Beleidsregels instandhouding bomen in relatie tot verbetering rendement zonnepanelen

Geldend van 05-06-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels instandhouding bomen in relatie tot verbetering rendement zonnepanelen

Beleidsregels instandhouding bomen in relatie tot verbetering rendement zonnepanelen

Inleiding

Steeds vaker ontvangen wij verzoeken van inwoners of instanties om bomen te kappen om de opbrengst van zonnepanelen te verhogen of het plaatsen van zonnepanelen mogelijk te maken (dit betreft zowel bomen in particulier eigendom als gemeentelijk eigendom). Bij het plaatsen van zonnepanelen is een schaduwvrij “dak”vlak namelijk van groot belang. Eén paneel in de schaduw beïnvloedt het rendement van de gehele installatie. Met de toename van zonnepanelen in Raalte verwachten wij dat het aantal kap verzoeken ook zal toenemen.

Om een afweging te kunnen maken is het voor de gemeente van belang een algemeen uitgangspunt te kunnen hanteren. In het Groenbeleidsplan “Kernen in het groen, 2004) is in relatie tot dit onderwerp het volgend opgenomen: klachten die worden veroorzaakt door seizoensinvloeden of de natuurlijke ontwikkeling van beplantingen geven over het algemeen geen aanleiding om tegemoet te komen aan de wens iets te wijzigen aan de groene inrichting van de openbare ruimte.

Onder natuurlijke overlast worden zaken verstaan als blad en vruchtval, overlast van bloesem en zaden. Ook schaduwoverlast dient onder deze noemer te worden geschaard. Hoewel nu al voldoende aanknopingspunten staan om op dergelijke verzoeken te kunnen beschikken willen we met deze beleidsregels besluiten in dit kader nader onderbouwen en eenduidigheid verschaffen.

Uitgangspunt van deze beleidsregels is dat de gemeente Raalte de kap van bomen, enkel om het rendement van bestaande of nieuwe zonnepanelen installaties te verbeteren, niet zal toestaan!

Afweging

Zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven wekken op een duurzame manier energie op. Vanuit de uitgangspunten van de visie Raalte duurzaam 2050 lijkt het dan ook logisch verzoeken die er op gericht zijn om het rendement van zonnepanelen te verbeteren, bijvoorbeeld door een tussen de zon en het paneel gesitueerde boom te verwijderen, te honoreren. Uitgangspunt van de Visie Raalte Duurzaam 2050 is een samenleving die nagenoeg volledig duurzaam bijdraagt in haar eigen energievoorziening. Het is hierbij verleidelijk om “slechts” een rekenkundige afweging te maken tussen de extra opbrengst van de panelen en de CO2 opname van een boom om een oordeel te vellen.

Bomen leveren echter, zij het op andere punten, hun bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Dit is ook landelijk onderkend. Navraag bij andere gemeenten leert dat slechts in uitzonderlijke gevallen het verwijderen van een boom wordt toegestaan ten behoeve van het optimaliseren van het rendement van zonnepanelen. Veelal ligt dan de motivering om het verzoek te honoreren in een slechte conditie en/ of toekomstverwachting van een boom.

Argumenten om bomen kap ten behoeve van rendementsverbetering niet toe te staan:

Bomen levere n ook e en bijdrage aan onze duurzaamhei dsdoelstellingen

Gedurende haar leven legt een boom ook CO2 vast in de vorm van hout. Door na de levensduur van de boom dit hout te benutten als constructie materiaal en uiteindelijk voor de opwekking van duurzame energie levert dit ook een bijdrage aan een duurzamere samenleving. Deze kringloop van vastleggen van CO2 tijdens de groei, benutten als constructie materiaal en de opwekking van nuttige energie in de afdankfase krijgt steeds meer vorm.

Bomen hebben een belangrijke functie in het openbaar groen

Openbaar groen en zeker bomen hebben echter veel meer functies dan enkel het vangen van CO2. Zij leveren een meerwaarde voor de beleving van de leefomgeving door onze inwoners. Woningen in een groenere omgeving hebben daarnaast een hogere waarde.

Bomen werken als buffer tegen o.a. hitte in de zomer

Bomen dempen de opwarming van de directe leefomgeving in de bebouwde kom tijdens hete zomerse dagen. Hitte stress is een van de gevolgen van de klimaatverandering en de stijgende temperatuur daardoor. Het tegengaan van deze hittestress draagt ook bij aan de Visie Raalte Duurzaam 2050.

Bomen hebben een belangrijke functie voor natuur en ecologie in de bebouwde omgeving.

Bomen vervullen een belangrijke functie voor bijvoorbeeld vogels en vleermuizen. Veel mensen waarderen op hun beurt de zichtbaarheid van vogels. Het behoud van diversiteit, flora en fauna is minstens zo belangrijk als het opwekken van duurzame energie.

Economisch gewin van het individu mag de samenleving niet duperen.

Hoewel schaduwval op zonnepanelen inderdaad een significant lagere opbrengst oplevert voor de eigenaar mogen we dit individuele voordeel niet laten prevaleren over het algemene belang van de samenleving. Het algemene belang bestaat uit het behoud van bomen met hun functies (zoals hierboven genoemd) voor de leefomgeving.

(Technische) alternatieven zijn mogelijk

Wanneer slechts enkele panelen in de schaduw van een boom liggen zijn er technische alternatieven om het rendement toch te optimaliseren en het verlies te beperken. Hierbij wordt gerefereerd aan mini omvormers per paneel zodat het minst presterende paneel niet de gehele installatie beïnvloedt. Mocht dat geen oplossing bieden dan zijn er collectieve initiatieven waarbij in duurzame energie geïnvesteerd kan worden.

Conclusie

Het belang van het behoud van bomen prevaleert boven het belang van de opwekking van duurzame energie vanwege de bijdrage die bomen leveren aan onze duurzaamheidsdoelstellingen, de beleving van de leefomgeving, het belang van flora en fauna en de technische alternatieven die er zijn om duurzame energie op te wekken. Het verkijgen van een beter / hoger rendement van een zonnepaneel kan dan ook niet als argument worden aangewend om het kappen van bomen mogelijk te maken.

Bovenstaande motivatie sluit aan bij genoemde weigeringsgronden in artikel 4.12 a lid 2 van de APV van Raalte. Daarom is een wijziging van de APV niet nodig om dergelijke verzoeken af te wijzen.