Subsidieregeling Zorg in en om de school (primair onderwijs)

Geldend van 05-06-2014 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Zorg in en om de school (primair onderwijs)

Subsidieregeling

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort;

overwegende dat het wenselijk is aanvullende regels te stellen voor de subsidieverstrekking ten behoeve van de kosten van sporttechnisch jeugdkader;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013;

besluit vast te stellen de volgende subsidieregeling:

SUBSIDIEREGELIN G SPORTTECHNISCH JEUGDKADER 2014

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Sportverenigingen: verenigingen die bij de Kamer van Koophandel Noordwest zijn ingeschreven en lid zijn van een bij de NOC*NSF aangesloten sportbond;

 • b.

  Jaar: het kalenderjaar;

 • c.

  Jeugdleden: contribuerende leden van de sub a genoemde verenigingen, waarvoor bondscontributie is verschuldigd, die in Amersfoort woonachtig zijn en die op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd tenminste 4 jaar en ten hoogste 17 jaar zijn;

 • d.

  Sporttechnisch jeugdkader: personen belast met de training van de sub c genoemde jeugdleden, die beschikken over bevoegdheden, verkregen na het volgen van door het Ministerie van VWS erkende opleidingen of een door de betreffende sportbond erkende opleiding.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de kosten van sporttechnisch jeugdkader van statutair in Amersfoort gevestigde sportverenigingen.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond ten behoeve van de kosten van sporttechnisch jeugdkader bedraagt in 2014 € 124.600,-.

Artikel 4 Hoogte subsidiebedrag

1.Voor de hoogte van het te verstrekken subsidiebedrag zijn de volgende door de vereniging aan te leveren gegevens van belang: * het aantal jeugdleden dat voor subsidie in aanmerking komt;

* het aantal trainingsweken per jaar;

* het aantal trainingsuren per week;

* de bevoegdheid van de trainers.

 • 2.

  Indien een trainer in de loop van het jaar de bevoegdheid als bedoeld in deze subsidieregeling verkrijgt, wordt de subsidie verleend naar rato van het aantal maanden dat de trainer bevoegd is.

 • 3.

  Incidentele trainingen worden verrekend door het aantal weken, dat training wordt gegeven, te verrekenen met het standaard aantal van 40 weken per jaar.

 • 4.

  Voor iedere groep waaraan training wordt gegeven door bevoegd kader komt maximaal twee uur training per week in aanmerking voor subsidiëring. De training dient per groep per week ten minste 45 minuten te bedragen.

 • 5.

  De toegepaste formule voor de berekening van het subsidie is bijgevoegd in bijlage 1.

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIEVERSTREKKING

Artikel 5 Vorm subsidieverstrekking

 • 1. Het college stelt de subsidie ten behoeve van de kosten van sporttechnisch jeugdkader direct vast.

 • 2. In bijzondere gevallen kan het college besluiten om de in lid 1 bedoelde subsidie eerst te verlenen en vervolgens vast te stellen.

Artikel 6 Indieningstermijn aanvraag

De aanvraag voor een subsidie ten behoeve van de kosten van sporttechnisch jeugdkader moet voor 15 juli 2014 worden ingediend.

Artikel 7 Eisen aan de aanvraag

 • 1. Bij een aanvraag voor een subsidie ten behoeve van de kosten van sporttechnisch jeugdkader wordt overgelegd: - gegevens met betrekking tot: bevoegdheid van de trainer, het aantal jeugdleden waar de subsidieaanvraag betrekking op heeft, de groepsgrootte en het aantal trainingsuren per week;

  • -

   een op de activiteit betrekking hebbende exploitatiebegroting, voorzien van een toelichting waarin de te leveren prestaties expliciet worden genoemd;

  • -

   de laatste jaarrekening en het laatste verslag, tenzij dit i.v.m. de datum van oprichting niet mogelijk is;

  • -

   een mededeling of en voor welk bedrag tevens subsidie is aangevraagd bij een of meer andere bestuursorganen/of fondsen.

 • 2. bij een eerste subsidieaanvraag wordt overgelegd:

  • a.

   de statuten of het reglement van de subsidieaanvrager;

  • b.

   een opgaaf van de bestuurssamenstelling.

