Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de toekenning van nummering

Geldend van 11-11-2009 t/m heden

Intitulé

Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de toekenning van nummering

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 augustus 2009;

gelet op: artikel 149 van de Gemeentewet en de wet BAG;

Besluit:

Vast te stellen de volgende: Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de toekenning van nummering.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor zover onderstaande definities ook voorkomen in de wet BAG zijn deze daaruit overgenomen. In deze verordening wordt aangesloten op de begrippen en de definities zoals gebruikt in de wet BAG:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  Woonplaats: door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodaning aangewezen gedeelte van het grondgebied van de gemeente waaraan een woonplaatsnaam is toegekend.

 • c.

  Openbare ruimte: een door de gemeenteraad als zodanig aangezwezen benaming van een binnen één woonplaats gelegen buitenruimte.

 • d.

  Nummeraanduiding: door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats. Een nummeraanduideing kan bstaan uit een samenstelling van: huisnummer, huisletter en huisnummertoevoegning.

 • e.

  Huisnummer: een of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nummering.

 • f.

  Huisletter: een of door namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende toevoeging aan een huisnummer in de vorm van een alfanumeriek teken.

 • g.

  Huisnummertoevoeging: een door of namens het gemeentebestuur ten aanzien van een adresseerbaar object toegekende nadere toevoeging aan een huisnummer of een combinatie van huisnummer en huisletter.

 • h.

  Adres: door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats toegekende benaming, bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en de naam van een woonplaats.

 • i.

  Bouwwerk: elke constructie, niet zijnde een pand, van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld is ter plaatse te functioneren.

 • j.

  Pand: kleinste bij totstandkoming functioneel en bouwkundig constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

 • k.

  Verblijfsobject: de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van rechtshandelingen.

 • l.

  Ligplaats: door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor permanent afmeren van een voor woon-bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.

 • m.

  Standplaats: door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-bedrijfsmatige, of recreatieve doelendien geschikte ruimte.

 • n.

  Object: een pand, verblijfsobject, ligplaats of standplaats.

 • o.

  Rechthebbende: een ieder die krachtens eigendom of beperkt zakelijk recht de beschikking heeft over een onroerende zaak, evenals de beheerder.

 • p.

  Brondocument: document waarin rechtsfeiten en andere voor de registraties relevante feiten zijn neergelegd.

 • q.

  Uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

 • r.

  Alfanumeriek: verzamelnaam voor de letters van het alfabet en de cijfers 0 tot en met 9.

 • s.

  Bevoegd gemeentelijk orgaan: een gemeentelijk orgaan dat een wettelijke bevoegdheid heeft om de rechtspositie van burgers eenzijdig te bepalen.

Artikel 2 Toepassing toekopmstige wet BAG

 • 1. In deze verordening wordt aangesloten op het wetsvoorstel ''Regels omtrent de ''basisregistratie adressen en gebouwen''.

 • 2. In deze verordening wordt aangesloten op de verschillende grondslagen en verdiepingsdocumenten (toekomstige Amvb's) die in het verlengde van de wet door het ministerie van VROM zijn of worden opgesteld.

 • 3. Zodra bij Koninklijk Besluit is bepaald wanneer deze wet inwerking treedt komt bij de daadwerkelijke inwerkingtreding dit artikel te vervallen.

Artikel 3 Nummersysteem

Huisnummers, huisletters en huisnummertoevoegingen (nummeraanduiding) worden toegekend volgens een nader uit te werken systeem.

Artikel 4 Commissie naamgeving openbare ruimte

Alvorens burgemeester en wethouders nieuwe straatnamen toekennen danwel bestaande straatnamen wijzigen wordt advies ingewonnen bij Heemkundekring ''Sint Achten op Boeckel''.

Artikel 5 Namen aanbrengen

 • 1. De door het bevoegd gemeentelijk orgaan, aan delen van de openbare ruimte, toegekende namen welke onderdeel uit maken of kunnen maken van een adres, worden door of namens het bevoegd gemeentelijk orgaan, zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

 • 2. Het is een ieder verboden op eigen initiatief naamborden aan te brengen.

Artikel 6 Gedoogplicht naamborden

 • 1. Indien het bevoegd gemeentelijk orgaan het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met straatnamen en verwijsborden en nummeraanduidingen aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een ander soort terreinafscheiding worden aangebracht, is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2. De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat de in het eerste lid genoemde borden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 7 Nummerborden aanbrengen

 • 1. De rechthebbende is verplicht toe te laten dat de nummering wordt aangebracht door een medewerker van de gemeente Boekel.

 • 2. Met inachting van artikel 8, wordt rechthebbende op diens verzoek toegestaan zelf de nummering aan te brengen.

 • 3. Indien een object nog niet is voltooid, wordt het nummer binnen vier weken na voltooiing aangebracht.

 • 4. Het college kan de in het derde lid genoemde termijn verlengen.

 • 5. Het is eenieder verboden eigen nummers toe te kennen en te plaatsen aan panden of verblijfsobjecten.

Artikel 8 Uitvoeringsvoorschriften

Het college is bevoegd nadere uitvoeringsvoorschriften te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 9 Strafbepaling

 • 1. Overtreding van artikel 5, tweede lid, of het niet voldoen aan de bepalingen in artikel 6 en 7, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze regeling zijn belast afdeling Bouwen en Wonen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 11 Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle voorgaande verordeningen en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten.

Artikel 12 Overgangsbepalingen

 • 1. Namen en nummeraanduidingen op grond van de in artikel 11 genoemde regels en voorschriften aan delen van de openbare ruimte en objecten zijn toegekend, worden waar nodig aangepast aan de regels van de wet BAG.

 • 2. Namen en nummeraanduidingen die voldoen aan de regels van de wet BAG maar niet aan de eisen zoals gesteld in deze verordening worden zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met deze verordening.

 • 3. Het college kan in afwijking van het tweede lid besluiten bestaande adressen niet aan te passen aan deze verordening als de gevolgen buiten proportioneel zijn.

 • 4. Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hen te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

 • 5. Bij het wijzigen van een naam of nummer, als bedoeld in het tweede lid, zullen zowel de oude en de nieuwe naam als het oude en het nieuwe nummer gedurende een jaar mogen worden gebruikt op de wijze die bepaald is in de uitvoeringsvoorschriften, bedoeld in artikel 8.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de ''Verordening naamgeving en nummering''.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 15 oktober 2009.