Nadere regels terrassen gemeente Kampen  2014

Geldend van 07-02-2024 t/m heden

Intitulé

Nadere regels terrassen gemeente Kampen  2014

Opbouw van dit document:

 • 1.

  Inleiding

 • 2.

  Nadere regels algemeen

 • 3.

  Nadere regels specifiek

 • 4.

  Bepalingen algemeen

 • 5.

  Bepalingen specifiek

 • 6.

  Toezicht en handhaving

 • 7.

  Overig

1. Inleiding

In de evaluatierapportage over het Horecauitvoeringsbeleid, die door het college van B&W is vastgesteld in juni 2012, komt onder meer naar voren dat,

 • -

  er twee verschillende regelingen zijn voor de terrassen, die van de Plantage en overig;

 • -

  er een zomer- en een winterterrasvergunning van toepassing zijn;

 • -

  het gebruik van kunststofglazen niet in het terrassenbeleid is opgenomen;

 • -

  de (zomer)terrasvergunningen voor de Plantage jaarlijks ambtshalve worden verleend;

 • -

  er onvoldoende duidelijkheid bestaat over de terrasregels bij de horeca;

Deze situatie heeft geleid tot de volgende door het college vastgestelde aanbeveling (in het evaluatierapport): herijk het terrassenbeleid. In het voorliggende document komt de herijking van het terrassenbeleid tot uiting.

Daarnaast hebben de Stichting Kamper Kasteleins en de KHN een verzoek ingediend voor het verlengen van de terrasopeningstijden van 24.00 uur tot 01.00 uur.

Naast het vergunningsvereiste voor horecabedrijven is er op basis van artikel 2.1.5.1, lid 3 van de APV (verbod de weg anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie: voorwerpen op de weg) voor andere bedrijven die een terras willen exploiteren in bepaalde gevallen een ontheffing van het college van B&W mogelijk. Hiervoor is dus een ontheffingsregiem gekozen. De ontheffingsgronden staan in de APV.

De formele basis voor het terrasvergunningvereiste is gelegen in artikel 2.3.1.2, lid 5 en 6 (burgemeester) en voor het terrasontheffingsvereiste in artikel 2.1.5.1, lid 3 (college van B&W) van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De voorliggende nadere regels vormen hiervoor het toetsingskader. In artikel 2.1.5.1, lid 2 van de APV heeft de gemeenteraad de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels aan het college toegekend. In artikel 2.3.1.2 is echter deze bevoegdheid voor de burgemeester nog niet geregeld. Daarom wordt de raad voorgesteld bijgaande 13e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Kampen 2001 vast te stellen.

Omdat zowel de burgemeester als het college bevoegd zijn in het verlenen van terrasvergunningen/-ontheffingen zijn deze nadere regels door beide vastgesteld voor zo ver hun bevoegdheid gaat.

Deze nadere regels zijn in meerdere KVU-overleggen (Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan) aan de orde gesteld. De reactie van het KVU (horeca) is zo veel mogelijk verwerkt in dit (eind)concept. Zowel het Klein als het Groot KVU kunnen zich vinden in het concept nadere regels.

Deze nadere regels voor terrassen zijn een actualisatie van de huidige regels en hierin zijn de resultaten van een aantal proeven/pilots verwerkt. Deze nieuwe (spel)regels zijn ten opzichte van de vorige praktischer en concreter van aard en gericht op maatwerk. Voor zo ver mogelijk zijn wij terughoudend met onze regelgevende bevoegdheid omgegaan. Verder zijn deze regels tot stand gekomen in overleg met de politie IJsselland en de Stichting Stadstoezicht en worden zes weken ter inzage gelegd.

Wij hanteren dezelfde begripsomschrijvingen als in de APV (art. 2.3.1.1). Daarom verwijzen wij voor de definities kortheidshalve naar de APV.

2. Nadere regels algemeen

2.1 Uitgangspunten en algemene opmerkingen

2.1.1 Algemeen

Terrassen verhogen de sfeer en de gezelligheid in de gemeente Kampen. Ze zijn ook belangrijk voor de uitstraling van de binnenstad. Daarnaast zijn de terrassen economisch van belang voor de horeca en de middenstand. Maar terrassen kunnen ook invloed hebben op het woon- en leefklimaat van omwonenden.

De gemeente streeft met het nieuwe terrassenbeleid dan ook naar een evenwicht tussen de uitstraling en sfeer van de stad, het economisch belang van de horeca en middenstand en het woon- en leefklimaat van de omwonenden.

In het kader van de totstandkoming van dit terrassenbeleid is in februari 2013 een inspraakavond gehouden voor horecaondernemers en omwonenden. Hierbij is de dialoog gezocht en zijn de belangrijkste punten, die uitgewerkt moeten worden in het beleid, aan de orde gesteld. Op de avond waren ongeveer 20 horecaondernemers en 5 bewoners (van de Oudestraat) aanwezig. Van de inspraakavond is een verslag gemaakt. De opmerkingen van de avond zijn in deze nadere regels verwerkt.

