Beleidsregels Subsidie Sportstimulering De Ronde Venen 2014

Geldend van 12-04-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Subsidie Sportstimulering De Ronde Venen 2014

Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen; Gelet op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht alsmede op artikel 149 Gemeentewet en artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013; Overwegende dat het gewenst is regels te stellen voor de uitvoering van de sportstimuleringssubsidie voor de gemeente De Ronde Venen in het kader van de uitvoeringsnota sport besluiten vast te stellen: Beleidsregels Subsidie Sportstimulering De Ronde Venen 2014

Artikel 1 Definities

 • a. Alle begrippen die worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013.

 • b. Cofinanciering: financiering van een activiteit door meerdere partijen/organisaties.

 • c. Structureel nieuw sportaanbod: sportaanbod dat autonoom en blijvend kan bestaan, en dat een toevoeging is op het bestaande sportaanbod.

 • d. Activiteit: Het onderwerp van de aanvraag. Dit kan betreffen een evenement, toernooi, lessenreeks of project voor sportstimulering.

 • e. Sportseizoen: Gelijk aan een schooljaar, van september tot juli.

Artikel 2 Aanvraag

 • a. Aanvragen moeten ingediend worden middels het aanvraagformulier in bijlage 1.

 • b. Bijgevoegd moet worden:

  • 1)

   Een plan van aanpak

  • 2)

   Een begroting van de aanvragende organisatie

  • 3)

   Een begroting van de activiteit

  • 4)

   Huidige bestuurssamenstelling op het moment van de aanvraag;

 • c. Uit de aanvraag dient naar voren te komen dat de activiteit ook na afloop van de subsidieperiode georganiseerd zal worden en hoe dit gewaarborgd zal worden.

Artikel 3 Voorwaarden

 • a. Het project dient sport en bewegen te stimuleren of;

 • b. Een organisatie met als doel sporten te stimuleren bij (voor het grootste deel) de inwoner van gemeente De Ronde Venen structureel te versterken of;

 • c. De activiteit heeft een positief effect op de uitstraling en/of bekendheid van de gemeente De Ronde Venen.

 • d. Voorwaarden voor alle aanvragen:

  • 1)

   De aangevraagde activiteit is nieuw. De aanvraag mag alleen een bestaande activiteit betreffen indien duidelijk aangetoond kan worden dat de activiteit inhoudelijk aanzienlijk verbeterd wordt.

  • 2)

   De activiteit heeft geen winstoogmerk.

  • 3)

   Per organisatie wordt per sportseizoen maximaal één aanvraag verleend.

  • 4)

   Per gehonoreerde subsidieaanvraag wordt maximaal € 2.000 toegekend.

  • 5)

   De gemeente wordt genoemd in alle uitingen rondom de activiteit zoals promotie, flyers, persberichten, programmaboekjes etc.

Artikel 4 Verantwoording en vaststelling

 • a. De verantwoording dient maximaal 8 weken na uitvoering van de (laatste) activiteit die betrekking heeft op de aanvraag aangeleverd te zijn bij het college en dient te bevatten:

  • 1)

   Resultaten (gemeten aan de doelstellingen).

  • 2)

   Een overzicht werkelijke kosten.

  • 3)

   Een evaluatie.

  • 4)

   Beeldmateriaal foto en/of video (Bijvoorbeeld: persbericht)

 • b. Het college stelt de subsidie vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 van de Algemene Subsidieverordening De Ronde Venen 2013.

Artikel 5 Budget subsidietoekenning

Voor deze subsidie bestaat een subsidieplafond. De aanvragen worden op chronologische volgorde behandeld. De datum van ontvangst is leidend voor het bepalen van de volgorde van behandelen.

Artikel 6 In werking treding en citeertitel

 • a. Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • b. Deze beleidsregel wordt aangehaald als ‘Beleidsregels sportstimuleringssubsidie De Ronde Venen 2014’.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 01-04-2014.
secretaris burgemeester
mr . A.S. Meijer M. Divendal

BIJLAGE 1: Aanvraagformulier.

