Regeling vervallen per 01-11-2005

Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma Overijssel 2004

Geldend van 10-08-2004 t/m 31-10-2005

Intitulé

Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma Overijssel 2004

Algemene Toelichting

Deze subsidieverordening die, na invoering van de Rijksregeling, in de plaats is gekomen van de Verordening Plattelandsontwikkeling Overijssel uit 2001 bevat slechts enkele bepalingen. Als reden hiervoor geldt dat in de Rijksregeling reeds vele bevoegdheden voor Gedeputeerde Staten zijn opgenomen. Wel zijn er enkele procedurele wijzigingen.

Aanvragen worden evenals bij de Verordening Plattelandsontwikkeling 2001 het geval was, ingediend bij Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten brengen over de aanvragen een positief of negatief advies uit aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tevens zijn Gedeputeerde Staten bevoegd – op basis van de voorgestelde Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2004 – een provinciale cofinancieringsbijdrage ter beschikking te stellen. Vervolgens neemt de minister het besluit tot subsidieverlening. De controle op de uitvoering van projecten en eventuele juridische procedures tegen beschikkingen worden door de minister uitgevoerd. De beschikking tot subsidieverlening door de minister heeft, evenals bij de Verordening Plattelandsontwikkeling Overijssel 2001, betrekking op de Europese, rijks- en provinciale bijdrage. Deze Subsidieverordening Plattelandsontwikkelings-programma Overijssel 2004 regelt de bevoegdheden van Gedeputeerde Staten tot provinciale cofinanciering.

Inhoud

Artikel 1. Begripsbepalingen

  • In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a. Rijksregeling: de Regeling subsidie plattelandsontwikkelingsprogramma provincies van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij d.d. 14 mei 2002 (Staatscourant nr. 91 d.d. 16 mei 2002);

  • b. Plattelandsontwikkelingsprogramma: Programmeringsdocument voor plattelandsontwikkeling voor Nederland met betrekking tot de programmeringsperiode 2000-2006, zoals goedgekeurd door de Commissie van de Europese gemeenschappen;

  • c. Provinciaal programma: bijlage 2 van het Plattelandsontwikkelingsprogramma.

Artikel 2. Ontvankelijkheid van aanvragen

Aanvragen tot verlening van subsidie worden in behandeling genomen indien zij afkomstig zijn van natuurlijke en rechtspersonen die bij Gedeputeerde Staten een aanvraag voor subsidie op basis van de Rijksregeling hebben ingediend.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

Gedeputeerde Staten kunnen subsidie verlenen ter verwezenlijking van het Plattelandsontwikkelingsprogramma en het Provinciaal programma.

Artikel 4. Grondslag van de subsidie

De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan het belang dat de provincie hecht aan de ingediende aanvragen en bedraagt maximaal 50% van de som van de totale communautaire en nationale bijdrage, als bedoeld in artikel 1, onder m en n, van de Rijksregeling.

Artikel 5. Wijze van behandeling van de aanvragen.

Gedeputeerde Staten plaatsen de subsidieaanvragen in een prioriteitsvolgorde. Gedeputeerde Staten kunnen bepalen dat de subsidie wordt verleend in de volgorde van de vastgestelde prioriteit, voorzover het beschikbare bedrag zulks toelaat.

Artikel 6. Indieningstermijn

In afwijking van artikel 5, derde lid van de Algemene Subsidieverordening 1997 wordt een subsidieaanvraag ingediend gedurende de door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de provincie Overijssel vastgestelde aanvraagperiode bedoeld in artikel 3 van de Rijksregeling.

Artikel 7. Criteria

Gedeputeerde Staten beoordelen de subsidieaanvragen aan de hand van de criteria bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Rijksregeling.

Artikel 8. Overgangsbepaling

De Verordening Plattelandsontwikkeling Overijssel wordt ingetrokken, met dien verstande dat de daarin neergelegde bepalingen van kracht blijven voor subsidies die op grond van die verordening zijn verleend.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking zes weken na bekendmaking in het Provinciaal blad en werkt terug tot 18 mei 2002.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma Overijssel 2004.