Marktverordening gemeente Bernheze 2013

Geldend van 07-04-2014 t/m 31-10-2021

Intitulé

Marktverordening gemeente Bernheze 2013

De raad van de gemeente Bernheze

Heesch, 31 oktober 2013

gelezen het voorstel van het college van 11 september 2013

gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de markt(en);

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende Verordening op de warenmarkt(en) gemeente Bernheze

de geconsolideerde tekst

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • b.

  marktplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • d.

  standwerkersplaats: de marktplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • e.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een marktplaats;

 • f.

  wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een marktplaats;

 • g.

  anciënniteitlijst: de lijst van vergunninghouders van een marktplaats;

 • h.

  marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college.

Artikel 2. Inrichting van de markt; branche-indeling

 • 1. Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

  • a.

   het aantal marktplaatsen;

  • b.

   de afmetingen van de marktplaatsen;

  • c.

   de opstelling en indeling van de markt;

  • d.

   welke marktplaatsen worden toegewezen als vaste marktplaats en als standwerkersplaats.

 • 2. Het college kan voor de markt vaststellen:

  • a.

   een lijst met artikelengroepen of branches;

  • b.

   een maximumaantal marktplaatsen per branche.

Artikel 3. Nadere regels

 • 1. Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

  Uitsluitend indien er sprake is van een dringende reden kan het College besluiten de markt op een andere tijd of plaats te organiseren.

Artikel 4. Voorschriften en beperkingen

 • 1. Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

Hoofdstuk 2. Bepalingen over vergunningen

Artikel 5. Marktplaatsvergunning

Het is verboden een marktplaats in te nemen zonder vergunning van het college.

Artikel 6. Vereisten

 • 1. Voor toewijzing van een marktplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college.

Artikel 7. Intrekking vaste marktplaatsvergunning

 • 1.

  Het college trekt een marktplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 4 van het marktreglement van de gemeente de vergunning wordt overgeschreven.

 • 2.

  Het college kan een marktplaatsvergunning intrekken:

  • a.

   indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 6 genoemde vereisten.

 • 3.

  Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 7 van het marktreglement van de gemeente is overgeschreven, reeds vergunning heeft voor een andere marktplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

Hoofdstuk 3. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8. Intrekking en schorsing marktplaatsvergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 kan het college een vergunning voor een marktplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; of

 • c.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 9. Uitsluiting standwerker

Het college kan een vergunninghouder van een standwerkersplaats van de toewijzing van een standwerkersplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats;

 • d.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

Artikel 10. Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkersplaats.

Artikel 11. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 12. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 13. Intrekking oude regeling

Met de vaststelling van deze verordening komt de voorgaande marktverordening te vervallen.

Artikel 14. Overgangsbepalingen

 • 1.

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de voorgaande marktverordening gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de voorgaande verordening is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 15. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 16. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening gemeente Bernheze 2013.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 31 oktober 2013.
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,
de plaatsvervangend voorzitter,
J.H.M. van den Oever
G.J.M. van Dijk