Ook in februari 2013 is een convenant ondertekend door de horeca van Kampen, de politie en de gemeente. Dit convenant is in overleg, dat in KVU-verband (Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan) is gehouden, tussen deze partijen tot stand gekomen. Aan het convenant is een maatregelenmatrix gekoppeld die de komende tijd wordt uitgevoerd. Hiermee wordt het veilig en gezond uitgaan bevorderd. Het op een juiste wijze exploiteren van de terrassen is hiervan een onderdeel.

2.1.2 Woon- en leefklimaat

Voor het bevorderen van het woon- en leefklimaat in met name de binnenstad in relatie tot terrassen, is het van belang dat:

 • -

  bezoekers geen glazen meenemen buiten het terras of het horecabedrijf

 • -

  tijdens de openingstijden van het terras er in het horecabedrijf rekening wordt gehouden met de geluidsterkte van de muziek in het horecabedrijf

 • -

  de deuren van het horecabedrijf (met name ’s avonds als er binnen muziekgeluid aanwezig is) zo veel mogelijk dicht blijven en alleen worden geopend voor het in- en uitlaten van bezoekers/personen

 • -

  de sluitingstijden van de terrassen goed worden nageleefd

 • -

  er geen biertap op de terrassen (buiten evenementen om) wordt opgesteld.

2.1.3 Openingstijden terrassen

Op de inspraakavond is het verzoek van de horeca om het terras ’s avonds langer open te mogen hebben (van 24.00 uur naar 01.00 uur) ter discussie gesteld. De aanwezige bewoners (van de Oudestraat) zijn in principe geen voorstander van verruiming van de terrasopeningstijden in de Oudestraat. De geluidsoverlast ’s avonds en ’s nachts in het weekend (vooral op zaterdag) in deze straat wordt al als hinderlijk ervaren.

Voor de beoordeling van de terrasopeningstijden hebben we ook gekeken naar de omliggende gemeenten/steden. Zo zijn in Zwolle de terrassen de hele week geopend tot 01.00 uur. In de maanden juli en augustus mogen deze op vrijdag- en zaterdagavond tot 01.30 uur in bedrijf zijn. In Deventer mogen de terrassen de hele week tot 01.00 uur geopend zijn. De sluitingstijd voor de terrassen in Hattem is voor de hele week gesteld op 24.00 uur en in Dronten op 23.00 uur. In de genoemde gemeenten is ook gevraagd of er klachten zijn ingediend door omwonenden of door de horeca over de sluitingstijden van de terrassen. Alle gemeenten hebben aangegeven dat er geen klachten bekend zijn van zowel omwonenden als van de plaatselijke horeca. Wat opvalt is dus dat de grotere steden een later sluitingstijd kennen dan de kleinere plaatsen.

We hebben overwogen om voor de openingtijden van de terrassen onderscheid te maken tussen het (smalle) deel van de Oudestraat (van Houtzagersteeg tot van Heutszplein) en de overige terrassen. In het KVU-overleg is dit onderscheid sterk ontraden in verband met de ongelijkheid en het op gang brengen van een terrasbezoekersstroom.

Verder kunnen we voor de openingstijden onderscheid maken in weekenddagen en overige dagen. Voor de duidelijkheid en omdat omliggende gemeenten dit onderscheid niet hebben gemaakt, kiezen wij hier ook niet voor.

Hoewel voldoende is gecommuniceerd in De Brug over de eerder genoemde inspraakbijeenkomst zijn er slechts vijf bewoners van de binnenstad aanwezig geweest.

Verder is het geluid van in de Oudestraat aanwezige bezoekers van de binnenstad, die niet op het terras zitten, en het geluid vanuit de horeca, niet altijd goed te scheiden van het geluid van terrasbezoekers. Omdat het in deze nadere regels in principe alleen over de terrassen gaat moeten wij ons hiertoe beperken. Omdat wij ook het leefmilieu in de binnenstad belangrijk vinden willen wij niet zonder meer de sluitingstijden van de terrassen verlengen tot 01.00 uur. Daarom geven wij nadrukkelijk aan dat wanneer er gegronde klachten zijn wij de sluitingstijd van de betreffende (horeca)bedrijven via de terrasvergunning kunnen aanpassen. Gelet hierop en op het gegeven dat de grotere plaatsen in de omgeving ook de sluitingstijd op 01.00 uur hebben gesteld, verlengen wij de openingstijden van de terrassen voor de hele week van 24.00 uur naar 01.00 uur.

De openingstijden van de terrassen op basis van een ontheffing van B&W zijn gekoppeld aan de winkelopeningstijden.

2.1.4 Terrassen achter horecabedrijven

Bij terrassen die achter horecabedrijven worden geëxploiteerd is het risico over het algemeen groter dat er (geluids)overlast voor omwonenden ontstaat omdat in de directe omgeving daarvan vaak slaapkamers zijn gesitueerd. Daarom is het wenselijk dat hier andere sluitingstijden gelden. Daarom hebben we de sluitingstijd van deze terrassen voor de hele week op 22.00 uur vastgesteld.

