Regeling vervallen per 01-03-2017

Verordening adviesraad Wmo Wijk bij Duurstede

Geldend van 01-01-2007 t/m 28-02-2017

Intitulé

Verordening adviesraad Wmo Wijk bij Duurstede

De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

d.d.

9 januari 2007,

Nr. 151

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet en gelet op de Wet

maatschappelijke ondersteuning overwegende dat het noodzakelijk is het instellen van

een adviesorgaan bij verordening vast te leggen

besluit:

1.vast te stellen de volgende Verordening adviesraad Wmo Wijk bij Duurstede:

Artikel 1 Begrippen

1 In deze verordening wordt verstaan onder:

a.College: het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Wijk bij Duurstede;

 • b.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • c.

  Doelgroep: de personen/groepen, die vallen onder de werkingsfeer

van de Wmo;

d.belangenorganisaties: organisaties die de belangen behartigen van de

doelgroepen behorende bij de prestatievelden zoals

beschreven in artikel 1 lid 1, onder g, van de Wmo

 • e.

  Adviesraad Wmo: overlegorgaan, zoals bedoeld in deze verordening;

  • 2.

   relevante prestatievelden: de prestatievelden die op Wijk bij Duurstede betrekking

hebben;

3.Burgerparticipatie: de bijdrage die de inwoners van een gemeente leveren

aan de ontwikkeling, de uitvoering en/of evaluatie van

het beleid van het gemeentebestuur op het gebied van de

Wmo;

4.Voor zover niet anders is bepaald worden begrippen in deze verordening gebruikt

in dezelfde betekenis als in de Wmo.

Artikel 2 Doelstellingen adviesraad Wmo

1.Het behartigen van belangen van de doelgroepen die behoren bij de relevante

prestatievelden.

2.Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over onderwerpen die de

voorbereiding, vaststelling, uitvoering, verbetering, controle en evaluatie van het

gemeentelijk beleid ten aanzien van de Wmo betreffen.

3.Het zorg dragen, zelfstandig als adviesraad dan wel als bewaker dat burgers en hun

organisaties worden betrokken bij de totstandkoming van beleid.

4.Het bijdragen aan de totstandkoming van het gemeentelijk beleid en de kwaliteit

van de dienstverlening bij de uitvoering van de Wmo.

Artikel 3 Taken adviesraad Wmo

1.De adviesraad Wmo heeft als taken gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen

aan het college over het beleid en de uitvoering van de Wmo. Alle adviezen van de

adviesraad Wmo aan het college worden onverkort ter kennisname aan de

gemeenteraad verstrekt.

2.De adviesraad Wmo is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen de voor Wijk

bij Duurstede relevante prestatievelden voor zover deze doelgroepen en/of individuen

raken. De adviesraad Wmo geeft de signalen door aan de gemeente.

 • 3.

  De adviesraad Wmo is bevoegd de achterban te informeren en te raadplegen.

 • 4.

  De adviesraad Wmo kan inhoudelijk op voornemens reageren en/of ingaan op de

procedurele kant.

5.De adviesraad Wmo kan raadplegingen initiëren over Wmo-gebonden thema’s. De

adviesraad hoeft deze niet zelf uit te voeren, maar kan de gemeente adviseren over

een gewenste aanpak.

Artikel 4 Samenstelling adviesraad Wmo

1.De adviesraad Wmo bestaat uit minimaal 7 en maximaal 15 leden waarvan

maximaal de helft niet-georganiseerde doelgroepen dan wel burgers.

2 In de adviesraad Wmo hebben zitting:

a.vertegenwoordigers van in de gemeente Wijk bij Duurstede zetelende (of

werkzame) representatieve belangenorganisaties van de kant van vragers op het

gebied van maatschappelijke ondersteuning; uitgangspunt is 1 vertegenwoordiger per

organisatie;

b.vertegenwoordigers van niet-georganiseerde doelgroepen in de gemeente Wijk bij

Duurstede;

 • c.

  betrokken burgers van de gemeente Wijk bij Duurstede.

  • 3.

   De adviesraad Wmo dient zoveel mogelijk evenredig te zijn samengesteld uit de in

het vorige lid genoemde groepen.

