnastiekzalen en sportvelden);

 • -

  De gemeentelijke begraafplaatsen;

 • -

  De gemeentelijke fietsenstallingen;

 • -

  Verhuur / in gebruik geven van maatschappelijk vastgoed (incl. grond);

 • -

  Anti – kraak ingebruikgeving vastgoed;

 • -

  retributies van opstalrechten voor sport- en culturele organisaties.

Ondertekening

Kampen, 11 juni 2014

De Raad van de gemeente Kampen,

drs. H.A. van der Meulen,

griffier

drs. mr. B. Koelewijn,

voorzitter