2.1.5 Uitstraling terrasmeubilair, parasols en luifels

Zoals eerder opgemerkt is de uitstraling van de terrassen, parasols en luifels voor de binnenstad voor zowel de (horeca)ondernemers als de gemeente van belang. Een duurzame kwaliteit en een bepaalde eenheid in materiaal en kleur per gebied of plein heeft hierbij zijn meerwaarde. Uit de ervaringen tot nu toe concluderen wij dat de (horeca)ondernemers bewust zijn van deze meerwaarde. Daarom nemen wij de welstandeisen niet meer op in het nieuwe terrassenbeleid.

2.1.6 Bestemmingsplan Binnenstad Kampen

De gebruiksfunctie terras is opgenomen in het Bestemmingsplan Binnenstad. Met name voor (een deel van) de straten Oudestraat, Geerstraat en Torenstraat geldt deze gebruiksfunctie. Ook voor de pleinen Plantage en Botermarkt is hierin voorzien. Verder zijn vergunde terrassen in andere straten specifiek op de bestemmingsplankaart opgenomen. Om een terrasvergunning te kunnen krijgen is het dan ook vereist dat een gebruiksfunctie daarvoor is opgenomen in het bestemmingsplan. Voor nieuwe terrassen buiten deze opgenomen gebruiksfunctie zal dan ook een bestemmingsplanwijzigingsprocedure moeten worden gevolgd.

2.1.7 Zomer- en winterterrasperiode

Dit nieuwe terrassenbeleid gaat niet meer uit van een winter- en zomerterrasperiode (april t/m oktober), maar van één terrasperiode. De terrasvergunningen gelden dan ook voor het hele jaar. Daardoor hoeft de horeca bij mooi weer vroeg in het jaar niet meer te wachten met het uitzetten van het terras totdat de zomerterrasperiode is gestart. Bij het beëindigen van het zomerseizoen is een vergelijkbare situatie. Hierdoor hoeft de van de regelgeving afwijkende terrassituatie niet meer gedoogd te worden en kan de horeca zelf bepalen in hoeverre het terras wordt uitgezet.

2.1.8 Terrasvergunningen/-ontheffingen

Voor het aanvragen van een terrassenvergunning/-ontheffing hanteren wij een aanvraagformulier. Deze kan ook digitaal via internet worden ingevuld en ingediend. Bij de vergunningaanvraag/-ontheffing moet een tekening/plattegrond van de situatie worden gevoegd waarop de plaats, de maten en de hoeveelheid vierkante meters staan aangegeven.

De burgemeester en het college van B&W behouden zich het recht voor om zowel het aantal vierkante meters als de terrasvorm te wijzigen.

De terrasvergunningen/-ontheffingen hebben in principe een geldigheidsduur van vijf jaar (bijzondere omstandigheden uitgezonderd, zoals bijvoorbeeld een wijziging van de terrasverdeling op een plein).

2.1.9 Situering en inrichting terrassen

Het terras bevindt zich in principe direct grenzend aan het (horeca)bedrijf en is in principe niet breder dan de gevel van het betreffende pand. In bepaalde gevallen is hier in overleg van af te wijken. Zie verder de situering en inrichting van de terrassen bij Nadere regels specifiek.

Terrasschermen kunnen verticaal op de gevel van het (horeca)bedrijf worden geplaatst, maar mogen niet verder uit de gevel steken dan het gevel-terras diep is en op de Plantage met in achtneming van artikel 3.1.1 en artikel 4.2. In het belang van de openbare orde en veiligheid en het niet belemmeren van de bezoekersstromen moeten de terrasschermen wel demontabel/inklapbaar zijn.

Omdat het hier gaat om het in gebruik geven van blijvend openbaar terrein kan er alleen sprake zijn van een flexibele inrichting van het terras. Het open karakter van de openbare ruimte (plein) en het in bepaalde gevallen niet belemmeren van de doorgang voor hulpdiensten, politie en bezoekers zijn daarbij ook van belang. In het verlengde hiervan (open karakter) moet ook de (gedeeltelijke) transparantie van de terrasschermen worden gezien.

2.1.10 Opruimen van de terrassen en omgeving daarvan

Uitgangspunt bij het opruimen van het terrasmeubilair is maatwerk omdat er veel verschillende terrassituaties zijn. Hierbij wordt gestreefd naar het voor de (horeca)ondernemer zo efficiënt mogelijk kunnen opruimen. Bij de afweging/invulling daarvan zijn overigens ook de volgende punten van belang:

 • a.

  het belang van de openbare orde en veiligheid;

 • b.

  de doorgang voor de hulpdiensten, politie, ander verkeer en bezoekers;

 • c.

  het voorkomen van overlast voor omwonenden;

 • d.

  het risico op het gebruik van het terrasmeubilair voor ongeregeldheden.

Zo is het deel van de Oudestraat van de Houtzagersteeg tot het van Heutszplein zo smal dat op basis van de hier boven genoemde punten daar geen ruimte is voor het opruimen van het terrasmeubilair op de Oudestraat, maar dit zal binnen het pand moeten gebeuren. Verder verwijzen wij hier naar de specifieke nadere regels voor de verschillende locaties. De locatiegebonden voorschriften voor het opruimen nemen wij op in de terrasvergunning of in een bijlage die we daar (ambtshalve) aan koppelen (voor bestaande vergunningen).

In het horecaconvenant (KVU) is opgenomen dat de horecabedrijven direct na sluiting de directe omgeving, binnen een straal van 25 m, het aanwezige afval en glaswerk opruimen. Dit is ook van toepassing op de bijbehorende terrassen.

2.1.11 Cameratoezicht in de binnenstad

In het belang van de openbare orde en veiligheid is het college van B&W voornemens om in 2014 cameratoezicht in de binnenstad toe te passen. De camera’s worden in principe op een zodanige locatie aangebracht dat de juiste beelden voor het bevorderen van een veilige stad zijn gewaarborgd. Zo moet de preventieve werking goed tot uiting komen. Hoewel de camera’s zo worden opgehangen dat ze zo weinig mogelijk last hebben van parasols, luifels, partytenten e.d., kan het gebruik hiervan de waarde van de beelden beperken of te niet doen. Het is vooraf niet goed in te schatten hoe groot de invloed is van de aanwezigheid van parasols e.d. Daarom wordt in de testfase van de camera’s bekeken wat de effecten zijn. Mocht hiertoe aanleiding zijn dan zal met de betreffende horecaondernemer(s) de knelpunten worden besproken. Voor de duidelijkheid worden de gemaakte afspraken als bijlage gekoppeld aan de terrasvergunning en worden als onderdeel van de vergunning beschouwd.

2.1.12 Glaswerk op straat

Uit nader onderzoek is gebleken dat het (kapotte) glaswerk op straat niet of nauwelijks afkomstig is van de terrassen. Daarom nemen wij regulier geen regels op voor het gebruik van kunststof glazen in het terrassenbeleid. De precieze herkomst wordt overigens in KVU-verband nog nader onderzocht om vervolgens te komen tot beperkende maatregelen.

Bij (grotere) evenementen in Kampen wordt standaard wel in kunststof glazen geschonken. Wanneer er op terrassen in de buurt van die evenementen wel in glas wordt geschonken en er ontstaat (kans op) vermenging van gasten dan is de controle hierop moeilijk uit te voeren. Daarom kan de burgemeester op basis van de APV en deze nadere terrassenregels bij brief de terrassen in de buurt van bepaalde evenementen aanwijzen die tijdelijk niet in glas mogen schenken. Om welke evenementen het gaat en om welke terrassen wordt tijdig aan de betreffende horeca gecommuniceerd.

3. Nadere regels specifiek

In aanvulling op de algemene regels zijn er locaties waar ook specifieke regels van toepassing zijn. Deze locaties zijn:

 • 1.

  Plantage

 • 2.

  Botermarkt

 • 3.

  Oudestraat en Geerstraat

 • 4.

  Penningkruid

 • 5.

  Winkelcentrum West

 • 6.

  Stationsplein Kampen e.o.

 • 7.

  Broederstraat

3.1 Plantage

3.1.1 Algemene opmerkingen

Op de Plantage zijn zowel gevel- als (vrij liggende) midden-terrassen aanwezig, waarvan de laatste niet direct grenzen aan het (horeca)bedrijf. Bij het verlenen van terrasvergunningen waarborgt de burgemeester in het belang van de bruikbaarheid van de weg en het veilig gebruik daarvan en mede gelet op bepalingen van het Bouwbesluit en het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, dat er bij de indeling van de terrassen op de Plantage (en aangrenzend deel van de Oudestraat en Hofstraat) een verbindingsweg van de Oudestraat naar de Hofstraat overblijft die geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten, de zogenaamde hulpdienstenroute. Deze hulpdienstenroute is vastgelegd op de plattegrondtekening die als bijlage bij deze nadere regels is gevoegd. De hulpdienstenroute dient te allen tijde vrij toegankelijk te blijven. Dit houdt ook in dat er binnen 1 meter aan beide zijden van de route geen vaste obstakels en terrasschermen mogen worden geplaatst en geen parasols, luifels e.d. zich boven deze route mogen bevinden.

3.1.2 Opruimen van het terrasmeubilair

Voor het opruimen van de gevelterrassen is een proef gehouden, waarbij het terrasmeubilair na sluitingstijd uitgestald mocht blijven staan op het noordelijke deel (Efes en de Pub) tussen de gevel en de bomenrij en het zuidelijke deel tussen de gevel en de rode bestrating van het middendeel. Op het zuidelijke deel van de Plantage (Eigenwijs e.d.) is namelijk de afstand tussen de gevel en de bomen ongeveer twee meter korter dan op het noordelijke deel.

