Regeling vervallen per 11-02-2010

Beleidsregel aanpak straatoverlast 2005

Geldend van 25-05-2006 t/m 10-02-2010

Intitulé

Beleidsregel aanpak straatoverlast 2005

Registratienummer: 06.15895

Burgemeester en wethouders van Hoorn

gelezen het ambtelijk advies d.d. 1 mei 2006;

gelet op artikel 2.1.1.1, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn (APV);

gelet op de door hen op 15 november 2005 vastgestelde Beleidsnotitie Aanpak Straatoverlast;

gelet op het bepaalde in titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

 • 1.

  1.vast te stellen de navolgende

beleidsregel Aanpak straatoverlast

Artikel 1

Onder “op andere wijze de openbare orde te verstoren” als aangegeven in artikel 2.1.1.1, eerste lid van de APV wordt in ieder geval verstaan:

 • 1.

  het zich in groepsverband zonder redelijk doel op of aan de weg op te houden van 22.00 uur tot 06.00 uur;

 • 2.

  het zich in groepsverband zonder redelijk doel op of aan de weg te bewegen van 22.00 uur tot 06.00 uur.

Artikel 2

Van het zich ophouden of bewegen “zonder redelijk doel” is in ieder geval sprake als:

 • 1.

  er meldingen door de omgeving worden gedaan dat een groep al een tijd op een locatie aanwezig is, de bron is van lawaaihinder, en geen ander klaarblijkelijk oogmerk heeft dan ter plaatse samen te komen en ter plaatse te blijven;

 • 2.

  er meldingen door de omgeving worden gedaan waaruit blijkt dat een groep zich al een tijd op of aan de weg beweegt, de bron is van lawaaihinder, en geen klaarblijkelijk of vooroverwogen oogmerk heeft om zich naar een bepaalde bestemming te bewegen;

 • 3.

  er op grond van eigen waarneming door de politie sprake is van het gestelde onder 1. en/of 2.;

 • 4.

  er sprake is van een of meer locaties waar in de periode ervoor reeds herhalend lawaaihinder en/of andere overlast door aanwezige groepen heeft plaatsgevonden;

 • 5.

  er sprake is van een gebied waarin door groepen herhalend overlast heeft plaatsgevonden en waar verstoring van de openbare orde, met name gedurende de nachtelijke uren, chronisch is geworden;

 • 6.

  verkregen informatie leidt tot de verdenking dat een groep zich zonder redelijk doel op of aan de weg van 22.00 uur tot 06.00 uur ophoudt of beweegt. Deze informatie kan onder andere verkregen worden door het aanspreken van personen uit de groep door de politie of andere toezichthouders en hen te vragen wat zij ter plaatse aan het doen zijn.

 • 2.

  te bepalen dat deze beleidsregel wordt bekendgemaakt: door opname in het Gemeenteblad en vervolgens bij de afdeling Communicatie gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 15.00 uur voor een ieder ter inzage leggen van dit besluit;

 • 3.

  daarnaast deze beleidsregel onderhands bekend te maken aan: de politie.