Uitvoeringsplan algemene begraafplaats Zandvoort 2014-2018

Geldend van 27-05-2014 t/m heden

Intitulé

Het uitvoeringsplan begraafplaats 2014-2018 is het plan van de Gemeente Zandvoort waarin omschreven staat welke beleidsuitgangspunten zij noodzakelijk acht om de visie die zij heeft op de algemene begraafplaats Zandvoort te verwezenlijken.

Uitvoeringsplan algemene begraafplaats Zandvoort 2014-2018

1 Inleiding

Het uitvoeringsplan begraafplaats 2014-2018 is het plan van de Gemeente Zandvoort waarin omschreven staat welke beleidsuitgangspunten zij noodzakelijk acht om de visie die zij heeft op de algemene begraafplaats Zandvoort te verwezenlijken.

1.1 beschrijving van De algemene begraafplaats

De begraafplaats is in 1918 in gebruik genomen, na sluiting van een oude begraafplaats in de kern van het dorp. Deze oude begraafplaats is in 1957 geruimd. De stoffelijke resten die overbleven bij deze ruiming zijn op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat in een verzamelgraf begraven. Ook zijn enkele graven verplaatst naar deze begraafplaats. Het betreft graven waarvan het grafrecht nog doorliep. Bij het bouwrijp maken van de bouwlocatie Louis Davids Carree kwamen ook nog stoffelijke resten van de oude begraafplaats aan de oppervlakte. Deze restanten zijn toen ook herbegraven op de begraafplaats aan de Tollensstraat. Er zijn op dit moment nog veel oude graven met gedenktekens, die dateren uit de begin periode. Zij vertellen de historie van Zandvoort.

De begraafplaats bestaat uit 2 delen, welke goed te onderscheiden zijn door het grote verschil van de inrichting. Het nieuwe deel is vanaf 1974 in gebruik. Het oude deel is in de jaren daarna gesloten. De capaciteit van de uitbreiding was destijds gebaseerd op een definitieve sluiting van het oudere deel. Jaren later is deze sluiting echter opgeheven en is het oude deel opnieuw in gebruik genomen. Sindsdien is er een grote overcapaciteit aan graven op de begraafplaats.

De begraafplaats heeft een apart deel waar Rooms katholieken worden begraven. Daarnaast is er een deel van het terrein geschikt gemaakt voor het begraven van huisdieren.

Op de begraafplaats staat een gebouw waarin een mortuarium en aula is gevestigd. Het mortuarium wordt beheert door de stichting Onderlinge Hulpbetoon, de aula door de gemeente. Stichting Onderlinge Hulpbetoon heeft aangegeven dat zij zeker mee willen participeren in het beheer en onderhoud van de begraafplaats, mits de begraafplaats in eigendom blijft bij de gemeente.

In 2010 is een deel van het beschikbare terrein afgestaan voor het bouwperceel van de brandweerkazerne. Desondanks is er nog een grote overcapaciteit beschikbaar ten opzichte van het benodigd aantal graven voor de komende jaren.

2 Kaders

2.1 Landelijke wetgeving

De Wet op de lijkbezorging (WIb) is de Nederlandse wet uit 2010 die regelt wat er met een lijk moet gebeuren. (na door te zijn geboren of na te zijn overleden) In het besluit op de lijkbezorging staan enkele voorschriften ter uitvoering van de WIb.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de Nederlandse wet uit 2001 die regelt op welke manier er met persoonsgegevens moet worden omgegaan. Gegevens van overleden personen vallen niet onder de definitie van persoonsgegevens en vallen dus buiten het bereik van de Wbp. Gegevens van de rechthebbende en/belanghebbende vallen wel onder de reikwijdte van deze wet

2.2 Gemeentelijke verordeningen

In de beheersverordeningen “begraafplaats” en “dierenbegraafplaats” is vastgelegd hoe de Gemeente Zandvoort omgaat met het beheer van de begraafplaats in het algemeen.

In de verordeningen “begraafplaatsrechten algemene begraafplaats” en “begraafplaatsrechten dierenbegraafplaats” wordt uiteengezet wat de kosten voor het begraven in Zandvoort zijn. Deze verordeningen worden, jaarlijks aangepast en vastgesteld.

2.3 Gemeentelijke visie

De ruimtelijke ontwikkeling van de Gemeente Zandvoort voor de komende 15 jaar wordt geschetst in de structuurvisie 2025, getiteld “Zandvoort, een Parel aan zee+. In hetzelfde document wordt de toekomstvisie 2040 beschreven. De structuurvisie is vastgesteld door de gemeenteraad op 26 januari 2010. Deze structuurvisie is de basis voor het beleid en de projecten die de komende jaren op het gebied van wonen, werkgelegenheid, voorzieningen, groen en milieu worden ontwikkeld. In de structuurvisie is alleen de huidige begraafplaats benoemd als algemene begraafplaats.

De visie “Algemene begraafplaats Zandvoort 2014-2017” is het plan van de Gemeente Zandvoort waarin omschreven staat welke ideeën/doelen zij heeft op de algemene begraafplaats binnen haar gemeentegrenzen. De visie is vastgesteld door de gemeenteraad op 16 april 2013.

2.4 Doel uitvoeringsplan

Dit plan wordt opgesteld om richting te geven aan de doelstellingen zoals verwoord in de vastgestelde visie algemene begraafplaats Zandvoort. In de planning op hoofdlijnen (hoofdstuk 4) zijn de speerpunten benoemd die de komende 4 jaar worden uitgewerkt.

3 Onderdelen die de visie vormgeven

3.1 Capaciteit en bestemmingen

3.1.1 doelstelling

De capaciteit van de begraafplaats is afgestemd op de behoefte van de eigen bevolking door het bieden van ruimte voor en een diversiteit in bestemmingen tot begraven en asbestemmingen.

3.1.2 sterktes

 • *

  De begraafplaats beschikt over speciale bestemmingen voor bevolkingsgroepen

 • *

  De begraafplaats heeft voldoende capaciteit om aan de gemiddelde grafrusttermijncyclus van 40 jaar te voldoen;

 • *

  De capaciteit van de verzamelgraven voor geruimde stoffelijke resten is voldoende om een actief ruimingbeleid uit te voeren;

 • *

  Het huidige ruimingbeleid leidt tot een efficiënte benutting van de capaciteit.

3.1.3 zwaktes

 • *

  De begraafplaats is niet meegegaan met de ontwikkelingen die plaatsgevonden hebben op het gebied van de begraven en cremeren (bovengrondse begraven, grafkelders, natuurbegraafplaats);

 • *

  De begraafplaats beschikt over een grote overcapaciteit (rapport Genius Logi : Er is sprake van een overcapaciteit van ca. 3.258 graven. Uitgaande van het huidige bruto grafoppervlak (8,6 m²) betekent dat een overcapaciteit van ca. 28.020 m², die bij een actief ruimingsbeleid niet nodig is.)

 • *

  Op de begraafplaats is een diversiteit aan soorten bewegwijzering aanwezig.

3.1.4 kansen

 • *

  Uitbreiden van de diversiteit aan lijkbezorging en asbestemmingen waarbij ondermeer gedacht wordt aan een urnentuin, bovengrondse galerijgraven, grafkelders en de begraafplaats deels inrichten als natuurbegraafplaats.

 • *

  Inrichten deel begraafplaats als park waarbij de gelegenheid geboden wordt tot recreatiemogelijkheden. (bv. Beeldentuin)

 • *

  Op delen van de begraafplaats geen graven meer uitgeven, verplichte ruiming na 10 jaar rusttermijn en zo komen tot reductie van oppervlakte waar stoffelijke resten zich in het terrein bevinden en deze locaties herbestemmen

3.1.5 bedreigingen

 • *

  Als gevolg van diverse trends en ontwikkelingen bestaat het risico dat er op termijn minder begravingen plaats gaan vinden. Ook is het niet vanzelfsprekend dat een aanvulling op de verschillende vormen van lijkbezorging leidt tot een groter aantal jaarlijkse lijkbezorgingen.