Bij de proef is gebleken dat het uitgestalde terrasmeubilair geen belemmering heeft gevormd bij de uitvoering van de politietaken (VOS-team) en dat hiervan geen gebruik is gemaakt bij ongeregeldheden.

Bij het opruimen van de middenterrassen is proefgedraaid met het opstapelen van het meubilair in twee rijen in het midden van de Plantage. Het terrasmeubilair moet in ieder geval op de zaterdagnachten en op de Kamperuitdagnachten worden vastgelegd. Dit ter voorkoming van het gebruik van het meubilair bij ongeregeldheden.

Uiteindelijk zijn de middenterrassen op de juiste wijze opgeruimd en heeft het opgestapelde meubilair geen belemmering gevormd bij de uitvoering van de politietaken en is hiervan geen gebruik gemaakt bij ongeregeldheden.

Bij het opruimen van de gevel- en de middenterrassen is het van belang dat de hulpdienstenroute op de Plantage (tussen bomenrij en de markeringspunten in het wegdek), de doorgang van de Plantage naar de Hofstraat en de Hofstraat ook vrij toegankelijk blijven voor de politie. Hierop zullen we toezien.

In overleg met de politie (VOS-team) is dan ook geconcludeerd dat het opruimen/uitgestald houden van de terrassen op de Plantage, zolang deze geen belemmering vormen bij de uitvoering van de politietaken, op de bovenomschreven wijze gecontinueerd kan worden.

3.1.3 Terrassen en de zaterdagmarkt [Vervallen]

3.1.4 Terrassen en standplaatsvergunninghouders [Vervallen]

3.2 Botermarkt

3.2.1 Algemene opmerkingen

Op de Botermarkt is er alleen sprake van vrijliggende terrassen. Het terrassengebied is op de hoeken afgebakend door plantenbakken. In verband met het vrijhouden van de hulpdienstenroute moet de Broederstraat vrij blijven van terrasmeubilair c.a. De plattegrondtekening van de terrassenverdeling op de Botermarkt is als bijlage bij deze nadere regels gevoegd.

3.2.2 Opruimen van het terrasmeubilair c.a.

Uitgangspunt bij het opruimen van het terrasmeubilair c.a. is ook hier maatwerk. Om geen belemmering bij de uitvoering van de politietaken te vormen en het risico te verkleinen dat het terrasmeubilair voor ongeregeldheden wordt gebruikt vinden wij het belangrijk dat dit meubilair in een beperkt aantal clusters wordt gebundeld en vastgelegd zoals nu ook de praktijk is.

3.3 Oudestraat en Geerstraat

3.3.1 Algemene opmerkingen

Zowel de Geerstraat als delen van de Oudestraat zijn smalle straten. Daardoor hebben terrassen hier in principe de meeste impact op de omgeving (zowel in de straat als voor omwonenden). Daarnaast is het uitgaansleven hier (in de Oudestraat) geconcentreerd, zodat hier extra aandacht is vereist.

Daarentegen staat in het huidige terrassenbeleid dat er in de Oudestraat terras mag worden uitgezet van gevel tot aan de natuursteen rabatstrook. Deze ruimte is in bepaalde gevallen te beperkt om in redelijkheid een terras uit te kunnen zetten. Om een terras te kunnen exploiteren is een minimummaat van twee meter uit de gevel nodig. Is deze ruimte er niet in relatie tot de doorgang in de straat dan is het in principe niet mogelijk een terras uit te zetten. Hierop wordt de terrasvergunning afgestemd.

Een extra aandachtspunt, zoals ook in de Nadere regels algemeen is opgemerkt, is de aanwezigheid van het evenementenplein, het van Heutszplein, in de buurt van (een deel van) de Oudestraat. Dit kan invloed hebben op de aanwezigheid van de terrassen en het gebruik van (kunststof) glazen.

In verband met de bevoorrading van de winkels in de Oudestraat en Geerstraat kunnen de terrassen hier, tenzij de bevoorrading hier geen last van heeft, niet vóór 11.00 uur worden uitgezet.

3.3.2 Opruimen van het terrasmeubilair c.a.

Omdat de ruimte in de beide straten vrij beperkt is, met uitzondering van het gedeelte naast het van Heutszplein, is het noodzakelijk dat hier de terrassen in de panden (na sluitingstijd van de horecabedrijven) worden opgeslagen.

3.4 Penningkruid

3.4.1 Opruimen van het terrasmeubilair c.a.

In het belang van de openbare orde en veiligheid en het bevorderen van de doorgang is het nodig dat de terrassen in het pand worden opgeslagen.

3.5 Winkelcentrum West

3.5.1 Opruimen van het terrasmeubilair c.a.

In het belang van de openbare orde en veiligheid en het bevorderen van de doorgang is het nodig dat de terrassen in het pand worden opgeslagen.

