Verordening op de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Geldend van 01-04-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening op de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van het Presidium d.d. 21 maart 2014

gelet op: de artikelen 61a, 82, 86 en 147 van de Gemeentewet;

gelet op de brief van de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant dd. 30 januari 2014 en de circulaire benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dd. 15 juli 2012;

BESLUIT

 • I.

  In te stellen een raadscommissie ad hoc, te noemen Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester;

 • II.

  tot het vaststellen van de navolgende Verordening op de Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester;

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

de commissie : de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester

raad : de gemeenteraad van Boekel

commissaris : de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant

minister : de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

Artikel 2 Taak en werkwijze

 • 1. De commissie heeft tot taak de aanbeveling van de raad met betrekking tot de herbenoeming van de burgemeester voor te bereiden.

 • 2. De commissie vormt zich daartoe een oordeel over het functioneren van de burgemeester op basis van o.a. de wettelijke taken van de burgemeester, de profielschets en eerder gevoerde evaluatiegesprekken.

 • 3. De commissie brengt over haar oordeel schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan de raad. Dit verslag wordt voorzien van een concept-aanbeveling.

 • 4. Het verslag wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld. In het verslag kunnen leden van de commissie van minderheidsstandpunten blijk geven.

 • 5. Bij de vervulling van haar taak neemt de commissie het gestelde in de circulaire van de minister dd. 15 juli 2012 in acht.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1. De commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere fractie in de raad, bij voorkeur de voorzitter van de fractie.

 • 2. De commissie kent geen plaatsvervangende leden.

 • 3. De voorzitter van de grootste fractie in de raad treedt op als voorzitter van de commissie.

 • 4. De commissie kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 4 Ambtelijke ondersteuning

De raadsgriffier is secretaris van de commissie. Indien nodig, kan hij worden vervangen door de plaatsvervangend griffier.

Artikel 5 Adviseur

De zittende wethouders op het moment van inwerkingtreding van deze verordening treden op als adviseur van de commissie. Worden zij door de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw tot wethouder benoemd, dan blijven zij na die benoeming adviseur van de commissie.

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1. De vergaderingen van de commissie zijn besloten. Alle stukken van de commissie zijn geheim. Dit wordt op de stukken vermeld.

 • 2. De commissie legt met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet in elke vergadering en elk gesprek geheimhouding op over de inhoud van de stukken en het behandelde tijdens de vergadering of het gesprek. De voorzitter van de commissie ziet er op toe dat hieraan wordt voldaan.

 • 3. De commissie en de gemeenteraad kunnen de geheimhouding waartoe de Gemeentewet, respectievelijk zullen de geheimhouding waartoe het tweede lid van dit artikel verplicht, niet opheffen.

 • 4. De geheimhouding blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 5. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de (plaatsvervangend) secretaris en de adviseurs.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1. De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 2. De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 3. De voorzitter bepaalt dag, uur en plaats van de vergadering.

 • 4. De commissie vergadert niet als niet tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 5. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen; elk lid van de commissie heeft één stem. De (plaatsvervangend) secretaris en de adviseurs zijn geen lid van de commissie en hebben geen stemrecht.

Artikel 8 Ontbinding van de commissie

De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister een besluit is genomen op de aanbeveling van de raad.

Artikel 9

 • 1. De voorzitter en de griffier dragen er zorg voor dat op het in artikel 8 bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als ‘geheim’ ’worden overgebracht naar de krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats. Zij dragen er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel;

 • 2. Van de in het eerste lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, eerste lid, onder a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3. Alle overige bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire van de minister dd. 15 juli 2012 niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 11 Intrekking eerdere verordening

De verordening vertrouwenscommissie benoemingsprocedure burgemeester, vastgesteld bij raadsbesluit van 1 april 2008, wordt ingetrokken.

Artikel 12 Inwerkingtreding en werkingsduur

 • 1.

  Dit besluit treed in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking en vervalt met ingang van de dag als bedoeld in artikel 8.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid blijft de geheimhouding, bedoeld in artikel 6, gelden na het vervallen van deze verordening.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van
de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 26 maart 2014
de griffier, de voorzitter,
M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos