Nadere regels sportsubsidies 2014

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

NADERE REGELS SPORTSUBSIDIES 2014

Het college van Almere;

Gelet op het bepaalde in artikel 2 onder j. en artikel 3, van de Algemene subsidieverordening Almere 2011;

BESLUIT:

Vast te stellen de navolgende Nadere regels sportsubsidies 2014

Artikel 1. Sportsubsidies

Het college kan subsidies verlenen in het kader van (breedte) sportstimuleringsprojecten en –evenementen, (top) sportevenementen, aangepast sporten, topsporttalenten en sportopleidingen zoals uitgewerkt in deze nadere regels.

Artikel 2. Subsidieplafond

Op grond van artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Almere 2011 stelt het college voor elk kalenderjaar een subsidieplafond vast voor de afzonderlijke sportbudgetten. Het college verleent subsidie totdat het subsidieplafond is bereikt. De verdeelsleutel van het subsidieplafond is “Wie het eerst komt, die het eerst maalt”. Alle subsidieaanvragen die het subsidieplafond overschrijden, worden geweigerd.

Artikel 3. Afwijkende aanvraagtermijnen

 • 1. In afwijking van artikel 7, lid 3 van de Algemene subsidieverordening Almere 2011 kan een aanvraag om subsidie als bedoeld in de artikelen 6 en 7 worden ingediend uiterlijk de dag vóór de start van de activiteiten.

 • 2. In afwijking van artikel 7, lid 3 van de Algemene subsidieverordening Almere 2011 kan een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 8 tot uiterlijk 8 weken na afloop van de kaderopleiding worden ingediend.

Artikel 4. Subsidie (breedte) sportstimuleringsprojecten en –evenementen

1.Het college kan subsidie verlenen aan sportverenigingen en instellingen voor sportstimuleringsprojecten en -evenementen die:

 • a.

  passen binnen de speerpunten zoals verwoord in de Sportnota 2013-2016;

 • b.

  de normale en reguliere sportactiviteiten van de sportvereniging c.q. –instelling duidelijk ontstijgen;

 • c.

  zijn gericht op het activeren van mensen die niet op structurele basis sporten of bewegen;

 • d.

  zijn gericht op blijvende sportdeelname;

 • e.

  in het bijzonder gericht zijn op de Almeerse bevolking;

 • f.

  plaatsvinden in Almere;

 • g.

  toegankelijk zijn voor iedereen in Almere;

 • h.

  voor tenminste 50% van de begrote kosten uit andere bronnen wordt gefinancierd dan door gemeentelijke subsidies en/ of bijdragen.

Artikel 5. Subsidie (top) sportevenementen met een landelijke uitstraling

Het college kan subsidie verlenen ten behoeve van de organisatie en uitvoering van sportevenementen als wordt voldaan aan de navolgende voorwaarden. Het (top) sportevenement:

 • a.

  vindt plaats in Almere;

 • b.

  is toegankelijk voor iedereen in Almere;

 • c.

  is een meerwaarde voor de stad Almere (extra publiciteit vanwege het unieke karakter);

 • d.

  is een evenement dat duidelijk het reguliere sportaanbod in Almere en de daarbij passende evenementen ontstijgt.

Artikel 6. Subsidie in het kader van aangepast sporten

 • 1. Het college kan aan een sportvereniging of –instelling in de extra te maken kosten of een deel van de kosten van sportactiviteiten subsidie verlenen die zich richten op sport voor mensen met een beperking of voor chronisch zieken die woonachtig zijn in Almere.

 • 2. Artikel 6, lid 2, aanhef en onder e, van de Algemene subsidieverordening Almere 2011 is hier niet van toepassing.

Artikel 7. Subsidie voor topsporttalenten tot 2015

 • (Vervallen)

Artikel 8. Subsidie sportopleidingen

 • 1. Het college kan subsidie verlenen voor het volgen van kaderopleidingen breedtesport, gegeven door algemeen erkende instituten of sportbonden om (bestuurs)leden en sporttechnische leiding de noodzakelijke vorming te geven voor de uitoefening van de (beoogde) taak van de genoemde persoon binnen de desbetreffende sportvereniging. Maximaal kan een subsidie van € 500,- per jaar, per sportvereniging worden verleend. EHBO-cursussen, AED of andere soortgelijke cursussen komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • 2. Artikel 6, lid 2, aanhef en onder e, van de Algemene subsidieverordening Almere 2011 is hier niet van toepassing.

Artikel 9. Algemene weigeringgrond

Het college weigert een aanvraag om subsidie ingevolge deze nadere regels in geval de aanvrager een betalingsachterstand heeft bij de gemeente Almere ten aanzien van een sportactiviteit tenzij daaromtrent een betalingsregeling is getroffen die volkomen wordt nageleefd.

Artikel 10. Vervallen artikelen

Artikel 7 vervalt per 1 januari 2015 maar blijft bestaan voor zo ver dat voor de afwikkeling van verleende en vastgestelde subsidies noodzakelijk is.

Artikel 11. Inwerkingtreding

 • 1. Deze nadere regels treden in werking op de dag nadat deze bekend zijn gemaakt met dien verstande dat deze nadere regels van toepassing zijn op aanvragen om subsidie voor activiteiten die plaatsvinden na 1 januari 2014.

 • 2. De Nadere regels sportsubsidies 2011 komen te vervallen op 1 januari 2014 en zijn enkel van toepassing op aanvragen om subsidie voor activiteiten die plaatsvinden vóór 1 januari 2014.

Artikel 12. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels sportsubsidies 2014.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Almere op 3 september 2013,

Het college van Almere,

de secretaris, de burgemeester,

A.J. Grootoonk A. Jorritsma-Lebbink