Regeling vervallen per 18-02-2021

Verordening commissie bezwaarschriften

Geldend van 29-05-2013 t/m 05-02-2019

Intitulé

Verordening commissie bezwaarschriften

Raadsbesluit

‎Z-2614 / 513

De gemeenteraad, het college en de burgemeester van Wassenaar,

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 september 2012, gelet op ‎

Raadsvoorstel nummer Z-2614 / 512,

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), ‎

B e s l u i t e n

Vast te stellen de volgende Verordening commissie bezwaarschriften.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

 • b.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van:

  • a.

   een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   rechtspositieregelingen en andere regelingen betreffende de rechtspositie van ambtenaren in gemeentelijke dienst.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste 8 leden.

 • 2. De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3. De voorzitter en de leden van de commissie maken geen deel uit van, en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Wassenaar, alsmede de Werkorganisatie Duivenvoorde.

 • 4. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 5. Per vergadering van de commissie zijn naast de voorzitter of diens vervanger twee leden aanwezig. Zo nodig vervangen de leden elkaar in onderling overleg of op uitnodiging van de voorzitter.

Artikel 4 Kamers

 • 1. Het college kan kamers instellen die belast worden met de behandeling van bezwaarschriften.

 • 2. Het college bepaalt het aantal kamers en stelt voor elke kamer vast welke categorie of categorieën bezwaarschriften door haar zullen worden behandeld.

 • 3. Elke kamer bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, door de commissie aangewezen uit haar midden.

 • 4. De betreffende kamer regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 5. Op de werkwijze van de kamers is het bepaalde in deze verordening zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Secretaris

De commissie wordt ondersteund door één of meerdere secretarissen.

Artikel 6 Zittingsduur

 • 1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Zij kunnen maximaal twee keer worden herbenoemd.

 • 2. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 • 3. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 7 Vergoeding

 • 1. De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering van de commissie, en een reiskostenvergoeding.

 • 2. De vergoeding voor het bijwonen van een vergadering bedraagt voor de voorzitter of diens plaatsvervanger € 190 en voor de leden € 140, welke bedragen jaarlijks worden geïndexeerd met het percentage dat in tabel IV (vergoedingen commissieleden) van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden wordt gehanteerd.

 • 3. De reiskostenvergoeding als bedoeld in lid 1 van dit artikel bedraagt per vergadering per kilometer vanaf de woonplaats gerekend op basis van de kortste route: het bedrag per kilometer, zoals genoemd in artikel 2 van de Reisregeling binnenland.

Artikel 8 Bemiddeling

De commissie onderzoekt of de zaak in der minne kan worden geschikt.

Artikel 9 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden op grond van de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de secretaris van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, voor wat betreft het stellen van een termijn aan de indiener;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 10 Vooronderzoek

 • 1. De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen.

Artikel 11 Hoorzitting

 • 1. De secretaris van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

Artikel 12 Uitnodiging zitting

 • 1. De secretaris nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2. Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3. De voorzitter beslist op een dergelijk verzoek. De beslissing van de voorzitter wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het tweede en derde lid.

Artikel 13 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat drie leden – onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn vervanger – aanwezig zijn, tenzij toepassing is gegeven aan artikel 7:13 lid 3 Awb.

Artikel 14 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 15 Openbaarheid zitting

 • 1. De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2. In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kunnen de deuren worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

 • 3. De zitting van de commissie vindt in ieder geval met gesloten deuren plaats voor wat betreft bezwaarschriften inzake besluiten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, voorrangsverklaringen krachtens de Huisvestingswet en gehandicaptenparkeerkaarten.

Artikel 16 Schriftelijke verslaglegging

 • 1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder op de zitting is voorgevallen.

 • 3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 17 Nader onderzoek

 • 1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3. De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op een dergelijk verzoek.

 • 4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18 Raadkamer en advies

 • 1. De commissie, of in een voorkomend geval de kamer, bestaande uit de voorzitter of diens vervanger en twee leden, beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2. De commissie, of in een voorkomend geval de kamer, als bedoeld in lid 1, beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 4. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 5. Het advies wordt door de voorzitter of diens vervanger en de secretaris van de commissie, of in een voorkomend geval de kamer, ondertekend.

Artikel 19 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1. Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 16 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het verwerend orgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 12 weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 20 Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit over haar werkzaamheden in het voorgaande kalenderjaar. Het verslag wordt mondeling toegelicht bij de verwerende organen.

Artikel 21 Intrekking oude regeling

De Verordening inzake de behandeling van bezwaar- en beroepschriften wordt ingetrokken.

Artikel 22 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Artikel 23 Overgangsbepaling

Bezwaarschriften die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn ingediend, worden behandeld overeenkomstig de oude regeling.

Artikel 24 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften.

Ondertekening

Wassenaar, 11 februari 2013.
De gemeenteraad van Wassenaar,
de Griffier, de Voorzitter,
Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar,
de secretaris, de burgemeester,
De burgemeester van Wassenaar,