Vereniging:

Contactpersoon voor deze aanvraag:

Postadres + plaats:

Telefoonnummer (bij voorkeur mobiel):

Rekeningnummer (IBAN) organisatie:

K.v.K. nummer organisatie:

Doelgroep(en):

Omschrijving project:

Resultaten:

(meetbaar)

Looptijd en periode project:

Verbinding met gemeentelijk beleid:

Partners binnen het project:

-

-

-

Aanvraag in €:

€ 

Bijsluiten bij deze aanvraag:

 • Plan van aanpak.

 • 1 Begroting van de organisatie die de subsidie aanvraagt.

 • 1 Begroting van de activiteit.

□Overzicht bestuurssamenstelling.

Aanvraag sturen: naar b.bokkes@derondevenen.nl of per post: Gemeente De Ronde Venen

Afdeling samenleving B. Bokkes Postbus 250 3640 AG Mijdrecht

BIJLAGE 2: Toelichting beleidsregels sportstimuleringssubsidie 2014 (voorheen jeugdsportsubsidie)

Aanleiding

De mogelijkheden die de huidige jeugdsportsubsidie biedt passen niet meer binnen het vastgestelde beleid en de daarmee samengaande ambities van het sportbeleid van de Ronde Venen. De jeugdsportsubsidie is momenteel te verdelen in 2 gebieden en 2 regelingen. In voormalig Abcoude konden de verenigingen aanvragen doen op basis van het aantal jeugdleden van de vereniging. Per jeugdlid werd een bedrag toegekend. In de voormalige gemeente De Ronde Venen konden verenigingen activiteiten of projecten organiseren op basis van een bepaald thema (dat aansloot op het gemeentelijk beleid) en op basis daarvan kon eenmalige subsidie worden toegekend. Deze subsidie werd bijvoorbeeld gebruikt voor het opzetten van een evenement als een zwemvierdaagse, of een korfbalproject waarbij lessen en korfbalpalen werden aangeboden op basisscholen. Het is wenselijk voor de gehele gemeente 1 regeling te handhaven. Voortzetting van de regeling uit voormalig Abcoude is financieel niet haalbaar en sluit niet aan op het actuele gemeentelijke beleid. Ook is de regeling wegens het gebrek aan verantwoording en sturingsmogelijkheden niet in lijn met de uitgangspunten van de huidige organisatie. De systematiek van De Ronde Venen oud is beter geschikt in de huidige tijd, financieel haalbaar en bovendien duurzaam. Maar ook deze regeling dient een ander jasje te krijgen. Er moet op worden gelet dat er al projecten voor kinderen vanuit de gemeente zijn die structureel plaatsvinden. De jeugdsportsubsidie is in dergelijke gevallen een dubbele investering. Daarnaast merken we op dat er regelmatig subsidie wordt aangevraagd voor interessante projecten die wij niet kunnen ondersteunen omdat er geen geld is. Voorbeelden hiervan zijn projecten voor aangepast sporters of mooie evenementen die de regio overstijgen. De jeugdsportsubsidie was immers alleen voor jeugd bedoeld.

De vorm en inhoud van de subsidie van voormalig De Ronde Venen moet iets worden aangepast, grootste verandering is het feit dat de subsidie zich niet meer beperkt tot jeugd en dat het een algemene subsidie ten behoeve van sportstimulering wordt.

Achtergrond en verbinding met sportbeleid

De uitvoeringsnota sport (2013) is een uitwerking van de kadernota sport (2012). In de kadernota werden een aantal ambities aangegeven die de gemeente op het gebied van sport had. In de uitvoeringsnota worden deze ambities vertaald naar maatregelen. Al deze maatregelen worden uitgevoerd in het kader van de missie met betrekking tot sport:

De Ronde Venen regisseert, stimuleert, faciliteert en verbindt de publieke sport- en beweegsector en stimuleert zo direct en indirect alle inwoners om deel te nemen aan sport en/of beweegactiviteiten.