 • 3. Subsidieaanvrager maakt gebruik van door de SRO Amersfoort B.V. vastgestelde formulieren.

Artikel 8 Beschikking op de aanvraag

De beschikking op een aanvraag voor een subsidie ten behoeve van de kosten van sporttechnisch jeugdkader wordt bekendgemaakt binnen drie maanden na het verstrijken van de indieningtermijn zoals bedoeld in artikel 6.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Subsidieverstrekking kan naast de weigeringsgronden in de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 tevens worden geweigerd op grond van de criteria in deze subsidieregeling.

HOOFDSTUK 3 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Deze subsidieregeling heet: Subsidieregeling sporttechnisch jeugdkader 2014.

Vastgesteld in de vergadering van 13 mei 2014.

De secretaris, De burgemeester,

PUBLICATIEDATUM: 28 mei 2014

Bijlage 1

1.1 Formule berekening subsidie

 • 1.

  Het aantal jeugdleden dat in aanmerking komt voor subsidie wordt vermenigvuldigd met de factor voor het aantal weken trainingsweken. Uitgegaan wordt van standaard 40 trainingsweken per jaar. Bij een lager aantal trainingsweken wordt de factor in gelijke mate verlaagd.

 • 2.

  Het product (aantal jeugdleden x wekenfactor) wordt vervolgens vermenigvuldigd met de correctiefactor voor de groepsgrootte.

 • 3.

  Incidenteel kan een correctie toegepast worden op grond van artikel 4 lid 2.

 • 4.

  Alle berekeningen van de aanvragen per vereniging worden bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld op het subsidieplafond dat voor 2014 € 124.600,-- bedraagt. Daaruit ontstaat het per vereniging uit te keren subsidiebedrag.

1.2 Correctiefactoren groepsgrootte

categorie 1 8 jeugdleden: 1,75

categorie 2 12 jeugdleden: 1,17

categorie 3 14 jeugdleden: 1,00

categorie 4 16 jeugdleden: 0,875

categorie 5 20 jeugdleden: 0,7

1.3 Rekenvoorbeeld subsidieverstrekking

Dit rekenvoorbeeld met drie groepen die les krijgen van een bevoegde trainer dient ter verduidelijking van de formule voor de berekening van de subsidie. Het fictieve budget bedraagt € 2.000,--.

 • ·

  tennis: 40 jeugdleden x 40 trainingsweken x factor voor categorie 1: 1,75 = 2.800

 • ·

  voetbal: 10 jeugdleden x 37 trainingsweken x factor voor categorie 3: 0,875 = 323,75

 • ·

  schaatsen: 25 jeugdleden x 15 trainingsweken x factor voor categorie 4: 0,7 = 262,50

  totaal 3.386,25

Budget ad € 2.000,-- gedeeld door totaal 3.386,25 levert een rekencijfer op van 0,5906238

Uit te keren subsidiebedrag per vereniging:

tennis 2800 x 0,5906238 = € 1.653,75

voetbal 323,75 x 0,5906238 = - 191,21

schaatsen 262,50 x 0,5906238 = - 155,04

subsidiebudget € 2.000,--

1.4 Vastgestelde groepsgrootte per tak van sport

1.Categorie 8 jeugdleden per groep 2. Categorie 12jeugdleden per groep

handboogschieten badminton

kanovaren boksen

reddend zwemmen bridge

roeien dammen

ruitersport jeu de boules

schietsport korfbal

tennis onderwatersport

schaken

tafeltennis

unihockey

zaalvoetbal

3.Categorie 16 jeugdleden per groep 4. Categorie 20 jeugdleden per groep

American football atletiek

basketbal schaatsen

handbal wandelen

hockey waterpolo

honkbal wielrennen

judo zwemmen

karate

motorsport

rugby

turnen

voetbal

volleybal

Correctiefactoren groepsgrootte

 • ·

  De gemiddelde groepsgrootte is vastgesteld op 14 jeugdleden (14/14= 1)

 • ·

  De factor voor categorie 1 is 14/8 = 1,75

 • ·

  De factor voor categorie 2 is 14/12 = 1,17

 • ·

  De factor voor categorie 3 is 14/16 = 0,875

 • ·

  De factor voor categorie 4 is 14/20 = 0,7