3.1.6 strategie

 • *

  Ten behoeve van participatie samen met de stichting “Onderlinge hulpbetoon” onderzoeken of uitbreiding van de diversiteit aan lijkbezorging en asbezorging wenselijk is;

 • *

  Deel van de begraafplaats herbestemmen en geen graven op toestaan (uitsterfcontructie vwb ruimen en begraven en beperken uitgifteplekken om te begraven);

3.2 Rustige rouwverwerking

3.2.1 doel

De begraafplaats biedt de mogelijkheid tot een rustige rouwverwerking door middel van gepaste voorzieningen en regelgeving.

3.2.2 sterktes

 • *

  De begraafplaats is door zijn ligging ten opzichte van bebouwing en in mindere mate infrastructuur een oase van rust;

 • *

  De begraafplaats beschikt over een ruime aula en een uitvaartcentrum met daarin ruime toiletten inclusief invalidentoilet;

 • *

  Er is voldoende parkeercapaciteit om aan de behoefte bij drukke tot zeer drukke begrafenissen te voldoen;

 • *

  De begraafplaats heeft voldoende beschikking over watertappunten.

3.2.3 zwaktes

·Beheermaatregelen verstoren de rust als gevolg van de uit te voeren werkzaamheden;

3.2.4 kansen

 • *

  de bewegwijzering verbeteren en eenduidig vormgeven;

 • *

  afspraken maken met de brandweer over het voeren van geluidsignalen tijdens begrafenissen;

3.2.5 bedreigingen

 • *

  Motorvoertuigen verstoren de rust;

 • *

  Bezoekers, en werknemers van externe bedrijven kunnen de rust verstoren;

3.2.6 strategie

 • *

  De mogelijkheid voor de beheerder begraafplaats, indien hij overlast bij beheersmaatregelen kan voorzien, die leidt tot direct gevaar of confrontatie met stoffelijke resten, (een deel van) voor bezoekers de begraafplaats kan sluiten, continueren;

 • *

  Het verbod op gemotoriseerd verkeer behalve dat voor begrafenissen of beheerswerkzaamheden continueren;

 • *

  De verplichting voor bezoekers en werknemers van externe bedrijven zich te houden aan de aanwijzingen van de beheerder begraafplaats of zich direct te verwijderen continueren;

3.3 Ruime, duurzame en groene inrichting

3.3.1 doel

De begraafplaats heeft een ruime, duurzaam groene basis, met inrichtingselementen van duurzame materialen met een natuurlijke uitstraling.

3.3.2 sterktes

 • *

  In het groenbeleidsplan en de structuurvisie is de begraafplaats als waardevol groengebied onderdeel van de hoofd groenstructuur van Zandvoort.

 • *

  De begraafplaats is openbaar en heeft daarmee de uitstraling van een park met een zekere natuurwaarde.

 • *

  De begraafplaats heeft op de grafvelden van het oude deel een breed assortiment boomsoorten;

 • *

  De beplanting en aarden wallen rondom de begraafplaats is dusdanig aangelegd dat bij een bezoek aan de begraafplaats de beleving ook gericht is op de begraafplaats zelf

 • *

  Het oude en nieuwe deel van de begraafplaats hebben elk een eigen karakter. De twee delen vormen twee afzonderlijke begraafplaatsen;

3.3.3 zwaktes

 • *

  Er is geen beheersplan voor de openbare ruimte op de begraafplaats. Een lange termijn visie op beheer ontbreekt;

 • *

  De eisen voor wat betreft de inrichting liggen nergens vast en zijn als zodanig niet verwerkt in een standaard programma van eisen;

 • *

  Het oude en nieuwe deel van de begraafplaats hebben elk een eigen karakter. De twee delen vormen twee afzonderlijke begraafplaatsen;

 • *

  Op de begraafplaats is een diversiteit aan bewegwijzering aanwezig.

3.3.4 kansen

 • *

  Het onderhoud van de begraafplaats afstemmen op de behoefte, zoals omschreven is in het beheerplan begraafplaats Zandvoort 2014-2024;

 • *

  De bewegwijzering van de begraafplaats eenduidig en op een mooie/subtiele wijze vorm geven.