3.6 Stationsplein Kampen e.o.

3.6.1 Opruimen van het terrasmeubilair c.a.

In het belang van de openbare orde en veiligheid en het bevorderen van de doorgang is het nodig dat de terrassen in het pand worden opgeslagen.

3.7 Broederstraat

3.7.1 Algemene opmerking

De Broederstraat is een heel smalle straat. Het deel tussen de Oudestraat en de Botermarkt vormt de verbinding tussen de pleinen in de stad. Zelfstandige ondernemers moeten zich hier kunnen presenteren om de verblijfskwaliteit en uitstraling te versterken en verbeteren, maar bij een calamiteit moet ook dit deel van de straat bereikbaar blijven.

4. Bepalingen algemeen

Artikel 4.1 Terrasvergunningen/-ontheffingen

 • 1. Een terras mag niet worden ingericht zonder voorafgaande schriftelijke vergunning/ontheffing van de burgemeester of het college van B&W.

 • 2. Terrasvergunningen-/ontheffingen kunnen worden aangevraagd via een vastgesteld aanvraagformulier. Dit formulier kan schriftelijk of digitaal (via internet) worden ingevuld en ingediend bij de gemeente (team Vergunningen).

 • 3. Bij de vergunningaanvraag/-ontheffing moet een tekening/plattegrond van de situatie worden gevoegd waarop de plaats, de maten en de hoeveelheid vierkante meters staan aangegeven.

 • 4. De burgemeester en het college van B&W behouden zich het recht voor om zowel het aantal vierkante meters als de terrasvorm te wijzigen.

 • 5. De terrasvergunningen/-ontheffingen hebben een geldigheidsduur van vijf jaar (bijzondere omstandigheden uitgezonderd) en zijn het hele kalenderjaar van toepassing.

 • 6. De burgemeester en het college van B&W kunnen de terrasvergunning/-ontheffing (deels) weigeren in het belang van de openbare orde en veiligheid, van de doorgang van hulpdiensten, politie en bezoekers en in het belang van het voorkomen/beperken van overlast voor omwonenden.

Artikel 4.2 Situering en inrichting terrassen

 • 1. Het terras moet (in principe) direct grenzen aan het (horeca)bedrijf en mag (in principe) niet breder zijn dan de gevel van het betreffende pand. Hier kan in bepaalde gevallen in overleg eventueel van worden afgeweken.

 • 2. Voor de inrichting van het terras mag alleen gebruik worden gemaakt van gemakkelijk verplaatsbare/inklapbare apparatuur, terrasmeubilair, terrasschermen en parasols e.d. Binnen 1 meter aan weerszijden van de aangewezen route voor de hulpdiensten mogen geen terrasschermen worden geplaatst en mogen zich geen parasols en luifels bevinden.

 • 3. Terrasschermen mogen alleen haaks op de gevel worden bevestigd en niet verder uit de gevel steken dat het vergunde terras diep is; ze zijn minimaal voor de bovenste helft transparant.

 • 4. De hulpdienstenroutes in de stad moeten te allen tijde vrij toegankelijk blijven.

Artikel 4.3 Woon- en leefklimaat

 • 1. Op de terrassen mag geen muziekgeluid ten gehore worden gebracht tenzij een evenementenvergunning hiervoor is verleend.

 • 2. De vergunninghouder zorgt er voor dat de bezoekers geen glaswerk meenemen buiten het terras

 • 3. De vergunninghouder houdt tijdens de openingstijden van het terras rekening met de geluidsterkte van de muziek in het horecabedrijf

 • 4. De vergunninghouder zorgt er voor dat tijdens de openingstijden van het terras (’s avonds en als er binnen muziekgeluid aanwezig is) de deuren van het horecabedrijf zo veel mogelijk dicht blijven en alleen worden geopend voor het in- en uitlaten van bezoekers/personen (ook geregeld in het Activiteitenbesluit)

 • 5. Op de terrassen wordt buiten evenementen om geen buitentap toegestaan.

 • 6. Van de vergunninghouder wordt verwacht dat deze in redelijkheid alles doet om hinder en overlast van de terrasbezoekers voor omwonenden te voorkomen of te beperken.

Artikel 4.4 Openingstijden terrassen

 • 1. De terrassen, niet zijnde terrassen achter horecabedrijven, mogen de hele week geopend zijn tot 01.00 uur.

 • 2. Terrassen achter horecabedrijven mogen de hele week niet langer open zijn dan tot 22.00 uur.

 • 3. De openingstijden van de terrassen op basis van een ontheffing van B&W zijn gekoppeld aan de winkelopeningstijden.

Artikel 4.5 Opruimen van terrasmeubilair c.a.

 • 1. De manier van opruimen van het terrasmeubilair die in de specifieke bepalingen zijn opgenomen kunnen door de burgemeester worden gewijzigd in het belang van:

  • a.

   de openbare orde en veiligheid;

  • b.

   de doorgang voor de hulpdiensten, politie, ander verkeer en bezoekers;

  • c.

   het voorkomen van overlast voor omwonenden;

  • d.

   het risico op het misbruik van het terrasmeubilair voor ongeregeldheden.

