Wegsleepverordening Gilze en Rijen 2014

Geldend van 01-05-2014 t/m heden

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Gilze en Rijen 2014

Agendapunt 14.

Vergadering

d.d. 28 april 2014.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GILZE EN RIJEN;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 april 2014;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, in artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en in het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen

te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

b e s l u i t :

vast te stellen de Wegsleepverordening gemeente Gilze en Rijen 2014

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

b. wet: de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

c. besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen op grond van artikel 173 van deWegenverkeerswet 1994;

d. voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1,onder al, van het RVV 1990;

e. motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid onder c van deWegenverkeerswet 1994;

f. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilzeen Rijen;

g. wegen: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1b van de Wegenverkeerswet1994.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld, in het belang van het vrijhouden ervan

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994 worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Gilze en Rijen aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen de bedrijfslocatie van Van Eijck International Car Rescue, gelegen aan de Broekdijk 2, 5125 NE, Hulten.

 • 2. De openingstijden van de in het eerste lid genoemde bewaarplaats zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 18.00 uur en op zon- en feestdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

De kosten van het overbrengen en bewaren voertuigen bedragen:

 • a)

  € 75,-- indien de toezichthouder de wegsleepactie is gestart, het wegsleepbedrijf is opgeroepen, maar de bezitter van het voertuig zijn voertuig verplaatst voordat tot daadwerkelijk overbrenging is overgegaan (voorrijkosten);

 • b)

  € 125,--, indien het wegsleepbedrijf is aangekomen en is begonnen met het laden van het weg te slepen voertuig (onvolledige berging);

 • c)

  € 175,--, indien de bemanning in de takelwagen heeft plaatsgenomen om het opgetakelde voertuig over te brengen naar de bewaarplaats (volledige berging);

 • d)

  € 7,50, per etmaal of een gedeelte daarvan voor het bewaren van het voertuig, ingaande het tweede etmaal na de in bewaringstelling;

De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Intrekking verordening

De "Wegsleepverordening gemeente Gilze en Rijen 2002" wordt ingetrokken.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2014.

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Wegsleepverordening gemeente Gilze en Rijen 2014".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van 28 april 2014.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier, de voorzitter,
mr. J.W. Timmermans dr. A.J.W. Boelhouwer