Regeling vervallen per 01-01-2011

Telecommunicatieverordening De Ronde Venen 2006

Geldend van 26-10-2006 t/m 31-12-2010

Intitulé

Telecommunicatieverordening De Ronde Venen 2006

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

Wet

Telecommunicatiewet (TW);

b.

Openbaar elektronisch telecommunicatienetwerk

telecommunicatienetwerk als genoemd in artikel 1.1, onder h, van de wet;

c.

Kabels

kabels, genoemd in artikel 1. 1, onder z, van de wet;

d.

Openbare gronden

openbare wegen en wateren, als genoemd in artikel 1. 1, onder aa, van de wet;

e.

Aanbieder

aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of een omroepnetwerk;

f.

Werkzaamheden

werkzaamheden in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ten dienste van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in en op openbare gronden;

g.

Gedoogplichtige

degene op wie een gedoogplicht rust tot het mogelijk maken van de aanleg en instandhouding van een openbaar elektronisch communicatienetwerk overeenkomstig artikel 5.1, eerste lid, van de wet;

h.

College

college van burgemeester en wethouders;

i.

Melding

melding als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en onder a, van de wet;

j.

Instemmingsbesluit

besluit van het college als bedoeld in artikel 5.2, derde lid, aanhef en onder b, van de wet;

k.

Huisaansluiting

het gedeelte van de kabel van minder dan 25 m in openbare gronden dat een openbaar elektronisch communicatienetwerk verbindt met een netwerkaansluitpunt;

l.

Handboek

‘Handboek Leidingen’, door het college vastgestelde of nader vast te stellen regels betreffende ontwerp, aanleg, exploitatie, onderhoud en verwijdering van kabels en leidingen;

m.

Groot onderhoud of herinrichting

hieronder vallen de werken die in het reguliere nutsoverleg worden besproken;

n.

Bijzondere bestrating

bestrating die qua kleur, vorm, afmetingen of samenstelling afwijkt van wat er in deze gemeente gebruikelijk is.

Artikel 2 Algemeen

Het college stelt ter uitvoering van deze verordening een Handboek vast waarin onder meer bepalingen zijn opgenomen betreffende de veiligheid, het ontwerp, het beheer, de aanleg, het onderhoud, de exploitatie en het verwijderen van leidingen.

Artikel 3 Tijdstip van melding van voorgenomen werkzaamheden

 • 1. Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, meldt dit voornemen ten minste acht weken voor de aanvang van de werkzaamheden aan het college.

 • 2. In geval van het aanbrengen of verwijderen van kabels in reeds aangebrachte voorzieningen, van reparaties of van het maken van huisaansluitingen, moeten deze, in afwijking van lid 1, minimaal vijf werkdagen voorafgaande aan de aanvang van deze werkzaamheden worden gemeld met het daarvoor vastgestelde formulier ‘graafbon’ aan het college.

 • 3. Bij storingen, waarvoor uitstel van de reparatie niet mogelijk is of wanneer de storing buiten de normale werktijden plaatsvindt, geschiedt de melding bij het college bij aanvang van de werkzaamheden met voornoemd formulier.

 • 4. Een aanbieder die werkzaamheden wil verrichten, kan hierover vooroverleg voeren met het college teneinde de melding bedoeld in het lid 1 van dit artikel voor te bereiden.

Artikel 4 Melding werkzaamheden

 • 1. De aanbieder meldt voorgenomen werkzaamheden van alle tracés, behoudens de werkzaamheden genoemd in artikel 3, lid 2 en lid 3, per brief met daarbij het door de aanbieder volledig ingevulde meldingsformulier ‘aanvraag vergunning/ instemming’, zoals dat is vastgesteld door het college.

 • 2. Bij de melding verstrekt de aanbieder in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   De door de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit afgegeven registratie, als bedoeld in hoofdstuk 2 van de wet;

  • b.

   Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • c.

   Naam, (e-mail)adres en telefoon- en faxnummer van degene die de kabel of het netwerk:

   • -

    In eigendom heeft en;

   • -

    Beheert en;

   • -

    Exploiteert;

  • d.

   Een opgave van de soort kabel en het beoogde gebruik;

  • e.

   Welke belanghebbenden en instanties vooraf in kennis worden gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

  • f.

   Een opgave van belanghebbende(n) en instantie(s) die vooraf in kennis word(t)(en) gesteld van de voorgenomen datum van aanvang, beëindiging en de aard van de werkzaamheden;

  • g.

