Reglement basisregistratie personen Peel en Maas (Reglement BRP)

Geldend van 01-05-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Intitulé

Reglement basisregistratie personen gemeente Peel en Maas

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op de Wet basisregistratie personen, Verordening basisregistratie personen van Peel en Maas en de Wet bescherming persoonsgegevens

Besluiten vast te stellen

het Reglement basisregistratie personen Peel en Maas

Artikel 1 Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

  • 1. Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Peel en Maas worden verstrekt, voor zover deze organen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

  • 2. De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectieverstrekkingen.

  • 3. De informatiebeheerder van de voorziening van de basisregistratie personen van Peel en Maas, wijst de organen van de gemeente Peel en Maas aan, de gegevens die worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking.

  • 2. Het reglement heeft terugwerkende kracht tot 6 januari 2014.

  • 3. Het reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Peel en Maas van 26 maart 2013 wordt ingetrokken.

  • 4. Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement basisregistratie personen Peel en Maas (Reglement BRP).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 april 2014
Burgemeester en wethouders gemeente Peel en Maas.
De secretaris, de heer drs. H. Mensink
De burgemeester, mevrouw W.J.G. Delissen-van Tongerlo

Toelichting

Algemeen

Dit reglement vloeit voort uit de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen (Verordening BRP). De raad heeft hierin de nadere regeling van de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente aan het college van burgemeester en wethouders opgedragen. Hieronder volgt voor zover nodig een nadere toelichting op de artikelen in dit reglement.

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wet Basisregistratie personen (Wbrp) die relevant zijn voor de inhoud van dit reglement, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene en ingezetene.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Peel en Maas.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente Peel en Maas in de rol van bestuursorgaan is gebaseerd op een autorisatiebesluit op grond van artikel 3.2 Wbrp van de minister van BZK. Een autorisatiebesluit is het besluit van de minister van BZK voor de gemeente Peel en Maas over de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de gemeente Peel en Maas in zijn rol als overheidsorgaan dat gebruik maakt van persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken.

Zolang de Wbrp door de gemeente Peel en Maas wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Peel en Maas beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Peel en Maas woonachtig zijn, dient de gemeente Peel en Maas het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

Het Reglement BRP, waarmee dit reglement kan worden geciteerd, treedt inwerking op de dag dat de Wbrp inwerking treedt. Als gevolg van de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk dit reglement met terugwerkende kracht vast te stellen.