Verordening onkostenvergoedingen wethouders 2006

Geldend van 23-02-2006 t/m heden

Intitulé

VERORDENING ONKOSTENVERGOEDINGEN WETHOUDERS 2006

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

(bijlage raadverslag nr. 196);

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 31 januari 2006;

 

gelet op artikel 44 van de Gemeentewet en de artikelen 22 t/m 25 van het rechtspositiebesluit wethouders;

 

HEEFT BESLOTEN:

 

De Verordening onkostenvergoedingen wethouders 2006 vast te stellen.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243.

 • b)

  Reisbesluit binnenland:  het Koninklijk Besluit van 1 maart 1993, Stb. 144.

Artikel 2 Woon- werkverkeer

De wethouders ontvangen geen tegemoetkoming in de kosten van het woon-werkverkeer.

Artikel 3 Werk- werkverkeer en verblijfkosten

 • 1. De wethouders ontvangen een vergoeding voor de reis- en verblijfkosten voor - ten behoeve van de gemeente gemaakte - reizen.

 • 2. Indien de in het vorige lid bedoelde reizen met een eigen motorvoertuig zijn gemaakt, is de vergoeding gelijk aan het maximumbedrag dat bij of krachtens artikel 7 van het Reisbesluit binnenland is vastgesteld.

 • 3. De vergoeding van de in het eerste lid bedoelde verblijfkosten is gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten.

 • 4. De in het eerste lid bedoelde kosten worden vergoed op declaratiebasis. Hiertoe dient periodiek, doch minimaal eenmaal per jaar een declaratie te worden ingediend, waarop de gemaakte kosten zijn gespecificeerd.

Artikel 4 Kinderopvang

De wethouders kunnen aanspraak maken op kinderopvang. De "Regeling Kinderopvang Gemeente Groningen" is van overeenkomstige toepassing op de wethouders, met dien verstande dat waar sprake is van "personeel", "medewerker(s)" en "salaris" dient te worden gelezen "wethouders", "wethouder(s)" en "wedde".

Artikel 5 Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

 • 1. Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privé-doeleinden is in

  beginsel niet toegestaan.

 • 2. Wethouders kunnen op basis van een overeenkomst ter zake voor zakelijk gebruik een fax, mobiele telefoon en computer in bruikleen ter beschikking krijgen.

 • 3. Als het belang van de gemeente daarmee is gediend kan het college besluiten dat wethouders voor hun dienstreizen gebruikmaken van een dienstauto met chauffeur. Het gebruik van deze voorziening wordt centraal geregistreerd. Het college kan bepalen dat in bijzondere gevallen van de dienstauto gebruik kan worden gemaakt voor woon-werkverkeer of voor de uitoefening van q.q.-nevenfuncties

Artikel 6 Overige onkosten

 • 1. De wethouders ontvangen een vaste vergoeding voor overige - uit de uitoefening van het ambt voortvloeiende - onkosten.

 • 2. De in het vorige lid bedoelde vergoeding bedraagt het maximum van het jaarlijks door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast te stellen bedrag.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: "Verordening onkostenvergoedingen wethouders 2006".

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2006.

Ondertekening

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 15 februari 2006.
De griffier,
D.H. Vrieling.
De voorzitter,
J. Wallage.

Algemene toelichting en Artikelsgewijze toelichting

Toelichting