Artikel 4.6 Overige bepalingen

 • 1.

  Als deze nadere regels niet voorzien in een bepaalde situatie dan kan de burgemeester of het college van B&W daarin voorzien. De burgemeester en het college behouden zich dus het recht voor om in redelijkheid overlast en een niet wenselijke uitstraling van de terrassen en de terrasschermen te voorkomen/beperken.

 • 2.

  Voortdurend (veel) gegronde klachten over overlast van terrasbezoekers kan leiden tot het opstellen van nadere regels en/of eventueel tot intrekking van de vergunning.

 • 3.

  Indien er gegronde klachten van omwonenden zijn ingediend over het gebruik van bepaalde terrassen die met de sluitingstijdverlenging te maken hebben, kan de sluitingstijd van de terrassen van de betreffende (horeca)bedrijven via de vergunning (tijdelijk) worden aangepast.

 • 4.

  De vergunninghouder zorgt er voor dat zijn terras(sen) en de naaste omgeving schoon is/zijn en blijft/blijven.

5. Bepalingen specifiek

Artikel 5.1 Plantage

Artikel 5.1.1 Opruimen terrasmeubilair c.a.

 • 1. Het terrasmeubilair van de gevelterrassen mag, zolang het geen belemmering bij de uitvoering van de politietaken (VOS-team) vormt, na sluitingstijd uitgestald blijven staan op het noordelijke deel tussen de gevel en de bomenrij en het zuidelijke deel tussen de gevel en de rode bestrating van het middendeel;

 • 2. Het terrasmeubilair c.a. van de middenterrassen moet, zolang het geen belemmering bij de uitvoering van de politietaken (VOS-team) vormt en met uitzondering van de vrijdagavond/-nacht(zaterdagmarkt), binnen 15 minuten na sluitingstijd van het terras in het midden van de Plantage (in principe) in twee rijen worden opgestapeld;

 • 3. De politie moet goed over het opgestapelde meubilair (maximaal 1.50 m hoog) heen kunnen kijken; het opgestapelde meubilair moet in ieder geval op de zaterdagavond/-nacht en de Kamper Uitdagen/-nachten stevig worden vastgelegd, zodat hiervan geen gebruik kan worden gemaakt bij eventuele ongeregeldheden;

 • 4. Zodra de middenterrassen een week niet meer zijn uitgezet, moet het middenterrasmeubilair c.a. worden weggehaald van de Plantage;

 • 5. Het terrasmeubilair c.a. mag niet aan de bomen op de Plantage worden vastgemaakt.

 • 6. Evenementen op de Plantage kunnen invloed hebben op het gebruik van de terrassen.

Artikel 5.1.2 Situering middenterrassen

 • 1. Op het middengedeelte van de Plantage zijn voor het onderscheid van de verschillende middenterrassen markeringen in het wegdek aangebracht; de terrassen moeten, zowel bij het uitzetten als tijdens het gebruik, binnen deze grenzen blijven.

Artikel 5.2 Botermarkt

Artikel 5.2.1 Opruimen terrasmeubilair c.a.

1.Het terrasmeubilair c.a. moet binnen 15 minuten na sluitingstijd van het terras zodanig worden opgeruimd dat dit in een beperkt aantal clusters is gebundeld en vast is gemaakt.

Artikel 5.3 Oudestraat en Geerstraat

Artikel 5.3.1 Opruimen terrasmeubilair c.a.

 • 1. Het terrasmeubilair c.a. moet binnen 15 minuten na sluitingstijd van het terras worden opgeruimd/opgestapeld en vastgelegd en binnen 15 minuten na sluitingstijd van het (horeca) bedrijf binnen het pand, met uitzondering van dat deel van de Oudestraat dat grenst aan het van Heutszplein, worden opgeslagen.

 • 2. Bij bepaalde festiviteiten in de stad (bijvoorbeeld de Lampionoptocht en de Sinterklaasintocht) is het op routes/plaatsen waar de bezoekers langs gaan niet toegestaan de terrassen uit te zetten.

Artikel 5.3.2 Openingstijden terrassen

 • 1. In verband met de bevoorrading van de winkels in de Oudestraat en Geerstraat mogen de terrassen op werkdagen, tenzij de bevoorrading hiervan geen last heeft, niet vóór 11.00 uur worden uitgezet.

Artikel 5.4 Penningkruid

Artikel 5.4.1 Opruimen terrasmeubilair c.a.

 • 1. Het terrasmeubilair c.a. moet binnen 15 minuten na sluitingstijd van het terras binnen het pand worden opgeslagen.

Artikel 5.5 Winkelcentrum West

Artikel 5.5.1 Opruimen terrasmeubilair c.a.

