Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie Personen

Geldend van 08-05-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Intitulé

Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie personen Wijdemeren

De raad van de gemeente Wijdemeren;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 februari 2014;

gelet op de artikelen 3.8, eerste lid, en 3.9, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistratie personen;

gezien het advies van de commissie bestuur en middelen;

besluit

vast te stellen de de volgende verorodening:

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Wijdemeren 2014

Artikel 1. Begripsbepalingen

De begripsbepalingen uit de Wbrp werken door in deze verordening. Daarmee wordt in deze verordening verstaan onder:

 • a.

  basisregistratie: de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 [van de Wbrp];

 • b.

  derde: elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

 • c.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

 • d.

  overheidsorgaan: 1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of 2° een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

 • e.

  persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en 2.69, eerste lid, [van de Wbrp] over één persoon in de basisregistratie.

Artikel 2. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan gegevens uit de basisregistratie, voor zover dit is bepaald bij nadere regeling van het college.

 • 2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:

  • a.

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties

  • b.

   (rechtstreekse) toegang tot de basisregistratie personen middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.

   Binnengemeentelijke afnemers, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie personen of daaraan gelijkgestelden die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisregistratie;

Artikel 3. Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde aan hem gegevens verstrekken uit de basisregistratie personen als:

  • a.

   de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt, of

  • b.

   de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid

 • 2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, onder b,vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

  • a.

   de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

  • b.

   de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 4. Onvoorziene gevallen en bijlagen

 • 1. In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders stelt de bijlagen 1 t/m 4 , zoals vermeld in de artikelen 2 en 3 van de verordening gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens vast.

 • 3. Het wijzigen van de bijlagen 1 t/m 4 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Dienstverlening

 • 4. De bijlagen worden jaarlijks geëvalueerd en waar nodig gewijzigd; hierover wordt gerapporteerd aan de het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie, en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevenverstrekking basisregistratie personen Wijdemeren.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 april 2014
de raad voornoemd,
de waarnemend griffier, G.J. Schutte- van der Schans
de voorzitter, drs. M.E. Smit

Bijlage 1 Algemeen

Deze verordening geeft uitvoering aan de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (hierna: Wbrp). Met de invoering van die wet is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wgba) ingetrokken. Daardoor is bovendien de verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wijdemeren vervallen.

De mogelijkheid die de Wgba kende om regels te stellen over de verstrekking van gegevens over ingezetenen van de eigen gemeente Wijdemeren is in de Wbrp echter overgenomen. Deze verordening geeft daar invulling aan. Het gaat in deze verordening om verstrekking door het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) van gegevens uit de basisregistratie, over inwoners van de eigen gemeente aan:

 • -

  organen van de eigen gemeente (op grond van artikel 3.8 van de Wbrp, zie artikel 2 van deze verordening); en

 • -

  derden (op grond van artikel 3.9 van de Wbrp, zie artikel 3 van deze verordening).

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Met dit artikel wordt het college de bevoegdheid gegeven om gegevens uit de basisregistratie te verstrekken aan gemeentelijke organen. Het wordt aan het college overgelaten om te bepalen welke gegevens uit de basisregistratie, over welke personen en voor welke taken, de verschillende gemeentelijke organen verstrekt krijgen. Het college verstrekt de gegevens vervolgens zelf, al dan niet systematisch, met dien verstande dat slechts gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van de taak van de betreffende organen (zie artikel 3.8, tweede lid, van de Wbrp).

Artikel 2. Verstrekkingen aan derden

Dit artikel maakt het mogelijk dat op verzoek van een derde aan hem door het college gegevens worden verstrekt over inwoners van de gemeente. De verstrekking kan echter uitsluitend plaatsvinden in twee gevallen, namelijk:

 • -

  als de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschrevene over wie gegevens worden verstrekt (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wbrp); of

 • -

  ten behoeve van door een derde verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente (artikel 3.9, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid van de Wbrp).

Er worden echter geen gegevens verstrekt als op de persoonslijst een aantekening omtrent beperking van de verstrekking van gegevens aan derden is vermeld, als bedoeld in artikel 3.21, eerste lid. Bovendien vindt verstrekking alleen plaats voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan (zie het tweede lid).

De werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt, en de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie, worden door het college aangewezen (zie het derde lid).