Verordening Investeringskrediet energiemaatregelen bedrijven gemeente Middelburg

Geldend van 07-05-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening Investeringskrediet energiemaatregelen bedrijven

De raad van de gemeente Middelburg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2014, volgnummer 14-46;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende

Verordening Investeringskrediet energiemaatregelen bedrijven

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  aanvrager: een eigenaar en gebruiker van een onderneming, die gevestigd is in Middelburg en deelnemer is aan het energieconvenant Middelburg energieneutraal, die een aanvraag voor een Stimuleringslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als aanvrager.

 • b)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg.

 • c)

  stimuleringslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van stimuleringsmaatregelen, die worden getroffen in het bedrijf van aanvrager.

 • d)

  EIA (energie investeringsaftrek): de EIA is een regeling van het ministerie van Economische Zaken en Financiën. Jaarlijks verschijnt een lijst met maatregelen waarvoor de EIA geldt.

 • e)

  stimuleringsmaatregelen: schilisolatie van het pand, zoals na-isolatie en energiebesparende beglazing, energiezuinige verlichting of verwarming ten behoeve van het pand en de toepassing van hernieuwbare energie zoals zonnepanelen, mits deze maatregelen voorkomen in de actuele EIA-lijst.

 • f)

  convenant energiebesparing: het convenant van de gemeente Middelburg met het MKB, waarin wordt afgesproken dat het MKB binnen 3 jaar minimaal 10% energie gaat besparen.

 • g)

  werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van stimuleringsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een bouwkundig advies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Stimuleringslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze stimuleringsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten.

 • h)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op het MKB in de gemeente Middelburg dat het convenant energiebesparing heeft ondertekend.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Middelburg jaarlijks het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Stimuleringsleningen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Middelburg en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Stimuleringslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Stimuleringsmaatregelen

Tot de stimuleringsmaatregelen worden gerekend:

 • 1.

  schilisolatie van het pand, zoals isolatie en energiebesparende beglazing, energiezuinige verlichting of energiezuinige verwarming ten behoeve van het pand en de toepassing van hernieuwbare energie, zoals zonnepanelen, mits deze maatregelen voorkomen in de actuele EIA-lijst.

 • 2.

  Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van stimuleringsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een Stimuleringslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier en gaat onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen stimuleringsmaatregelen.

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de stimuleringsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes).

 • 3.

  de terugverdientijd, waarbinnen de genomen maatregelen zich terug door een lagere energierekening.

 • 4.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 1.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 3.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 4.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 5.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 5.000 of meer bedragen dan € 10.000.

 • 4.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend tijdens het treffen van maatregelen of ná het treffen van de stimuleringsmaatregelen.

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 10 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Stimuleringslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de stimuleringsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

 • -

  energieneutraal Middelburg.

Artikel 11 Krediettoets, verstrekken en beheer Stimuleringslening

 • 1. De toewijzing van een Stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2. SVn verstrekt en beheert een toegewezen Stimuleringslening.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op een Stimuleringsleningen zijn van toepassing:

‘Algemene bepalingen voor geldleningen’, de ‘Productspecificaties (Gemeentelijke) Stimuleringslening’ Stimuleringsregeling met annuïtair aflossingsschema, aflossen vanaf de eerste dag, ‘Uitvoeringsregels (Gemeentelijke) Stimuleringslening’, ‘Productspecificaties Bouwkrediet’ en ‘Toelichting op een SVn Financieringsplan’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Middelburg en SVn.

Artikel 13 Kenmerken Stimuleringslening

 • 1. De hoofdsom van de door het college toegewezen Stimuleringslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Stimuleringslening niet minder dan € 5.000,- en niet meer dan € 10.000,- (inclusief BTW).

 • 3. De looptijd van de Stimuleringslening bedraagt 5 jaar.

 • 4. Het rentepercentage is 4,25%.

 • 5. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

 • 6. De lening moet worden afgelost in 5 jaar vanaf het ingaan van de annuïtaire lening.

 • 7. Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Artikel 14 Bouwkrediet

Een Stimuleringslening komt via een krediet van SVn tot uitbetaling op basis van door de gemeente gecontroleerde facturen, die in overeenstemming zijn met de offerte.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 7 mei 2014.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Investeringskrediet energiemaatregelen bedrijven gemeente Middelburg”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 april 2014,
De griffier, E.T. Israël
De voorzitter, mr. H.M. Bergmann