Besluit ondermandaat Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Geldend van 29-05-2014 t/m heden

Intitulé

BESLUIT ONDERMANDAAT VERGUNNINGEN, TOEZICHT EN HANDHAVING

De teammanager vergunningen, toezicht en handhaving,

overwegende, dat het gewenst is de bevoegdheden die verband houden met de taakvelden van het team te leggen bij de medewerkers die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van besluiten,

gelet op de mandaatregeling Peel en Maas,

besluit

  • -

    de aan de teammanager vergunningen, toezicht en handhaving gemandateerde bevoegdheden, overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht te mandateren aan de medewerkers die werkzaam zijn in de vermelde functies dan wel taken en taakvelden, uitgezonderd ingehuurde en externe medewerkers;

  • -

    voorgaande ondermandaatbesluiten met betrekking tot aan hem gemandateerde bevoegdheden in te trekken.

 

Op dit besluit zijn van overeenkomstige toepassing de mandaatregeling Peel en Maas, het daarbij behorende mandaatbesluit (mandaatregister) en afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht.

 

Het overzicht met ondermandaten wordt toegevoegd aan het gemeentelijk mandaatregister.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het bekend is gemaakt.

Ondertekening

Panningen, 21 mei 2014
De teammanager vergunningen, toezicht en handhaving,
 
J.W.M. van der Biesen 

Bijlage 1 Overzicht behorende bij besluit van de teammanager vergunningen, toezicht en handhaving van 21 mei 2014 om ondermandaat te verlenen

bijlage ondermandaat