Besluit tot het verplaatsen van warenmarkten in verband met de jaarlijkse feestweken

Geldend van 06-06-2014 t/m heden

Intitulé

Besluit tot het verplaatsen van warenmarkten in verband met de jaarlijkse feestweken

Burgemeester en wethouders van Westland;

Gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h. van de Gemeentewet, juncto artikel 2, eerste lid, van de Marktverordening Westland 2005;

Overwegende:

 • -

  dat er een instellingsbesluit is vastgesteld voor de verschillende markten in Westland;

 • -

  dat in dit besluit opstelling en indeling van de markten is vastgelegd;

 • -

  dat deze opstelling en indeling niet kan worden aangehouden tijdens de feestweken die eenmaal per jaar in de verschillende kernen worden gehouden;

 • -

  dat het in verband hiermede gewenst is de markten tijdens de feestweken in de diverse kernen tijdelijk te verplaatsen;

 

besluiten:

 • 1.

  De volgende warenmarkten tijdens de jaarlijkse feestweken als volgt tijdelijk te verplaatsen:

  • a.

   ’s-Gravenzande:

   De warenmarkt vindt plaats op vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur op het Graaf Florisplein te ’s-Gravenzande, een en ander in overleg met en ten genoegen van de marktmeester.

  • b.

   Naaldwijk:

   De warenmarkt vindt plaats op woensdag van 10.00 uur tot 17.00 uur op een gedeelte van de Herenstraat, het parkeerterrein aan de Koningstraat en een gedeelte van de Prins Hendrikstraat, een en ander in overleg met en ten genoegen van de marktmeester.

  • c.

   Wateringen:

   De warenmarkt vindt plaats op woensdag van 09.30 uur tot 16.00 uur op het Plein en de Kerklaan, een en ander in overleg met en ten genoegen van de marktmeester.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 15 april 2014;
Burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris, de burgemeester,
M. van Beek J. van der Tak

Indienen bezwaarschrift

Een belanghebbende die het niet eens is met deze besluiten kan een bezwaarschrift schrijven naar het college van burgemeester en wethouders van Westland. Hij moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd. Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

 • a.

  de naam en adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • d.

  de argumenten voor het bezwaar;

 • e.

  de handtekening van de indiener.

 

Om het bezwaarschrift zo snel mogelijk af te kunnen handelen, verzoeken wij u ook uw telefoonnummer te vermelden en een kopie van het besluit mee te sturen.

 

Voorlopige voorziening

Bij spoedeisend belang is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage, telefoon (070) 381 1492/1317.

In dat geval moet u griffierechten betalen. U moet wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend.

 

Informatie

Voor nadere informatie over de bezwaarschriftenprocedure verwijzen wij u naar de website www.gemeentewestland.nl, daar kunt u de folder “bezwaar maken” downloaden.

U kunt ook een bezoek brengen aan het gemeentehuis, daar kunt u de folder afhalen bij de receptie.

 

Digitaal indienen verzoek om voorlopige voorziening

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal bij de rechtbank in te dienen via het Digitaal loket bestuursrecht (http:/loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx). Voor het digitaal verzenden van het verzoek om voorlopige voorziening dient u te beschikken over DIgD.