4.De adviesraad Wmo benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Artikel 5 Aanwijzing en zittingsduur

1.Teneinde leden van de doelgroepen en andere burgers de gelegenheid te geven zich

kandidaat te stellen voor de adviesraad Wmo wordt een oproep geplaatst op de

gemeentepagina van de Wijkse Courant.

2.Teneinde representatieve belangenorganisaties van de kant van vragers op het

gebied van maatschappelijke ondersteuning de gelegenheid te geven een kandidaat

voor te dragen wordt deze een schriftelijk verzoek hiertoe gestuurd.

3a.Een vertegenwoordiging van de adviesraad Wmo verzorgt als selectiecommissie

de selectie van de kandidaten en draagt deze voor aan de adviesraad.

 • 3b.

  De selectiecommissie beoordeelt of er sprake kan zijn van belangenverstrengeling.

 • 4.

  Het college wijst op voordracht van de adviesraad Wmo de leden van de adviesraad

Wmo aan.

5.De zittingsduur van leden van de adviesraad Wmo is vier jaar, welke periode

maximaal eenmaal verlengd kan worden. De belangenorganisaties zijn daarbij zelf

verantwoordelijk voor wie zij voordragen als lid en vervangend lid.

6.Een lid van de adviesraad Wmo kan zijn lidmaatschap tussentijds beëindigen

middels een schriftelijke kennisgeving aan het college en de Wmo adviesraad.

 • 7.

  De adviesraad zorgt voor opvulling van de vacature.

 • 8.

  De leden van de adviesraad Wmo verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar

voeren wel ruggespraak met hun achterban.

Artikel 6 Overleg

1.De adviesraad Wmo komt zoveel als nodig bijeen voor overleg, al dan niet met

beleidsmedewerkers op het gebied van de Wmo op uitnodiging van de adviesraad.

2.De beleidsmedewerkers betrekken de adviesraad Wmo in een zo vroeg mogelijk

stadium bij de voorbereiding en totstandkoming van beleid en regelingen betreffende

de uitvoering van de Wmo.

3a.Ten minste tweemaal per jaar vindt een overleg plaats met de verantwoordelijk

wethouder.

3b.De adviesraad Wmo heeft het recht onderwerpen ter bespreking op de agenda van

het overleg te plaatsen.

4.De vergaderingen van de adviesraad Wmo zijn als regel openbaar, maar de

adviesraad kan besluiten een besloten of huishoudelijke vergadering te houden.

5.Het verslag van de vergadering en de besluitenlijst worden ter vaststelling aan de

adviesraad Wmo aangeboden in de eerstvolgende vergadering.

6.De adviesraad Wmo mag niet beraadslagen of besluiten als niet meer dan de helft

van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. Alle adviezen worden bij

meerderheid van stemmen uitgebracht.

7.De leden van de adviesraad Wmo gaan vertrouwelijk om met die informatie die als

zodanig wordt aangemerkt, dan wel waarvan zij de vertrouwelijkheid redelijkerwijs

kunnen begrijpen.

Artikel 7 Advisering

1.Het college legt onderwerpen als bedoeld in artikel 3 lid 1 middels een schriftelijke

adviesaanvraag voor aan de adviesraad Wmo. In de aanvraag wordt expliciet vermeld

over welke punten advies wordt gevraagd.

2.Het college draagt er zorg voor dat een adviesaanvraag op een zodanig tijdstip

wordt aangevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het collegebesluit.

3.Het college voorziet de Wmo-raad van informatie ten behoeve van het naar behoren

kunnen functioneren van de adviesraad. Het betreft hier alle informatie die nodig is

om beleid en uitvoering te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen

volgen.

4.De adviesraad Wmo brengt binnen vier weken na ontvangst van de adviesaanvraag

schriftelijk advies uit aan het college. Verlenging van deze termijn is op verzoek

mogelijk.

5a.Het besluit over de inhoud van het advies wordt bij meerderheid van stemmen

genomen.

 • 5b.

  Bij het staken van de stemmen beslist de voorzitter.

 • 5c.