3.3.5 bedreigingen

 • *

  De willekeur die aanwezig is bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op de begraafplaats;

 • *

  De tweedeling heeft na openstelling van het oude deel geleid tot minder begrafenissen op het nieuwe deel.

3.3.6 strategie

 • *

  Er wordt een meerjarig onderhoud- en beheerplan voor gemaakt, waarmee duidelijkheid wordt gekregen wat de financiële kaders van de exploitatie begraafplaats moeten zijn;

 • *

  Er wordt een voorziening onderhoud begraafplaats gecreëerd die een groot deel van de kosten dekt voor het onderhoud van groen, wegverharding en wegmeubiliar;

 • *

  In overleg treden met stichting Onderlinge Hulpbetoon omtrent de eenduidige vormgeving van de bewegwijzering op de begraafplaats;

 • *

  Deel van de begraafplaats herbestemmen en geen graven op toestaan, waardoor een andere groeninrichting mogelijk wordt;

 • *

  De begraafplaats aantrekkelijk houden als laatste rustplaats en als gedenkpark.

 • *

  De bewegwijzering van de begraafplaats eenduidig en op een mooie/subtiele wijze vorm geven;

3.4 Grafbedekkingen

3.4.1 doel

Alle permanente grafbedekkingen zijn beplantingen en/of monumenten die met een minimum aan onderhoud gedurende het grafrechttermijn stand houden, binnen de vigerende regelgeving voor de afmetingen voor grafbedekkingen vallen en niet aanstootgevend zijn.

3.4.2 sterktes

 • *

  Meer dan 95% van de grafbedekkingen voldoet aan de vigerende regelgeving.

3.4.3 zwaktes

 • *

  Het huidige vergunningstelsel kost de organisatie inzet, terwijl het percentage afwijzingen lager is dan 5%;

 • *

  Er zijn ondanks de vergunningplicht illegale plaatsingen van grafmonumenten;

3.4.4 kansen

 • *

  Deregulering door het vervangen van het vergunningenstelsel door algemene regelgeving;

3.4.5 bedreigingen

 • *

  Verzakkingen, breuk, verrotting, verwering en/of erosie. Die de in stand houding van de grafbedekkingen bedreigen;

 • *

  Gebruikers die een groot gedenkteken construeren dat buiten de beschikbare ruimte valt;

 • *

  Gebruikers die een gedenkteken construeren dat als geheel of waarvan onderdelen aanstootgevend zijn of afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats;

3.4.6 strategie

 • *

  Het vervangen van het vergunningenstelsel door algemene regelgeving (met ingang van 2014);

 • *

  De huidige toetsingscriteria gebruiken als algemene regelgeving;

 • *

  De algemene regelgeving handhaven door controle bij plaatsing en periodieke inspectie;

 • *

  Het gedenkteken/grafbedekking dient te bestaan uit een duurzame constructie en uit duurzame materialen, welke nader omschreven in de uitvoeringsvoorschriften grafbedekkingen (continuering van bestaand beleid).

3.5 Excellente dienstverlening

3.5.1 doel

De medewerkers van de begraafplaats zijn voor wat betreft dienstverlening en informatieverstrekking aan de gebruikers bereikbaar, nauwkeurig en klantvriendelijk.

3.5.2 sterktes

 • *

  De functie beheerder begraafplaats is bezet door een betrokken, klantvriendelijke en nauwkeurige werknemer;

 • *

  De beheerder begraafplaats beschikt over het kennisniveau om de functie zelfstandig uit te voeren;

 • *

  De medewerker beschikt over voorzieningen om goed bereikbaar te zijn;

 • *

  De grafadministratie is zowel analoog als digitaal actueel en op orde.

3.5.3 zwaktes

 • *

  Op de aparte websites van de begraafplaats Zandvoort staat algemene informatie. Op de website van de gemeente Zandvoort de overige informatie over tarieven en andere zaken;

 • *

  Er is één beheerder begraafplaats die vervangen wordt tijdens zijn verlof of ziekte door een medewerker van de afdeling RG. Hierdoor staat de continuïteit op de beide werkonderdelen onder druk;

 • *

  Mogelijkheden ter attentie van digitale dienstverlening wordt onvoldoende benut.

