verordening cliëntenparticipatie WWB 2004

Geldend van 14-09-2010 t/m heden

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie WWB 2004

De raad van de gemeente Boekel;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2004; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand, de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 150 van de Gemeentewet; overwegende dat het noodzakelijk is te regelen de wijze waarop personen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand.

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de verordening cliëntenparticipatie WWB 2004

Artikel 1 Begripsbepaling 

 • 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • 2. college: college van burgemeester en wethouders van Boekel;

 • 3. gemeenteraad: gemeenteraad van Boekel;

 • 4. cliënt: bijstandsgerechtigde in Boekel;

 • 5. cliëntenraad: clientenraad WWB Boekel;

 • 6. maatschappelijke organisatie: organisatie met een rechtspersoonlijkheid.

Artikel 2 Doelstelling

De cliëntenraad heeft tot doel de collectieve belangen te behartigen van cliënten ten aanzien van de Wet werk en bijstand.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1. De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven over alle onderwerpen, die de vorming, de controle en de evaluatie van beleid op het gebied van de sociale zekerheid van de gemeente Boekel betreffen.

 • 2. De gemeente Boekel zal over voorstellen aan het college aan de cliëntenraad op een dusdanig tijdstip advies vragen dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

 • 3. Wanneer de gemeente Boekel in een voorstel afwijkt van het advies van de cliëntenraad, wordt dit in het voorstel vermeld. Daarbij wordt bovendien aangegeven op welk gronden van het advies wordt afgeweken.

 • 4. Wanneer het college of de gemeenteraad afwijkt van het advies van de cliëntenraad, worden de redenen daarvan schriftelijk meegedeeld aan de  cliëntenraad.

 • 5. De gemeente Boekel verstrekt aan de cliëntenraad tijdig, en desgevraagd schriftelijk, met inachtneming van de wettelijke beperkingen, alle inlichtingen en gegevens die zij voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

 • 6. Burgemeester en wethouders bevorderen het instellen en in stand houden van de cliëntenraad.

Artikel 4 Samenstelling cliëntenraad

 • 1.

  De cliëntenraad bestaat uit minimaal 5 leden en maximaal 7 leden, waarvan:

  • a.

   tweevijfde, respectievelijk driezevende van de leden werkzaam is als vrijwilliger bij een maatschappelijke organisatie,

  • b.

   drievijfde respectievelijk vierzevende van de leden gebruik maakt van een bijstandsuitkering en inwoner is van de gemeente Boekel.

 • 2. De leden hebben zitting in de cliëntenraad op persoonlijke titel. Zo zij lid zijn van een maatschappelijke organisatie zullen zij in de cliëntenraad opereren zonder last of ruggespraak.

Artikel 5 Benoeming en zittingsduur leden cliëntenraad

 • 1. De leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college.

 • 2. De cliëntenraad draagt zelf nieuwe kandidaten voor.

 • 3. De cliëntenraad kiest uit haar midden een secretaris en penningmeester.

 • 4. De cliëntenraad benoemd, indien mogelijk, een onafhankelijk persoon als voorzitter.

Artikel 6 Zittingsduur

 • 1. De zittingsduur van de leden van cliëntenraad is, behoudens tussentijds aftreden,  twee jaar.

 • 2. De leden van de cliëntenraad treden gelijktijdig af, doch zijn terstond opnieuw benoembaar.

 • 3. Eindigt de hoedanigheid, waaraan een lid op grond van artikel 4 onder a zijn benoeming ontleent, dan behoudt hij voor de periode van maximaal 1 jaar het recht om lid van de cliëntenraad te zijn.

 • 4. Aftredende leden blijven hun functie waarnemen totdat een nieuwe benoeming heeft plaatsgevonden. De benoeming van de nieuwe leden geschiedt binnen drie maanden na het aftreden van de voorgaande leden, tenzij lid 3 van dit artikel van toepassing is.

Artikel 7 Rechtsbescherming

 • 1. Het lidmaatschap van de cliëntenraad is van geen enkele invloed op de behandeling van de cliënt van de gemeente Boekel.

 • 2. Klachten over een behandeling in strijd met het eerste lid worden rechtstreeks aan de beleidsmedewerker sociale zaken van de gemeente Boekel gedaan.

Artikel 8 Taken voorzitter, penningmeester en secretaris

 • 1. Tot de taak van de voorzitter behoort:

  • a.

   Het vaststellen van de agenda

  • b.

   Het bepalen van het uur en de dag van de vergadering

  • c.

   Het leiden van de vergadering

  • d.

   Het vertegenwoordigen van de cliëntenraad naar buiten.

 • 2. Tot de taak van de penningmeester behoort:

  • a.

   Het beheer van de voor de cliëntenraad beschikbare middelen

  • b.

   Het opstellen van een financieel jaarverslag over de besteding van de beschikbare middelen

 • 3. Tot de taak van de secretaris behoort:

  • a.

   Het schriftelijk oproepen van de leden en toesturen van de agenda met bijbehorende stukken van de vergadering

  • b.

   Het openbaar bekend maken van de vergadering

  • c.

   Het opstellen van een schriftelijk verslag van de vergadering

  • d.

   Het verzenden van de verslagen ter kennisneming aan het college en de gemeenteraad van Boekel.

Artikel 9 Vergadering en werkwijze

 • 1. De cliëntenraad vergadert ten minste twee keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste een derde van de leden dat nodig oordeelt.

 • 2. De vergaderingen zijn als regel openbaar.

 • 3. Een vergadering vindt geen doorgang indien niet ten minste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 4. Indien gewenst zal de beleidsmedewerker sociale zaken van de gemeente Boekel, of zijn vervanger, de vergadering bijwonen voor het geven van toelichting of advies.

Artikel 10 Besluiten

 • 1. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

 • 2. Stemming over personen vindt schriftelijk en onder geheimhouding plaats. Over alle andere zaken vindt stemming mondeling plaats, tenzij de meerderheid van de aanwezigen in de vergadering om een geheime stemming verzoekt.

 • 3. Indien de stemming over personen staken, vindt herstemming plaats. Indien dan ook de stemmen staken beslist het lot.

 • 4. Besluiten van de cliëntenraad worden in het verslag van de vergadering vastgelegd. Wanneer een besluit niet met algemene stemmen is aangenomen, worden in het verslag van de vergadering en, indien van toepassing, in het advies dat daarop is gebaseerd ook de afwijkende standpunten aangegeven.

Artikel 11 Jaarverslag

De cliëntenraad maakt voor 1 april van het lopende jaar een verslag over haar werkzaamheden in het voorafgaande jaar. Dit verslag wordt ten minst bekend gemaakt aan het college en de gemeenteraad.

Artikel 12 Financiën

 • 1. De gemeenteraad stelt in de begroting middelen beschikbaar ten behoeve van de door de cliëntenraad te maken noodzakelijke kosten;

 • 2. Het college verstrekt, met inachtneming van de daarvoor geldende regels, aan de cliëntenraad een tegemoetkoming in de noodzakelijk te maken onkosten.

Artikel 13 Slotbepalingen

In zaken waarin deze verordening niet voorziet beslist het college.

Artikel 14 Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1. Deze verordening  kan worden aangehaald als ‘Verordening cliëntenparticipatie WWB 2004’

 • 2. De verordening treedt in werking zes weken na publicatie van dit raadsbesluit

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel gehouden op 21 oktober 2004