Regeling vervallen per 01-01-2014

Reglement burgerlijke stand Alphen aan den Rijn 2010

Geldend van 01-09-2010 t/m 31-12-2013

Intitulé

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

BESLUIT vast te stellen het volgende:

Reglement burgerlijke stand Alphen aan den Rijn 2010

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet van 14 oktober 1993 tot herziening van Titel 4 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1993, 555)

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994 (Stb. 1994, 160, als gewijzigd bij besluit van 19 december 1994, Stb. 900)

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek)

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek)

 • e.

  gemeentehuis: alle huizen welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1. Het college kan ambtenaren in dienst van de gemeente benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente Alphen aan den Rijn;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente

 • 2. Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3. Het college kan buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

Artikel 3 Benoeming

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

 • 3. De unitleider burgerzaken is bij mandaat bevoegd om een persoon te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag.

Artikel 4 Locatie

 • 1. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, op verzoek van de belanghebbenden of daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 5 Leiding van de dienst

De unitleider burgerzaken is belast met de leiding van de burgerlijke stand.

Artikel 6 Openstelling

 • 1. De burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

 • a. voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties in het Oude Raadhuis op maandag tot en met vrijdag op de volgende openingstijden: 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 en 17.00 uur. Op zaterdag: 11.00, 12.00, 13.00 en 14.00 uur

 • b. voor huwelijksvoltrekkingen en parnterschapsregistraties op alle buitenlocaties op maandag tot en met zaterdag gelden er geen vaste huwelijkstijden

 • c. voor overige werkzaamheden op maandag van 13.00 uur tot 16.30 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. De burgerlijke stand is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.

 • 2. De burgerlijke stand is gesloten indien de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop de burgerlijke stand niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 3. De burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 4. De burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat de burgerlijke stand gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van de burgerlijke stand.

 • 5. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Gelegenheid tot kosteloze huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie

Iedere woensdag om 9.00 uur en om 09.30 uur is in het Stadhuis gelegenheid voor een kosteloze huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie. Uitzondering hierop zijn de dagen waarop de burgerlijke stand gesloten is overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Alphen aan den Rijn 2010.

 • 2.

  Het treedt in werking op 01-09-2010.

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 4 mei 2010.

Burgemeester en wethouders,

Secretaris, Burgemeester,

Toelichting

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven. Met name het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier expliciet gemaakt (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de ambtenaar is belast met het opnemen in onder hem of haar berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhoudig van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 16d, eerste lid, Boek 1 BW).

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de buitengewoon ambtenaar kan in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de buitengewoon ambtenaar kan een persoon zijn die niet in dienst is van de gemeente of van een andere gemeente;

 • c.

  de buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking (artikelen 59, 60, 63, 64, 65 en 67 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

In dit artikel kan worden bepaald welke (buitengewone) ambtenaren in de gemeente kunnen worden benoemd (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

In lid 1 wordt bepaald dat het college de mogelijkheid heeft ambtenaren van de burgerlijke stand te benoemen. Het betreft ambtenaren in dienst van de gemeente (lid 1a) en ambtenaren in dienst van een andere gemeente (lid b). Lid 1a biedt de mogelijkheid om nadere beperking vast te stellen dat alleen ambtenaren worden benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand die werkzaam zijn bij een bepaalde afdeling (bijvoorbeeld de unit burgerzaken). Deze beperking is optioneel.

Met lid 1b wordt bepaald dat er ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente kunnen zijn, die in dienst zijn bij een andere gemeente. Deze ambtenaren moeten worden benoemd door burgemeester en wethouders van de gemeente waar de ambtenaar zijn werkzaamheden als ambtenaar van de burgerlijke stand gaat verrichten.

In lid 2 wordt bepaald dat, conform artikel 16, lid 1 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, het minimum aantal ambtenaren van de burgerlijke stand, in dienst van de eigen en / of andere gemeente, twee is.