  Minderheidsstandpunten kunnen apart worden vermeld.

 • 6.

  Indien het college het advies, of delen van het advies van de adviesraad Wmo niet

overneemt, deelt het dat met redenen omkleed schriftelijk mee aan de adviesraad

Wmo en stelt ook de gemeenteraad daarvan op de hoogte.

Artikel 8 Ambtelijke ondersteuning

1.De adviesraad Wmo wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris, die geen deel

uitmaakt van de adviesraad Wmo.

2.De ambtelijk secretaris draagt in zijn algemeenheid zorg voor een goede

ondersteuning van de adviesraad Wmo, opdat deze zijn taken op een goede wijze kan

uitvoeren. De ambtelijk secretaris zal de informatie, die noodzakelijk is om beleid en

uitvoering te begrijpen en om te kunnen adviseren over plannen voor ontwikkelingen

en wijzigingen in het beleid, in begrijpelijke vorm aanleveren (desgevraagd in

speciale leesvorm).

3.De ambtelijk secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda voor de

vergaderingen en het overleg met de wethouder op.

4.De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat de vergaderingen worden

genotuleerd en het verslag wordt verzonden.

5.De ambtelijk secretaris draagt er zorg voor dat de adviezen van de adviesraad Wmo

worden voorgelegd aan het college.

6.De ambtelijk secretaris draagt in overleg met de adviesraad Wmo zorg voor de

bewaking van het budget zoals dat opgenomen is in de begroting ten behoeve van de

werkzaamheden van de adviesraad Wmo.

Artikel 9 Bevoegdheden

1.De adviesraad Wmo kan werkgroepen instellen rond bepaalde onderwerpen. De

bevindingen van de werkgroepen worden aan de adviesraad Wmo voorgelegd.

2.Op verzoek van de adviesraad Wmo kunnen deskundigen worden uitgenodigd om

een vergadering bij te wonen met het oog op de behandeling van een bepaald

onderwerp.

3.De leden van de adviesraad Wmo kunnen altijd derden raadplegen over de

aangelegenheden waarmee zij als lid van de adviesraad Wmo te maken krijgen.

Artikel 10 Budget en faciliteiten

1.Voor het uitvoeren van de taken van de adviesraad Wmo wordt in de gemeentelijke

begroting een budget opgenomen voor:

 • a.

  kosten van deskundigheidsbevordering;

 • b.

  een vergoeding voor de leden van de adviesraad Wmo, beroepskrachten zijn

hiervan uitgesloten.

2.De vergoeding voor de leden van de adviesraad Wmo bedraagt per bezochte

vergadering het maximumbedrag op grond van het Rechtspositiebesluit raads- en

commissieleden.

 • 3.

  De vergoeding wordt tweemaal per jaar uitbetaald.

 • 4.

  Over de besteding van het budget als bedoeld in het eerste lid onder a wordt

jaarlijks door de adviesraad Wmo in de maand januari schriftelijk verantwoording

afgelegd.

5.Op verzoek van de adviesraad Wmo kan het college faciliteiten beschikbaar stellen

die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de adviesraad Wmo.

Artikel 11 Overige bepalingen

1.De leden van de adviesraad Wmo zullen in de contacten met de gemeente Wijk bij

Duurstede voordelen noch nadelen ondervinden als gevolg van het lidmaatschap van

de adviesraad Wmo.

 • 2.

  De adviesraad Wmo behandelt geen klachten die op individuen betrekking hebben.

 • 3.

  Klachten over de wijze waarop door een persoon, die werkzaam is onder de

verantwoordelijkheid van het college waarbij uitvoering wordt gegeven aan deze

verordening, worden behandeld overeenkomstig hoofdstuk 9 van de Algemene wet

bestuursrecht en de Klachtenregeling van de gemeente.

4.In die gevallen waarin de verordening niet voorziet, overlegt het college met de

adviesraad Wmo.

5.In overleg tussen gemeente en adviesraad Wmo zal jaarlijks worden geëvalueerd of

de op deze verordening gebaseerde werkwijze van burgerparticipatie nog voldoet.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2007.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening adviesraad Wmo.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2007

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,