   Een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:

   • -

    Een opgave van het gewenste tracé;

   • -

    Een opgave van de objecten die ten tijde van de werkzaamheden worden geplaatst, alsmede van de situering daarvan;

   • -

    Een omschrijving van eventuele opbrekingen;

   • -

    De doorsnede van de kabel en indien van toepassing van de kabelgoot;

   • -

    De lengte en breedte van de kabelsleuf;

   • -

    De opgave van ondergrondse (handholes en dergelijke) of bovengrondse kasten waarvoor geen bouwvergunning noodzakelijk is, alsmede de situering daarvan;

   • -

    De maatregelen voor de bereikbaarheid van in de openbare gronden aanwezige kabels en leidingen;

   • -

    De voorgenomen datum en het tijdstip van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden;

   • -

    Naam, (e-mail)adres en telefoon- en faxnummer van de contactpersoon, aannemer(s) of onderaannemer(s) die belast is (zijn) met de werkzaamheden en van een door hem/hen aangewezen contactpersoon die ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden 24 uur per dag bereikbaar is in verband met eventuele calamiteiten;

   • -

    De maatregelen die de bereikbaarheid van de in de openbare grond aanwezige kabels en leidingen waarborgen;

   • -

    De bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid van de uit te voeren werkzaamheden;

   • -

    Alle overige van belang zijnde feiten en omstandigheden.

 • 3. Indien de werkzaamheden mede betrekking hebben op gronden van een andere gedoogplichtige dan de gemeente, wordt uiterlijk vier weken na ontvangst van de melding, als genoemd in lid 1, het college schriftelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het overleg tussen de aanbieder en de andere gedoogplichtige.

 • 4. Het college kan nadere regels stellen inzake de gegevens die bij de melding worden verstrekt.

Artikel 5 Beslissingstermijn en samenloop

 • 1. Een beslissing als bedoeld in artikel 5.2, derde lid van de wet wordt genomen uiterlijk acht weken na de datum van ontvangst van de melding. Indien een beschikking op grond van de complexiteit van de aanvraag niet binnen acht weken kan worden gegeven, deelt het college dit aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel houdt het college de beslissing aan, indien er in verband met werkzaamheden ten behoeve van het elektronisch communicatienetwerk een bouwvergunning als bedoeld in de Woningwet of een kapvergunning, -instemming als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen is vereist.

 • 3. De in lid 2 van dit artikel genoemde aanhouding eindigt na afgifte van genoemde vergunning(en) dan wel na afloop van de bezwarentermijn, tenzij er bezwaren zijn ingebracht en tevens is verzocht om een voorlopige voorziening ex artikel 8:81 Algemene Wet Bestuursrecht. In dat geval eindigt de aanhouding met ingang van de dag nadat op dat verzoek is beslist.

Artikel 6 Voorschriften en beperkingen bij instemming

 • 1. Een instemmingsbesluit heeft een maximale werkingsduur van zes maanden. De werkzaamheden moeten zijn voltooid binnen zes maanden na aanvang van de werkzaamheden, tenzij in het instemmingsbesluit anders is bepaald.

 • 2. Het college kan aan het instemmingsbesluit voorschriften en beperkingen verbinden in het belang van de:

  • a.

   De Openbare orde;

  • b.

   Het voorkomen of beperken van schade of overlast;

  • c.

   De bruikbaarheid van de openbare gronden;

  • d.

   Het veilig en doelmatig gebruik van de openbare gronden;

  • e.

   Het doelmatig beheer en onderhoud van openbare gronden alsmede de exploitatie daarvan;

  • f.

   De bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;

  • g.

   De bescherming van groenvoorzieningen;

  • h.

   De verkeersveiligheid en een goede doorstroming van het verkeer;

  • i.

   De afstemming met andere werken.

 • 3. Ter bescherming van de belangen als genoemd in lid 2, kan het college in ieder geval aan het instemmingsbesluit voorschriften of beperkingen verbinden over het medegebruik van voorzieningen, zoals kabelgoten en geleidingen, en een zekerheidsstelling voor de nakoming van verplichtingen die gesteld zijn bij de voorschriften en beperkingen aan het instemmingsbesluit.

 • 4. Het college kan nadere regels stellen omtrent het tijdstip, de plaats en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming van kabels en medegebruik van voorzieningen, alsook over de afmeting van kasten, handholes en andere toebehoren, behorende bij een openbaar elektronisch communicatienetwerk.

 • 5. Indien binnen vijf jaar na groot onderhoud of herinrichting van de openbare gronden de aanbieder werkzaamheden moet uitvoeren, kan het college bijzondere voorwaarden stellen aan de wijze van herstel. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aanbieder.

 • 6. Aan het herstel van bijzondere bestrating kan het college nadere voorwaarden stellen.

Artikel 7 Zakelijk karakter instemmingsbesluit

Indien de kabel wordt overgedragen aan een nieuwe aanbieder gaan de rechten en plichten die betrekking hebben op de kabel van de oude aanbieder over op de nieuwe aanbieder.

Artikel 8 Melding wijziging

De aanbieder stelt het college onverwijld in kennis van het feit dat het eigendom, de exploitatie of het beheer van de kabel verandert of het feit dat de kabel niet langer ten dienste staat van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een omroepnetwerk in of op openbare gronden.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Telecommunicatieverordening De Ronde Venen 2006’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente De Ronde Venen d.d. 19 oktober 2006.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,