In de uitvoeringsnota zijn grofweg twee hoofdthema’s te ontdekken. De gemeente wil middels voldoende goede accommodaties de sport faciliteren, en aan de andere kant sport en bewegen te stimuleren bij de inwoners. Het stimuleren van sport en bewegen bij inwoners zal tot stand moeten komen door het benutten van een aantal kansen, ofwel uitvoeren van een aantal maatregelen. Onder deze maatregelen valt bijvoorbeeld de buurtsportcoachregeling, maar ook deze subsidie is een onderdeel van het pakket aan maatregelen dat sport en bewegen moet stimuleren. Omdat de verenigingen in deze gemeente daadkrachtig zijn en de kwaliteit hoog is, wil de gemeente een deel van haar subsidie beschikbaar stellen voor initiatieven die uit het werkveld sport komen (regisseren). Deze subsidie zal ingezet worden voor ondersteuning bij activiteiten die bijdragen aan het gemeentelijk beleid.

De resultaten van de sportstimuleringssubsidie moeten te vinden zijn in één van de volgende gebieden: Sportstimulering, sportkennismaking en kwaliteitsverbetering van de sportaanbieders, wat leidt tot beter en/of meer sportaanbod. Ook wil de gemeente met deze subsidie mogelijkheden creëren om te ondersteunen bij grote evenementen waarbij de gemeente zich kan profileren op het gebied van sport en bewegen. Als we straks terugkijken op de subsidieperiode dan moeten er door deze subsidie dus meer mensen zijn gaan deelnemen aan sport en bewegen, mensen hebben kennis gemaakt met (een nieuwe) sport en beweegaanbod, het sport en beweegaanbod is kwalitatief inhoudelijk verbeterd of de gemeente heeft zich positief kunnen profileren op het gebied van sport en bewegen.

Deze velden hebben betrekking op de inwoners van De Ronde Venen. Nog specifieker: In de uitvoeringsnota worden een aantal doelgroepen genoemd, waar bij voorkeur ook deze subsidie voor ingezet wordt, namelijk: jeugd onder de 14 jaar, jeugd onder de 18 jaar, senioren 50+ en specifieke doelgroepen zoals allochtonen en aangepast sporters. Ook inwoners met overgewicht en andere gezondheidsklachten moeten aandacht krijgen.

Belangrijk is dat er sprake is van cofinanciering. Cofinanciering door meer partijen geeft blijk van stabiliteit. Daarnaast is het belangrijk dat het sportaanbod dat met deze subsidie wordt gegenereerd nieuw is, of een duidelijk inhoudelijke verbetering kent. Bij voorkeur wordt de subsidie verstrekt aan een samenwerking van meerdere partijen en worden inactieve inwoners gestimuleerd om in beweging te komen. Het is ook mogelijk om een verbinding te leggen met de gezondheidssector. De activiteiten die met de subsidie mogelijk worden gemaakt mogen geen winstoogmerk hebben.

Financiën

Voor deze subsidie is jaarlijks € 42.624 beschikbaar. Dit is opgebouwd uit zowel het jeugdsportproject uit de voormalige gemeente De Ronde Venen als uit de jeugdlidsubsidie van de voormalige Abcoude.

2014

Er bestonden voorheen 2 soorten jeugdsportsubsidies. De procedure en timing liep hiervan uiteen. In 2014 zal het de jeugdlidsubsidie die in 2013 door de verenigingen uit het voormalige Abcoude is aangevraagd nog zoals gebruikelijk worden uitgekeerd. Ook de nieuwe beleidsregels gaan van start en deze zullen gelden voor alle verenigingen voor het grondgebied van de huidige gemeente De Ronde Venen.

Voorkeuren gemeente

Vanuit het sportbeleid spreekt de gemeente de voorkeur uit naar activiteiten met de volgende eigenschappen:

* Structureel nieuw sportaanbod.

* Samenwerking met andere verenigingen / organisaties.

* Langere looptijd van de activiteit.

* Cofinanciering, meer partijen investeren in de activiteit.

* Projecten in het kader van gezondheid.

* Activeren van niet-sporters.

De voorkeur gaat uit naar de volgende doelgroepen, op volgorde van prioriteit:

* Sportstimulering jeugd -14.

* Sportstimulering senioren 50+.

* Specifieke doelgroepen, allochtonen, aangepast sporten, obesitasbestrijding en gezondheidsontwikkeling.

* Sportstimulering jeugd 14 – 18.

De activiteit moet aansluiten bij gemeentelijk beleid (kadernota sport 2012/ uitvoeringsnota sport 2013)