Peilbesluit Zak van Zuid-Beveland

Geldend van 24-05-2014 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Zak van Zuid-Beveland

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van woensdag 23 april 2014, nr. 2014009889;

Gelet op artikel 5.6 van de waterverordening Zeeland.

besluit:

het peilbesluit Zak van Zuid-Beveland (nr. 2014009591) vast te stellen.

Tekst van de regeling

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft, ligt in de provincie Zeeland binnen het grondgebied van de gemeente Borsele en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Peilenkaart Zak van Zuid-Beveland’ (2014009590). Op deze kaart zijn de coderingen van de peilgebieden en waterpeilen aangegeven.

Artikel 2. Peilen

De na te streven waterpeilen in de volgende peilgebieden zijn:

Peilgebied

Zomerpeil (m NAP)

Winterpeil (m NAP)

GJP561

-0,95

-0,95

GJP562

-1,60

-1,60

GJP609

-0,60

-0,60

GJP564

-1,70

-1,70

GJP577

-1,50

-1,15

GJP605

-0,40

-0,40

GJP604

-1,20

-1,00

GJP600

-0,90

-0,90

GJP591

-1,40

-1,40

GJP597

-1,00

-1,00

GJP598

-1,55

-1,55

GJP563

-1,55

-1,70

GJP576

-0,75

-1,30

GJP615

-1,00

-1,00

GJP593

-0,80

-1,00

GJP592

-0,65

-1,00

GJP571

-0,20

-0,40

GJP574

-0,30

-0,30

GJP603

-0,50

-0,50

GJP612

-0,55

-0,55

GJP567

-0,30

-0,70

GJP584

-0,65

-0,75

GJP606

-0,45

-0,45

GJP594

-0,30

-0,55

GJP556

-0,35

-0,35

GJP560

-0,75

-0,95

GJP596

-0,50

-0,50

GJP613

-0,30

-0,30

GJP595

-0,50

-0,70

GJP565

-0,95

-1,10

GJP585

-0,50

-0,80

GJP568

-0,45

-0,75

GJP607

-0,40

-0,40

GJP588

-0,20

-0,50

GJP572

0,40

0,40

GJP578

0,15

0,15

GJP614

-0,35

-0,35

GJP601

-0,75

-0,75

GJP587

-1,20

-1,30

GJP557

0,15

0,15

GJP610

0,05

0,05

GJP590

0,10

-0,25

GJP579

0,20

-0,10

GJP589

0,25

-0,20

GJP558

-0,35

-0,60

GJP580

0,00

-0,25

GJP608

0,10

-0,10

GJP575

0,10

-0,20

GJP602

-0,10

-0,35

GJP569

0,00

-0,10

GJP581

-0,35

-0,55

GJP582

0,00

-0,25

GJP559

-0,55

-0,75

GJP573

-0,45

-0,65

GJP566

-0,45

-0,55

GJP583

-0,40

-0,60

GJP583

-0,40

-0,60

GJP599

-0,35

-0,55

GJP611

0,50

0,50

GJP586

-0,80

-0,80

GJP570

0,25

0,15

Artikel 3. Toelichting

De toelichting op het peilbesluit "Toelichting peilbesluit Zak van Zuid-Beveland" d.d. 19 maart 2014 (docnr. 2014009455) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

Artikel 5. Peilhandhaving

De streefpeilen zijn de te handhaven waterpeilen bij een peilregulerend kunstwerk (stuw, gemaal, sluis of duiker) van het peilgebied. In verband met de sturing van de kunstwerken is een bandbreedte rondom het streefpeil nodig. Deze bandbreedte is afhankelijk van het type kunstwerk en de hydrologische omstandigheden. Het streefpeil komt overeen met de gemiddelde waterstanden die optreden, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de zomer- en winterperiode. De overgang van winterpeil naar zomerpeil en v.v. zal trapsgewijs plaatsvinden. Met de overgang zal flexibel worden omgegaan, rekening houdend met hydrologische omstandigheden. Er zijn omstandigheden die kunnen leiden tot een legitieme afwijking van de streefpeilen in het peilbesluit. Genoemde aspecten van het peilbeheer worden nader beschreven in de toelichting op dit peilbesluit.

Artikel 6. Intrekken peilbesluiten

De volgende peilbesluiten worden ingetrokken: “Peilbesluit waterschap Noord- en Zuid-Beveland” vastgesteld op 25 augustus 1982; “Peilbesluit natuurgebieden in groenproject ’t Sloe en peilgebied EPZ” vastgesteld op 27 oktober 2008.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van deeerste dag na bekendmaking ervan.

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: Peilbesluit Zak van Zuid-Beveland.

aldus vastgesteld in de Algemene vergadering van 22 mei 2014,

mr. drs. A.J.G. Poppelaars, voorzitter,

mr. drs. J.A. de Visser, secretaris-algemeen directeur.

Bijlage 1 Peilenkaart Zak van Zuid-Beveland

Peilenkaart Zak van Zuid-Beveland

Bijlage 2 Toelichting peilbesluit Zak van Zuid-Beveland

Toelichting peilbesluit Zak van Zuid-Beveland

Bijlage 3 Antwoordnota zienswijzen ontwerp peilbesluit Zak van Zuid-Beveland

Antwoordnota peilbesluit Zak van Zuid-Beveland