3.5.4 kansen

 • *

  Ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie biedt mogelijkheden voor de digitale ontsluiting van gegevens (informatiezuil en één website voor de begraafplaats);

 • *

  Deze ontwikkelingen bieden ook mogelijkheden om te beoordelen of de huidige formatie die beschuikbaar is voor de begraafplaats, gereduceerd kan worden als gevolg van gebruikmaking van digitalisering van de gegevens.

 • *

  Samenwerking met andere gemeenten leidt tot continuering (vervanging) van de functie beheerder begraafplaats;

3.5.5 bedreigingen

 • *

  Als de beheerder begraafplaats de functie verlaat, daalt het kennisniveau aanzienlijk;

 • *

  De bezuinigingen leiden tot een lager diesntverleningsniveau.

3.5.6 strategie

 • Het kennisniveau van de vervanger van de beheerder op peil brengen/houden;

 • *

  De vervanging van de begraafplaatsbeheerder verzorgen, gezien de leeftijd en de kennis die alleen bij hem aanwezig is;

 • *

  De administratieve processen uitwerken en vastleggen in werkprocessen;

 • *

  Op de hoogte blijven van ICT-ontwikkelingen en inspelen op de mogelijkheden;

 • *

  Gegevens digitaal toegangkelijker ontsluiten zodat deze voor inwoners van Zandvoort en bezoekers van de begraafplaats zelf de informatie kunnen opzoeken (thuis of op de begraafplaats);

 • *

  Zoeken naar een samenwerkingspartner (publiek of privaat), waar de exploitatie eventueel bij ondergebracht wordt.

3.6 Cultuur historische waarde

3.6.1 doel

De op de begraafplaats aanwezige graven en monumenten met een cultuurhistorische waarde blijven behouden.

3.6.2 sterktes

 • *

  Het behoud van graven met cultuurhistorische waarden geeft inzicht in de bestaan geschiedenis van de Gemeente Zandvoort;

 • *

  Er is een lijst van 55 waardevolle historische graven opgesteld;

3.6.3 zwaktes

 • *

  Er wordt nagenoeg niets gedaan met deze informatie, behalve dat de lijst gemaakt is;

3.6.4 kansen

 • *

  Zoek naar vormen van educatie/rondleiding aan jeugd en volwassenen waarmee deze cultuurhistorie wordt doorgegeven en bewustwording wordt gekweekt van de geschiedenis van Zandvoort in het algemeen;

3.6.5 bedreigingen

 • *

  Rondleidingen kan, vooral als dit in grote groepen plaats vindt, de rouwverwerking van overige bezoekers verstoren;

3.6.6 strategie

 • *

  Beoordelen welke vormen van educatie/rondleiding mogelijk zijn;

 • *

  Rondleidingen alleen plaats te laten vinden onder begeleiding van de begraafplaatsbeheerder, genootschap oud Zandvoort of de begraafplaatscommissie.

3.7 Exploitatie

3.7.1 doel

De exploitatie van de begraafplaats is kostendekkend door de tarieven in balans te houden met de (verwachte) uitgaven.

3.7.2 sterktes

 • *

  De ingezette weg naar kostendekkendheid, waarbij in een tijdsbestek van 3 jaar (gerekend vanaf 2012) € 120.000 bezuinigd wordt op de exploitatie;

3.7.3 zwaktes

 • *

  Er is in het verleden geen voorziening opgebouwd om de kosten voor onderhoud groen, verhardingen en wegmeubilair uit te bekostigen (zins 2012 wordt deze voorziening gevuld);

 • *

  Het onderhoud van de gebouwen op de begraafplaats zijn ondergebracht bij onderhoud gemeentelijke gebouwen, waardoor kostentoerekening op hoofdlijnen plaatsvindt;

 • *

  De opbrengst aan huur van het mortuarium staat niet in verhouding met de exploitatiekosten;

