Verordening winkeltijden gemeente Voorst, 2014

Geldend van 03-04-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2014

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Voorst, 2014

De raad van de gemeente Voorst;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2013;

gelet op artikel 3van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de

Verordening winkeltijden gemeente Voorst, 2014:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweedePinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • c.

  delen van de gemeente: de kernen Twello, Voorst, Terwolde, Klarenbeek, Nijbroek, Teuge, Wilp, Steenenkamer, Wilp-Achterhoek, Gietelo-Appen,  De Kar, Klein- Amsterdam, Bussloo, De Vecht en Posterenk.

Artikel 2. Vrijstellingen voor zon- en feestdagen

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een vrijstelling.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2. Een ontheffing kan alleen betrekking hebben op:

  a. bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  b. het uitstallen van goederen;

  c. tentoonstellingen in kunstateliers en galeries.

 • 3. De ontheffing kan enkel worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 5. Bepaalde winkels

De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet tussen 06.00 uur en 22.00 uur ten aanzien van winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksprodukten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht.

Artikel 6. Straatverkoop van bepaalde goederen

Het in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verbod, voor zover dit betrekking heeft op de zondag en de feestdagen, geldt niet tussen 06.00 uur en 21.00 uur ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel.

Artikel 7. Begraafplaatsen

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet tussen 06.00 uur en 22.00 uur ten aanzien van winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

 • 2. Het in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verbod, voor zover dit betrekking heeft op de zondag en de feestdagen, geldt niet tussen 06.00 uur en 22.00 uur ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op een begraafplaats dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang daarvan, gedurende de openingstijden van die begraafplaats.

Artikel 8. Culturele evenementen

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet tussen 06.00 uur en 22.00 uur ten aanzien van gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 2. Het in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verbod, voor zover dit betrekking heeft op de zondag en de feestdagen, geldt niet tussen 06.00 uur en 22.00 uur ten aanzien van het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

Artikel 9. Bejaardenoorden

 • 1. De in artikel 2, eerste lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag en de feestdagen, gelden niet tussen 06.00 uur en 22.00 uur ten aanzien van winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht.

 • 2. Het in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verbod, voor zover dit betrekking heeft op de zondag en de feestdagen, geldt in of op het terrein van bejaardenoorden niet tussen 06.00 uur en 22.00 uur ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

Artikel 10. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 11. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Verordening Winkeltijden gemeente Voorst 1997 wordt ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de Verordening Winkeltijden gemeente Voorst 1997 verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening.

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Voorst, 2014.

Ondertekening

Twello, 10 maart 2014
drs. B.J.M. Jansen
griffier
drs. J.T.H.M. Penninx
voorzitter