Regeling vervallen per 06-07-2019

Beleidsregel eigen bijdrage en toelating maatschappelijke opvang gemeente Hoorn

Geldend van 30-05-2014 t/m 05-07-2019

Intitulé

Beleidsregel eigen bijdrage en toelating maatschappelijke opvang gemeente Hoorn

Zaaknummer: 1038340

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

Gelezen het voorstel van Stadsontwikkeling Jeugd, Onderwijs en Samenleving,

Gelet op:

 • -

  Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • -

  Besluit maatschappelijke ondersteuning;

 • -

  Wet werk en bijstand;

 • -

  Gemeentewet

 • -

  Verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang gemeente Hoorn, art. 2 Awb, artikel 4:81.

Besluit:

tot het vaststellen van de beleidsregel met titel:

Beleidsregel eigen bijdrage en toelating maatschappelijke opvang gemeente Hoorn

Artikel 1 De toe- en afwijzing

 • 1. Op basis van een beoordeling wordt belanghebbende al of niet opvang toegewezen.

 • 2. Over de toewijzing van de opvang ontvangt belanghebbende een beschikking.

 • 3. Over de afwijzing van de opvang ontvangt belanghebbende een afwijzende beschikking met een motivering van het afwijzende besluit.

Artikel 2 Weigeringsgronden

Opvang kan worden afgewezen of de beschikking kan worden ingetrokken indien:

 • a.

  belanghebbende niet bereid is mee te werken aan een passend ondersteuningstraject;

 • b.

  er sprake is van contra-indicaties waardoor een opvangtraject geen adequate vorm van ondersteuning voor de belanghebbende is, bijvoorbeeld vanwege ernstige verslaving of acute psychiatrische problematiek waarvoor behandeling noodzakelijk is.

 • c.

  als de belanghebbende zich ernstig misdraagt jegens andere cliënten in de opvang of jegens de medewerkers van de opvanginstelling .

Artikel 3 Omvang van de eigen bijdrage maatschappelijke opvang

 • 1. Een belanghebbende die opvang als bedoeld in artikel 1 sub e. en f. van de Verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang gemeente Hoorn geniet, betaalt een eigen bijdrage.

 • 2. De hoogte van de eigen bijdrage:

  • a.

   van een alleenstaande of gehuwde van 18 jaar tot en met 64 jaar zonder kinderen bedraagt € 12,58 per dag;

  • b.

   van een alleenstaande of gehuwde ouder van 18 jaar tot en met 64 jaar met één minderjarig kind bedraagt € 17,32 per dag;

  • c.

   van een alleenstaande of gehuwde ouder van 18 jaar tot en met 64 jaar met twee minderjarige kinderen bedraagt € 15,82 per dag;

  • d.

   van een alleenstaande of gehuwde ouder van 18 jaar tot en met 64 jaar met drie of meer minderjarige kinderen bedraagt € 14,22 per dag;

  • e.

   van gehuwden van 18 jaar tot en met 64 jaar zonder kinderen bedraagt € 14,66 per dag;

  • f.

   van gehuwden van 18 jaar tot en met 64 jaar met één minderjarig kind bedraagt € 10,95 per dag;

  • g.

   van gehuwden van 18 jaar tot en met 64 met twee minderjarige kinderen bedraagt € 9,45 per dag;

  • h.

   van gehuwden van 18 jaar tot en met 64 jaar met drie of meer minderjarige kinderen bedraagt € 7,85 per dag;

  • i.

   van een alleenstaande of gehuwde van 65 jaar of ouder zonder kinderen bedraagt € 15,43 per dag;

  • j.

   van een alleenstaande of gehuwde ouder van 65 jaar of ouder met één minderjarig kind bedraagt € 20,11 per dag;

  • k.

   van een alleenstaande of gehuwde ouder van 65 jaar of ouder met twee minderjarige kinderen bedraagt € 18,61 per dag;

  • l.

   van een alleenstaande of gehuwde ouder van 65 jaar of ouder met drie of meer minderjarige kinderen bedraagt € 17,01 per dag.

 • 3. Indien de instelling aan de cliënt voeding verstrekt, wordt de bijdrage vermeerderd met een bedrag voor voeding.

Artikel 4

De inning van de eigen bijdrage wordt namens het college verricht door de maatschappelijke opvang instellingen die hiervoor door het college worden gefinancierd.

Aldus vastgesteld d.d. 14 maart 2014

College van burgemeester en wethouders,

De secretaris,                              de burgemeester,