 • *

  Er is geen onderhoud en beheersplan voor de begraafplaats aanwezig. Dit gebeurt op basis van kennis en kunde van de betrokken medewerkers. Dit maakt keuzes maken moeilijk;

 • *

  De legeskosten liggen in relatie tot gemeenten om Zandvoort heen vrij hoog;

 • *

  Er is onvoldoende transparantie in de opbouw van de verschillende leges-tarieven;

 • *

  Bij de bouw van de aula en het mortuarium is onvoldoende aandacht besteed aan de financiële kant van de exploitatie;

 • *

  Er zijn nu 2 gebouwen te onderhouden, waarbij de gebouwen deels dezelfde functies huisvesten;

 • *

  De grote overcapaciteit aan ruimte drukken nadelig op de lasten en baten.

3.7.4 kansen

 • *

  Samenwerking met andere gemeenten leidt tot dubbele bezetting (vervanging) van de functie beheerder begraafplaats;

 • *

  Inspelen op ontwikkelingen op het gebied van begraven en cremeren.

3.7.5 bedreigingen

 • *

  Het teruglopen van het aantal begrafenissen in verhouding met crematies.

3.7.6 strategie

 • *

  De tarieven worden niet meer verhoogd dan uitsluitend de jaarlijkse indexatie;

 • *

  In 2012 is gestart met de opbouw van een voorziening voor onderhoud aan groen en verhardingen op de begraafplaats. Hieruit vindt bekostiging plaats voor het onderhoud zoals omschreven in het te maken beheerplan begraafplaats 2014-2017;

 • *

  Zoeken naar een samenwerkingspartner (publiek of privaat), waar de exploitatie eventueel bij ondergebracht wordt.

 • *

  De gehanteerde tarieven worden beoordeeld en de opbouw hiervan transparant gemaakt, zodat duidelijk wordt welke kosten hierdoor gedekt worden;

 • *

  Beoordeling of al de gebouwen aanwezig op de begraafplaats behouden moeten worden;

3.8 Beheerkwaliteit

3.8.1 doel

De beheerkwaliteit van de begraafplaats is bepaald op niveau B volgens de CROW methode*. Niveau B staat voor ‘voldoende’ (functioneel).

3.8.2 sterktes

 • *

  De huidige beheerskwaliteit valt binnen de doelstelling, behoudens een groot aantal m2 wegverharding, die moet worden herstraat.

3.8.3 zwaktes

 • *

  Het los laten van de CROW kwaliteit A, zoals deze is vastgesteld in het groenbeleidsplan.

3.8.4 kansen

 • *

  Vervaardigen van een beheerplan openbare ruimte waarmee met de beschikbare middelen tot een CROW kwaliteitniveau B wordt gekomen.

3.8.5 bedreigingen

 • *

  Bij langdurig slechte weersomstandigheden kunnen enkele maatregelen niet uitgevoerd worden waardoor tijdelijk bepaalde kwaliteitseisen niet gehaald kunnen worden;

 • *

  Naar kwaliteit B kan de beeldkwaliteit op onderdelen negatief beinvloeden en daarmee de begraafplaats minder aantrekkelijk maken.

3.8.6 strategie

 • *

  Uitvoeren beheer conform nader op te stellen beheerplan openbare ruimte begraafplaats;

 • *

  Komen tot een kwaliteitsverbetering met dezelfde middelen door efficiëntere en effectiever beheer.

3.9 Organisatievorm

3.9.1 doel

De begraafplaats blijft voorlopig in eigen beheer van de gemeente, waarbij actief naar samenwerkingmogelijkheden wordt gezocht dan wel het beheer uit te besteden, mits dit langjarig tot een efficiëntere aanpak leidt.

