VERORDENING SPORTTARIEVEN HARDERWIJK 2014

Geldend van 30-06-2016 t/m 31-07-2022

Intitulé

VERORDENING SPORTTARIEVEN HARDERWIJK 2014

De raad van de gemeente Harderwijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet  

mede gelet op de beleidsnota “Sport in Beweging”, vastgesteld door de Raad op 10 februari 2011 en de tarievennota binnensport, vastgesteld door de Raad op 9 januari 2014.

besluit vast te stellen de navolgende:

VERORDENING SPORTTARIEVEN HARDERWIJK 2014

Artikel 1 begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Erkende sportverenigingen: sportverenigingen welke met een volledige rechtsbevoegdheid zijn geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland.

Accommodatiesoorten: de gemeentelijke binnensportaccommodaties, de gemeentelijke sportparken, atletiekaccommodatie en de zwembaden van Sportcomplex De Sypel.

Tariefsoorten: Maatschappelijk tarief: Betreft het tarief voor sportactiviteiten van sportverenigingen en maatschappelijke organisaties in en buiten de gemeente Harderwijk.

Commercieel tarief: Tarief voor activiteiten die niet onder maatschappelijk tarief of onderwijstarief vallen.

Onderwijstarief: Betreft het tarief voor activiteiten van het (speciaal) basis-, voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in de gemeente Harderwijk.

Artikel 2 Tarievenblad

 • 2.1 Voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties is huur verschuldigd. De tarieven staan vermeld in het bij deze verordening behorende ‘Tarievenblad sportaccommodaties gemeente Harderwijk’.

 • 2.2 De tarieven voor het individueel gebruik van het zwembad De Sypel staan vermeld in het bij deze verordening behorende ‘Tarievenblad individueel gebruik zwembad De Sypel’.

Artikel 3 Aanpassing tarieven

 • 3.1 De in de Tarievenbladen genoemde tarieven worden, indien nodig, aangepast aan de trendmatige wijziging overeenkomstig de gemeentelijke begrotingslijnen.

 • 3.2 Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het jaarlijks aanpassen van de tarieven tot een wijziging van 10% (inclusief de trendmatige wijzigingen overeenkomstig de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen).

Artikel 4 Seizoensduur

 • 4.1 De tarieventabel voor de verhuur van de gemeentelijke binnen-, buitensportaccommodaties en het zwembad is geldig vanaf 1 augustus vanaf elk kalenderjaar, bij aanvang van het nieuwe verenigingsseizoen.

 • 4.2 In afwijking van het vorige lid treedt de tarieventabel betreffende het individueel gebruik van het zwembad in werking na afloop van het buitenbadseizoen, zoals elk jaar bekend wordt gemaakt via de gemeentelijke website.

Artikel 5 Voorgaande verordeningen

 • 5.1 Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de verordening:

  -Verordening sporttarieven Harderwijk 2012

 • 5.2 Besluiten genomen op grond van voorgaande verordeningen, blijven hun geldigheid behouden.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening sporttarieven Harderwijk 2014’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Harderwijk in zijn openbare vergadering
van 24 april 2014, onder nummer B14.001104
De heer H.J. van Schaik De heer H.R. Lanning
Voorzitter                     raadsgriffier

Bijlage 1

Tarievenblad sportaccommodaties 2014-2015

Bijlage 2

Tarievenblad zwembad seizoen 2014-201

Toelichting artikel 1 tariefsoorten

 • 1.

  maatschappelijk tarief

  Een maatschappelijk tarief wordt berekend:

  • a.

   voor sportactiviteiten, georganiseerd door sportaanbieders en/of sportgroepen, verenigingen, stichtingen, vrijwilligersorganisaties, sportbonden, maatschappelijke en/of educatieve organisaties.

  • b.

   voor activiteiten die georganiseerd worden voor een goed doel, zowel door maatschappelijke als andere organisaties. In dit geval kan er om de desbetreffende begroting gevraagd worden.

 • 2.

  commercieel tarief

  Een commercieel tarief wordt berekend:

  • a.

   voor sportactiviteiten, georganiseerd door organisaties en/of individuen die niet hierboven benoemd zijn

  • b.

   voor niet-sport activiteiten, tenzij deze activiteit een maatschappelijk doel dient en geen extra kosten met zich meebrengt die niet apart berekend kunnen worden.

  • c.

   voor sportactiviteiten van maatschappelijke organisaties, zoals hierboven benoemd, als aan één van de onderstaande criteria voldaan wordt:

   • 1.

    de activiteit het duidelijke doel heeft winst te maken.

   • 2.

    het een activiteit betreft die buiten de reguliere huurtijden valt, die vermeld zijn in de huurvoorwaarden.

   • 3.

    als de gevraagde capaciteit buiten de grenzen van de gebruiksvergunning gaat, bijvoorbeeld als er meer bezoekers verwacht worden dan de (tribune) capaciteit toelaat.

Voor aanvullende wensen, zoals bijvoorbeeld het leggen van een vloer, extra materialen of extra inzet personeel worden extra kosten in rekening gebracht volgens een jaarlijks vast te stellen prijslijst. Deze worden berekend naast de hier gehanteerde tarieven en vallen buiten deze regeling

Als achteraf blijkt dat een maatschappelijk aangemelde activiteit toch commercieel blijkt te zijn, terwijl dit voorzienbaar was, dan wordt achteraf alsnog het commerciële tarief berekend.

 • 3.

  onderwijstarief

  Betreft het tarief voor (speciaal) basis, voortgezet en beroepsonderwijs.

  Voor basisonderwijs gelden gedeeltelijk vergoedingen die buiten de invloedsfeer van de gemeente liggen.