Regeling vervallen per 24-09-2021

Beleid toepassing Wet Bibob

Geldend van 10-04-2014 t/m 23-09-2021

Intitulé

Beleid toepassing Wet Bibob

Paragraaf 1 Algemeen.

De Burgemeester en het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vught, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Overwegende, dat de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur(Wet Bibob) hen beleidsruimte verschaft bij de besluitvorming omtrent het toepassen van hun uit deze wet voortvloeiende bevoegdheden;

Gelet op het bepaalde in de Wet bevordering integriteitsbepalingen door het openbaar bestuur.

Besluiten vast te stellen: de Beleidsregel voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1. De definities in artikel 1.1 van de Wet Bibob zijn van overeenkomstige toepassing op deze beleidslijn, tenzij daarover in lid 2 anders is bepaald.

 • 2. In deze beleidslijn wordt verstaan onder:

  • a.

   bestuursorgaan: de burgemeester onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders

  • b.

   Bibob-toets: procedure waarbij van de aanvrager of de vergunninghouder wordt gevraagd een vragenformulier in te vullen of van een contractuele wederpartij wordt gevraagd aan te tonen hoe hij de grondaankoop financiert, waarna eventueel bij het Bureau Bibob om advies kan worden gevraagd

  • c.

   wet: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Paragraaf 2 Publiekrechtelijke beschikkingen.

Artikel 2.1 Vergunning op grond van de Drank- en Horecawet

 • 1. Een Bibob-toets wordt uitgevoerd bij iedere aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3, van de Drank & Horecawet.

 • 2. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor paracommerciële horeca-inrichtingen, zoals bedoeld in artikel 4, van de Drank & Horecawet (zoals dorpshuis, buurthuis, clubhuis of kantine van een sportvereniging) waarvan de horeca in eigen beheer is en niet is verpacht.

Artikel 2.2 Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk

 • 1. Een Bibob-toets wordt uitgevoerd bij iedere aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, en onder a Wabo), indien de geraamde bouwsom meer bedraagt dan € 500.000.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing bij aanvragen van overheidsinstanties of non-profitorganisaties, zoals woningbouwverenigingen of zorginstellingen.

Artikel 2.3 Overige vergunningaanvragen waarbij een Bibob-toets kan plaatsvinden

Bij aanvragen om één van de overige vergunningen waarvoor een Bibob-toets op grond van de wet is toegestaan wordt een Bibob-toets uitgevoerd, als er reden is te vermoeden dat sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3, van de wet.

Het vermoeden kan zijn gebaseerd op:

 • ·

  eigen informatie

 • ·

  informatie van een of meerdere partners binnen het samenwerkingsverband RIEC

 • ·

  van het OM verkregen informatie als bedoeld in artikel 11 van de wet.

Artikel 2.4 Bibob-toets bij bestaande situaties

 • 1. Nadat de vergunning is verleend, voert het bestuursorgaan een Bibob-toets uit, als er reden is te vermoeden dat sprake is van een ernstige mate van gevaar als bedoeld in artikel 3, van de wet.

 • 2. Bij voortdurende weigering medewerking te verlenen aan het Bibob-onderzoek, wordt dit aangemerkt als een ernstige mate van gevaar, zoals bedoeld in artikel 3, van de wet.

Paragraaf 3 Privaatrechtelijke transacties

Artikel 3.1 Toepassingsbereik bij vastgoedtransacties

 • 1. De gemeente Vught voert een Bibob-toets uit bij iedere verkoop van onroerend goed, waarbij de koopsom meer bedraagt dan € 250.000.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing bij verkoop aan overheidsinstanties of non-profitorganisaties, zoals woningbouwverenigingen of zorginstellingen.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 4.1 Intrekking

De 'Beleidsregel toepassing Wet BIBOB gemeente Vught 2009' wordt ingetrokken.

Artikel 4.2 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleid toepassing Wet Bibob

Ondertekening

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders hebben in zijn openbare vergadering van 25 maart 2014 het ‘Beleid toepassing wet Bibob’ vastgesteld.
de scretaris
dhr. R. Jeltema
de voorzitter,
R.J. van de Mortel