3.9.2 sterktes

 • *

  Het gemeentebestuur heeft volledige zeggenschap over de algemene begraafplaats;

3.9.3 zwaktes

 • *

  De solitaire functie begraafplaatsbeheerder maakt de organisatievorm erg kwetsbaar;

3.9.4 kansen

 • *

  Samenwerking met andere buurtgemeenten biedt voor beide partners de mogelijkheid tot een continuering van diensten op de begraafplaats;

 • *

  Samenwerking met een marktpartij heeft naar alle waarschijnlijkheid een positief effect op de exploitatie van de begraafplaats;

3.9.5 bedreigingen

 • *

  Bij langdurig slechte weersomstandigheden kunnen enkele maatregelen niet uitgevoerd worden waardoor tijdelijk bepaalde kwaliteitseisen niet gehaald kunnen worden

3.9.6 strategie

 • *

  Voorlopig uitvoeren beheer conform nader op te stellen beheerplan begraafplaats;

 • *

  Komen tot een kwaliteitsverbetering met dezelfde middelen door efficiëntere en effectiever beheer.

 • *

  Zoeken naar private of publieke samenwerkingspartners, waarbij het behouden cq verbeteren van de kwaliteit van de begraafplaats voorop staat;

planning hoofdlijnen

Strategie

start

einde

Outp.

opmerking

Komen tot een kwaliteitsverbetering met dezelfde middelen door efficiëntere en effectiever beheer - Planmatig beheer opzetten

3-2013

2-2014

MJP- onderhoud openbare ruimte

Vervaardigen MJP-onderhoud, gaan sturen op dit plan.

Versoberen dienstverlening op begraafplaats

1-2015

Effectievere en efficientere inzet begraafplaatsbeheerder. Vermindering van formatie beheerder

Spreekuur begraafplaatsbeheerder invoeren en minder aanwezigheid, waardoor meer tijd beschikbaar voor archivering en administratie.

Aanbesteden diensten van begraafplaats met andere RIJK-gemeenten

1-2014

2-2015

Nieuwe contracten per 1-1-2015

St. Rijk neemt ons hierin mee. (actie is reeds ingezet)

In gesprek raken met stichting “Onderlinge hulpbetoon” (OH) en onderzoeken of samenwerking op verschillende gebieden tot de mogelijkheden behoort.

1-2014

4-2014

Overeenkomst …….. of inzicht dat samenwerking niet tot de mogelijkheden hoort

Is de OH bereidt om hier zowel capaciteit als financieel in mee te participeren. (Bewegwijzering, informatiezuil, vormen van begraven, educatie, naamsbekendheid, enz)

Deel van de begraafplaats geen graven meer op toestaan;

3-2014

1-2015

Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden hiertoe. Vanaf nader te bepalen tijdstip geen vrije keuze meer voor locatie graf. Aansluitend begraven.

Informatievoorziening met behulp van digitale zuil vorm geven

4-2014

1-2015

Informatiezuil beschikbaar met algemene info en info op persoonsniveau

Afhankelijk van eventuele samenwerking met OH zijn hiervoor financiele middelen benodigd.

Onderzoek naar private of publieke samenwerking

4-2014

4-2015

St. Rijk neemt ons hierin mee. Afhankelijk van het onderzoek samenwerking OH

Beter gebruikmaken van beschikbare digitale middelen leidt tot een efficientere en effectievere begraafplaatsadministratie

4-2013

3-2014

2-wekelijks exportbestanden naar GBKZ voor oplegging leges

De begraafplaatsadministratie is digitaal beschikbaar en wordt volledig gebruikt

De administratieve processen uitwerken en vastleggen in werkprocessen

1-2014

3-2014

Processenhandboek begraafplaats

Transparante processen zodat iedereen die een rol heeft in een proces weet wat er van hem/haar verwacht wordt

De gehanteerde tarieven worden beoordeeld en de opbouw hiervan transparant gemaakt, zodat duidelijk wordt welke kosten hierdoor gedekt worden;

4-2014

2-2015

Tarievenhandboek begraafplaats

Er wordt per legestarief een omschrijving gemaakt waarin aangegeven is welke kosten leiden tot dit tarief. In legesverordening 2016 worden eventuele gewijzigde tarieven opgenomen

Op de hoogte blijven van ICT-ontwikkelingen en inspelen op de mogelijkheden

1-2014

1-2018

Doorlopende actie. In ieder geval in 2015 een informatiezuil aanschaffen en plaatsen op de begraafplaats.