 • 1. Het terrasmeubilair c.a. moet binnen 15 minuten na sluitingstijd van het terras binnen het pand worden opgeslagen.

Artikel 5.6 Stationsplein Kampen e.o.

Artikel 5.6.1 Opruimen terrasmeubilair c.a.

 • 1. Het terrasmeubilair c.a. moet binnen 15 minuten na sluitingstijd van het terras binnen het pand worden opgeslagen.

Artikel 5.7 Broederstraat

Artikel 5.7.1 Opruimen terrasmeubilair c.a.

 • 1. Het terrasmeubilair c.a. moet binnen 15 minuten na sluitingstijd van het terras binnen het pand worden opgeslagen.

6. Toezicht en handhaving

6.1 Algemeen

Het heeft pas zin om (nadere) regels te stellen als er ook toezicht en handhaving plaatsvindt. Op het terrein van de terrassen spelen de volgende (veiligheids)partners een rol:

 • a.

  De gemeente,

 • b.

  De politie en

 • c.

  Stichting Stadstoezicht.

Om resultaat te kunnen bereiken is een goede samenwerking tussen deze partners belangrijk. Hiertoe zijn een goede onderlinge communicatie/afstemming en een juiste rolverdeling en -invulling vereist.

Omdat de gemeente de terrasvergunningen verleent ligt het voor de hand dat het toezicht en de handhaving hiervan door de gemeente wordt uitgevoerd. De beide andere partners hebben vooral een signaalfunctie op dit terrein. Daarnaast kan de politie wel direct optreden als er terrasactiviteiten worden ondernomen en hiervoor geen vergunning is verleend.

In overleg met de politie (VOS-team: Veiligheid Op Straat) zijn aspecten/aandachtspunten zoals glas en afval op straat, opruimen van terrassen en geluidsoverlast e.d. benoemd waarover de politie aan de gemeente periodiek signaleert. Het VOS-team signaleert deze aspecten via de zogenaamde VOS-mutaties. Op basis hiervan worden indien nodig onderling afgestemde vervolgacties uitgezet.

Periodiek vindt een evaluatie plaats van de signalen en acties door de gemeente en de politie. Indien nodig wordt de aanpak bijgestuurd. Daarnaast worden (al langer) ervaren knelpunten in het KVU door de gemeente en politie aan de orde gesteld. Ook vanuit het KVU worden mede-ondernemers aangesproken op de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Ook Stichting Stadstoezicht signaleert knelpunten rond de terrassen in de stad.

Handhaving kent vooral twee trajecten namelijk het bestuurlijke en het strafrechtelijke traject. Omdat het hier met name gaat om de naleving van de door de gemeente verleende terrasvergunningen is het alleen volgen van het bestuurlijke traject uitgangspunt. Een samenloop van beide is overigens juridisch ook toegestaan en kan in voorkomende gevallen worden toegepast.

6.2 Horecasanctiebeleid

In het Horeca-uitvoeringsbeleid (2009) is het Horecasanctiebeleid opgenomen dat ook voor de terrassen van toepassing is. Hierin is de procesmatige aanpak van de handhaving uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij is wel dat de horeca-ondernemers/terrashouders goed op de hoogte zijn van deze nadere regels. Dus vooraf is het van belang deze goed te infomeren. Daarna wordt de volgende aanpak (in hoofdlijnen) gevolgd:

 • 1.

  Nadat de toezichthouder een overtreding heeft geconstateerd spreekt deze de betreffende (horeca)ondernemer hierop mondeling aan en verwoordt onder meer het vervolg als de overtreding blijft voortduren;

 • 2.

  De volgende controle vindt, afhankelijk van de overtreding, plaats in principe binnen een of twee weken;

 • 3.

  Als de situatie dan nog niet positief is gewijzigd en de terrasregels nog niet worden nageleefd, wordt een brief (bestuurlijke voorwaarschuwing) verzonden en indien nodig als vierde stap,

 • 4.

  Een last onder dwangsom of bestuurdwang toegepast; uiteraard afhankelijk van de voortduring van de overtreding wordt vervolgens deze dwangsom verbeurd of bestuursdwang uitgevoerd op kosten van de overtreder.

De hoogte van de last onder dwangsom is inmiddels heroverwogen.

7. Overig

7.1 Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels terrassen gemeente Kampen 2014”

7.2 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking. De nadere regels zijn op dat moment ook van toepassing op reeds verleende vergunningen/ontheffingen.

Gelijktijdig bij deze inwerkingtreding van deze nadere regels zijn de Beleidsregels terrassen, vastgesteld op 18 juli 2006, en de Terrassen op de Plantage, versie maart 2009 ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Kampen voor zover hun bevoegdheid gaat op 8 april 2014
Burgemeester,
drs. mr. B. Koelewijn
Burgemeester en wethouders van Kampen,
de secretaris, de burgemeester
J.F. Goedegebure drs. mr. B. Koelewijn

Bijlage Terrasindeling Plantage Kampen variant 4

afbeelding binnen de regeling