Overzicht beleidsregels steigerdoekreclame

Geldend van 18-06-2009 t/m heden

Intitulé

Overzicht beleidsregels steigerdoekreclame

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Overzicht beleidsregels steigerdoekreclame(besluit van b. en w. 21 april 2009)

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

BESLUIT:

vast te stellen het navolgende:

OVERZICHT beleidsregels steigerdoekreclame

 • 1.

  Een tijdelijke vergunning geldt vanzelfsprekend slechts voor de geldigheidsduur, die in de vergunning wordt vermeld. Na afloop van de termijn dient het reclameobject te zijn verwijderd.

 • 2.

  Als het reclameobject is voorzien van verlichting mag er geen knipperend of bewegend licht worden verspreid en voor weggebruikers en gebruikers van aanliggende panden geen hinder worden veroorzaakt. In probleemsituaties rond verlichting, toezichtcamera etc. is de vergunninghouder verantwoordelijk voor het oplossen en de eventuele kosten daarvan.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich het recht voor om, als naar hun oordeel het algemeen belang dat verlangt of belangen van derden door de aanwezigheid van de reclame onevenredig wordt geschaad, de vergunning in te trekken of daaraan nadere voorwaarden te verbinden.

 • 4.

  De uiting moet passen binnen de regels van de Reclameverordening Utrecht 2004 (Gemeenteblad van Utrecht 2004, nr. 15) en van de Beleidsnota Reclame.

 • 5.

  Als nadere invulling van de welstandseis geld dat het college van burgemeester en wethouders in principe per wijk maximaal vijf steigerdoekreclames gelijktijdig vergund. Het college van burgemeester en wethouders kan hier in bijzondere situaties gemotiveerd van afwijken.

 • 6.

  De uiting moet passen binnen de reclamecode van de Reclamecodecommissie (waar het gaat over discriminatie, zedelijkheid, geweldsuitingen, dierenwelzijn).

 • 7.

  Steigerdoekreclame is slechts mogelijk tijdens de uitvoering van werkzaamheden aan de gevel van een gebouw. Aan de volgende voorwaarden moet achtereenvolgens worden voldaan:

  • a)

   er zijn gevelwerkzaamheden nodig;

  • b)

   die werkzaamheden worden daadwerkelijk uitgevoerd;

  • c)

   er is een steiger nodig voor de werkzaamheden aan de gevel;

  • d)

   de aanvrager dient opgave te doen van de werkzaamheden en de termijn die daarvoor redelijkerwijs nodig is;

  • e)

   indien sprake is van openbare grond moet voor de plaatsing van de steiger een vergunning voor het innemen van openbare grond verleend zijn.

 • 8.

  Indien de werkzaamheden betrekking hebben op het oprichten van een gebouw, is steigerdoekreclame alleen toegestaan gedurende de periode dat steigers voor deze oprichting noodzakelijk zijn. Aan de volgende voorwaarden moet achtereenvolgens worden voldaan:

  • a)

   er dient een gebouw opgericht te worden;

  • b)

   de werkzaamheden worden daadwerkelijk uitgevoerd;

  • c)

   er is een steiger nodig voor de werkzaamheden;

  • d)

   de aanvrager dient opgave te doen van de werkzaamheden en de termijn die daarvoor redelijkerwijs nodig is;

  • e)

   indien sprake is van openbare grond moet voor de plaatsing van de steiger een vergunning voor het innemen van openbare grond verleend zijn;

  • f)

   het college van burgemeester en wethouders vergunt in principe maximaal 20 steigerdoekreclames voor nieuwbouw per jaar. Het college van burgemeester en wethouders kan hier in bijzondere situaties gemotiveerd van afwijken.

 • 9.

  Aan de steiger dient ten behoeve van het publiek de aard van de werkzaamheden en de sponsoring daarvan kort te worden toegelicht.

 • 10.

  Steigerdoekreclame wordt niet toegestaan daar waar de waardevolle monumentale omgeving voorrang moet krijgen.

 • 11.

  Aan vergunningen kunnen door vergunninghouder en door derden geen rechten worden ontleend, anders dan voor bedoeld gebouw tijdens de in de vergunning vermelde termijn.

 • 12.

  Reclamedoeken worden slechts toegestaan als ze aan een frame vóór, en niet rechtstreeks op de steiger wordt aangebracht, en als ze de gehele zijde van de steiger bedekken. De begane grond van de gevel van het gebouw mag vrijgehouden worden.

 • 13.

  Alcoholreclame op steigerdoeken is niet toegestaan.

 • 14.

  Aan een steiger mag alleen tijdens de uitvoering van werkzaamheden, maar uiterlijk zes maanden steigerdoekreclame aanwezig zijn. Binnen die periode mogen diverse uitingen worden geplaatst. Als bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven kunnen burgemeester en wethouders besluiten om van de termijn van zes maanden af te wijken.

 • 15.

  Steigerdoekreclame zal niet worden toegestaan als tussen exploitant en gemeente privaatrechterlijk geen afdracht van EUR 5,00/m² oppervlakte reclamedoek/week aan de gemeente is overeengekomen.

 • 16.

  Deze beleidsregels treden in werking op de achtste dag na publicatie.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 21 april 2009.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. J. Schuilenburg Mr. A. Wolfsen

Bekendmaking is geschied op 10 juni 2009.

Deze beleidsregel treedt in werking op 18 juni 2009.