In lid 3 wordt bepaald dat er buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd. Indien de gemeente dit aantal aan een maximum wil binden, dan kan dat in dit artikel worden opgenomen. Deze personen kunnen in dienst zijn van de eigen of een andere gemeente, maar dit hoeft niet. Ieder persoon kan door burgemeester en wethouders worden benoemd tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

Artikel 3 Benoeming

In dit artikel is vastgelegd voor welke periode een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden benoemd (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Met lid 1 wordt bepaald dat een ambtenaar van de burgerlijke stand steeds voor een bepaalde periode dient te worden benoemd. Deze periode mag maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente of van een andere gemeente. Tevens bestaat de mogelijkheid om een andere maximale benoemingsperiode op te nemen, zoals de tijd dat de ambtenaar in dienst is bij een bepaalde afdeling of een tijdsperiode.

De periodes kunnen per individueel geval in het benoemingsbesluit van burgemeester en wethouders worden bepaald of collectief in dit lid.

Met lid 2 wordt bepaald dat een nieuwe buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor een periode van vijf jaar dient te worden benoemd. Deze periode wordt met goedkeuring van het college van burgemeester en wethouder op verzoek van de unitleider burgerzaken met dezelfde periode verlengd.

Met lid 3 wordt bepaald dat de unitleider burgerzaken bevoegd is om een persoon op verzoek van het bruidspaar voor één dag bij mandaat (nummer 2225) te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze benoeming is alleen geldig voor de dag van het huwelijk van het verzoekende bruidspaar.

Artikel 4 Locatie

In dit artikel wordt bepaald waar de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden moet verrichten. De werkzaamheden moeten in het gemeentehuis (of in een daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangewezen andere locatie) worden verricht. Indien daartoe gewichtige redenen bestaan, mag de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand zijn werkzaamheden ook elders binnen de gemeente verrichten (artikel 1 Besluit burgerlijke stand 1994 en artikel 64 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek). Op verzoek van het bruidspaar kan het college van burgemeester en wethouders een locatie aanwijzen tot huwelijkslocatie. Deze aanwijzing is alleen geldig voor de dag van het huwelijk van het verzoekende bruidspaar. De voorwaarden voor de aanwijzing van een locatie tot huwelijkslocatie zijn omschreven het beleidskader huwelijkslocaties. Dit beleidskader huwelijkslocaties behoort bij het besluit van 21 maart 2007 (2007/4230)

Artikel 5 Leiding van de dienst

In dit artikel wordt bepaald wie belast is met de leiding van de burgerlijke stand (artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994).

Artikel 6 Openstelling

In dit artikel wordt bepaald wanneer het bureau van de burgerlijke stand is geopend (artikel 16c, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

In dit artikel moeten zowel de reguliere dagelijkse openingstijden worden bepaald als de openingstijden voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen en de overige daarvoor door de burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn geopend.

Indien burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het bepalen van de openstelling wil overdragen aan een ambtenaar (bijvoorbeeld de unitleider burgerzaken), dan dienen zij hiertoe een apart mandaatsbesluit te nemen.

Artikel 7. Gelegenheid tot kosteloze huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie

In dit artikel wordt bepaald dat de gemeente op grond van artikel 4 en 5 Wet Rechten Burgerlijke Stand de inwoners de mogelijkheid moet bieden om kosteloos te trouwen of een partnerschapsregistratie aan te gaan. Gemeenten met meer dan 10.000 inwoners, moeten twee maal per week de gelegenheid tot kosteloze huwelijk of partnerschap bieden. In de gemeente Alphen aan den Rijn kan er iedere woensdagochtend om 09.00 uur en 09.30 uur kosteloos een huwelijk of een partnerschap voltrokken worden. Er kan geen kosteloos huwelijk of partnerschap voltrokken worden indien de woensdag valt op een dag waarop de burgerlijke stand gesloten is.

Artikel 8 Slotbepaling

In dit artikel wordt bepaald onder welke naam het reglement moet worden aangehaald en wanneer het in werking treedt.