Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Huizen houdende regels omtrent subsidie onkostenvergoeding vrijwilligers historisch onderzoek (Subsidieregeling onkostenvergoeding vrijwilligers historisch onderzoek Huizen)

Geldend van 04-05-2020 t/m heden

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Huizen houdende regels omtrent subsidie onkostenvergoeding vrijwilligers historisch onderzoek (Subsidieregeling onkostenvergoeding vrijwilligers historisch onderzoek Huizen)

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Huizen;

in vergadering bijeen op 20 maart 2014,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2014; agendapunt 6.1;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

b e s l u i t :

vast te stellen de deelverordening “Subsidieregeling onkostenvergoeding vrijwilligers historisch onderzoek Huizen”

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Vrijwilliger: persoon die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij betaald werk.

 • 2.

  Fonds: het in deze deelverordening bedoelde vastgelegd kapitaal ter hoogte van € 15.000,- ter stimulering van historisch onderzoek betreffende Huizen.

Artikel 2 - Doel en doelgroep

Het doel van het Fonds is een financiële ondersteuning in de onkosten van vrijwilligers die verbonden zijn aan onderzoek naar de historie van Huizen in ruimere zin.

Artikel 3 - Oprichting en einde Fonds

 • 1. Voor de financiële ondersteuning wordt eenmalig een fonds opgericht ter grootte van € 15.000,-. Het Fonds zal worden aangeduid als: Fonds Historisch onderzoek Gemeente Huizen”. Het bedrag van het Fonds geldt tevens als subsidieplafond.

 • 2. Zodra het Fonds volledig is benut en het subsidieplafond daardoor is bereikt, wordt deze subsidieregeling beëindigd.

Artikel 4 - Beheer fonds

 • 1. Het beheer van het fonds is opgedragen aan het bestuur van de Stichting Huizer Museum (SHM) die dit in nauwe afstemming met de Vereniging Historische Kring Huizen (HKH) zal doen. Tezamen vormen zij de “toekenningscommissie”.

 • 2. Onder het beheer wordt begrepen de zorgvuldige instandhouding van het Fonds alsmede de toekenning van individuele bijdragen uit het Fonds aan daarvoor in aanmerking komende vrijwilligers conform de bepalingen van deze regeling.

Artikel 5 - Mandatering

De verlening van financiële bijdragen uit het Fonds wordt verricht door de SHM op grond van een separaat mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 - Verantwoording aan de raad

Jaarlijks zal het college van B&W de raad informeren over de stand van zaken met betrekking tot het Fonds op basis van financiële en inhoudelijke verantwoording door de SHM en de HKH gezamenlijk. Hiertoe wordt door hen een inhoudelijk en financieel verslag ingediend.

Artikel 7 – Toekenningscriteria

 • 1. Een verzoek om een bijdrage kan uitsluitend betrekking hebben op uitgaven die gemaakt worden in het kader van onderzoek naar historische aspecten van de Huizer gemeenschap.

 • 2. Voor vergoeding komen uitsluitend in aanmerking:

  • a.

   Kosten van inwinnen van informatie (verwervingskosten).

  • b.

   Reiskosten (fiscaal tarief).

  • c.

   Kopieerkosten.

  • d.

   Portokosten.

  • e.

   Indien het resultaat van het onderzoek in drukvorm verschijnt en wordt verspreid: (een deel van de) drukkosten, mits de opbrengst van verkopen van het gedrukte onderzoeksresultaat mede ten goede komt aan het stimuleren van vrijwillig historisch onderzoek als bedoeld in deze regeling, met dien verstande dat de subsidie voor opmaak, drukken, digitalisering en publiceren maximaal € 1.500,- kan bedragen.

  Personele kosten of kosten voor onderzoeksinstrumentaria komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 3. Het onderzoek dient betrekking te hebben op onderwerpen die een directe relatie hebben met de historie van de gemeente Huizen en waarvan het belang voor de documentatie van de Huizer historie wordt onderkend. Dit naar het inzicht van de “toekenningscommissie”.

 • 4. Verzoeken tot het verstrekken van de vergoeding dienen te worden ingediend voorafgaande aan het aangaan van de verplichting tot het maken van de kosten en met gebruikmaking van een aanvraag-formulier zoals opgenomen in Bijlage 1.

Artikel 8 – Weigeringsgronden

Een aanvraag kan worden geweigerd:

 • 1.

  indien de bijdrage wordt gebruikt voor een onderzoek dat niet vanuit de opzet waardevrij is. Zulks naar het inzicht van de “toekenningscommissie”.

 • 2.

  indien de aanvraag betrekking heeft op een onderwerp waarnaar reeds in voldoende mate onderzoek is of wordt verricht en het onderzoek naar verwachting geen nieuwe gezichtspunten zal opleveren;

 • 3.

  indien reeds eerder een bijdrage uit het Fonds aan de aanvrager is verstrekt.

Artikel 9 - Afwikkeling aanvraag

De kosten zullen worden voldaan op basis van een declaratie die voldoet aan de navolgende criteria:

 • -

  Er wordt een rechtsgeldige kostenfactuur overlegd die gedateerd is niet eerder dan de datum van toekenning van een onkostenvergoeding.

 • -

  Er wordt een betaalbewijs overlegd waaruit blijkt dat de kosten zoals vermeld op de factuur volledig zijn voldaan.

 • -

  Het gedeclareerde bedrag kan nooit hoger zijn als het bedrag waarvoor de bijdrage wordt aangevraagd.

 • -

  Er wordt een kopie verstrekt van de uitkomsten van het onderzoek waarvoor de kosten worden gemaakt conform bijlage 2.

Artikel 9A Vergoedingsplicht bij vermogensvorming

 • 1. Indien een subsidie voor opmaak, drukken, digitalisering en publiceren op grond van artikel 7 van deze regeling heeft geleid tot vermogensvorming bij de subsidie-ontvanger, is deze een vergoeding verschuldigd aan het college.

 • 2. De vergoeding als bedoeld in het eerste lid wordt vastgesteld door het college met toepassing van artikel 4:41 Awb en alleen voor zover mede door de subsidie voor de kosten een positief saldo is ontstaan (commerciële opbrengsten subsidieobject minus kosten). De vergoeding bedraagt maximaal de totale subsidie aan de betreffende belanghebbende.

 • 3. Met het oog op deze verplichting dient de belanghebbende een toereikende administratie bij te houden over de uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt en de daardoor bereikte vermogensvorming.

Artikel 10 - Publiciteit

De onderzoeksrapportage wordt altijd openbaar gemaakt en blijft voor ieder die dat wenst beschikbaar. In de onderzoeksrapportage zal melding gemaakt worden van het feit dat het onderzoek mede mogelijk gemaakt is door toekenning van een bijdrage uit het Fonds Historisch onderzoek Gemeente Huizen.

Artikel 11 - Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de derde dag na haar bekendmaking.

Artikel 12 - Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling onkostenvergoeding vrijwilligers historisch onderzoek Huizen”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 maart 2014,

de griffier, de voorzitter,