Verordening basisregistratie personen van de gemeente Aalten

Geldend van 30-04-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening basisregistratie personen van de gemeente Aalten

De raad van de gemeente Aalten;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 maart 2014;

gelet op het bepaalde in artikel 3.8 en 3.9 Wet basisregistratie personen, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de Verordening basisregistratie personen van de gemeente Aalten.

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Aalten, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Aalten;

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Aalten en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Aalten was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Aalten gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3. De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan;

 • 4. De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categorieën derden

Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

 • 1.

  de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

 • 2.

  de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze Verordening treedt in werking met ingang van 6 januari 2014.

 • 2. Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen van de gemeente Aalten (Verordening BRP 2014).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aalten d.d. 22 april 2014.
De voorzitter, G. Berghoef
De griffier, M.A.J.B. Fiering

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De minister van Binnenlandse Zaken (BZK) verstrekt de gemeente voor de uitvoering van haar taken, gegevens van personen die wel in de basisregistratie personen (BRP) zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Aalten woonachtig zijn. Deze systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente is gebaseerd op een autorisatiebesluit van de minister van BZK voor de gemeente Aalten op grond van artikel 3.2 Wbrp.

De gemeente Aalten beschikt net als alle andere gemeenten over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Deze verstrekken de gemeenten voorlopig nog aan een landelijke verzameling van persoonsgegevens van de minister van BZK. In de toekomst zal de minister van BZK vanuit deze landelijke voorziening persoonsgegevens verstrekken aan alle gemeenten.

Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Aalten woonachtig zijn neemt de gemeente Aalten het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht.

Artikelen 2 en 3. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de Wbrp. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. Op grond van artikel 3.9 lid 2 Wbrp is in die gevallen de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang, aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Aalten. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die deze werkzaamheden uitvoeren. De aanwijzing van de hiervoor genoemde werkzaamheden en de categorieën van derden heeft de raad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders op grond van zijn bevoegdheid genoemd in de artikelen 3.8 Wbrp en 156 Gemeentewet.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het op grond van artikel 3.9 lid 1 onder a van de Wbpr ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkt set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wbrp kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.