Aanwijzingsbesluit art. 2:48 Algemene Plaatselijke Verordening, verboden drankgebruik

Geldend van 21-06-2014 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit art. 2:48 Algemene plaatselijke verordening, verboden drankgebruik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren,

overwegende dat in het hierna aan te wijzen gebied een gerechtvaardigde vrees voor aantasting van de openbare orde bestaat vanwege het nuttigen van alcoholhoudende drank dan wel het bij zich hebben van aangebroken flesjes en blikjes met alcoholhoudende drank;

gelet op het bepaalde in artikel 2:48 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Slochteren;

Besluit:

het volgende vast te stellen:

Aanwijzingsbesluit artikel 2:48 van de Algemene plaatselijke verordening Slochteren

Onderhavig besluit heeft betrekking op hinderlijk drankgebruik op de openbare weg.

In het volgende gebied van de gemeente Slochteren is het op basis van het eerste lid vanartikel 2:48 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Slochteren gestelde, verboden alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flesjes en blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben:

Het Handelsplein en het voorliggende parkeerterrein tot aan het Lougpadje, conform hetgeen is gemarkeerd in bijgevoegde kaart.

Ondertekening

Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 juni 2014.

i240620.pdf [Klik hier om het document te downloaden]

Slochteren, 17 juni 2014

Het college van burgemeester en wethouders,

burgemeester G.J. ten Brink secretaris C.C.W. van den Akker

i240621.pdf [Klik hier om het document te downloaden]