Algemene verhuurvoorwaarden standplaatsen gemeente Groningen 2014

Geldend van 01-09-2015 t/m heden

Intitulé

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN STANDPLAATSEN GEMEENTE GRONINGEN 2014

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GRONINGEN,

(SB 13.3955791);

Artikel 1 Definities

Artikel 1 Definities

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1. Deze Algemene verhuurvoorwaarden voor standplaatsen 2014 zijn van toepassing op diegenen aan wie een vergunning voor een standplaats is verleend of op korte termijn wordt verleend, en met wie een huurovereenkomst is afgesloten voor het in gebruik nemen van die standplaats in de gemeente Groningen. De algemene verhuurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst.

 • 2. De volgende artikelen zijn niet van toepassing op de incidentele standplaats: artikel 3 leden 1 t/m 3, artikel 4 lid 1, artikel 12 leden 1 en 5, 6 en 7.

Artikel 3 Duur van de huurovereenkomst

 • 1. De duur van de overeenkomst wordt in de huurovereenkomst aangegeven en zal in de regel overeenkomen met de duur van de vergunning voor de standplaats.

 • 2. De huurovereenkomst voor continue en seizoenstandplaatsen wordt voor een onbepaalde tijd verleend, tenzij hiervan in de huurovereenkomst wordt afgeweken. Deze huurovereenkomst kan worden beëindigd door schriftelijke opzegging. De opzegtermijn zowel voor huurder als verhuurder bedraagt één kalendermaand.

 • 3. De incidentele standplaats voor kortdurende bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.

 • 4. De huurovereenkomst voor een tijdelijke standplaats kan alleen tussentijds worden opgezegd als deze langer dan een maand duurt.

Artikel 4 Huurprijs

 • 1. De prijzen voor standplaatsen zijn gekoppeld aan de soort standplaats. Voor de standplaatsen die voor onbepaalde tijd een plek in de stad innemen wordt onderscheid gemaakt in een huurprijs voor een continue standplaats, een winterseizoenplaats en een zomerseizoenplaats. Daarnaast wordt de stad Groningen voor toepassing van de verhuurvoorwaarden verdeeld in pleinen en straten in de A-, B-, en C-categorie.

 • 2. Voor commerciële incidentele standplaatsen geldt het voorgaande lid van dit artikel niet. Zij betalen een dagprijs. Niet commerciële incidentele standplaatsen ( goede doelen) mogen gratis een plek innemen.

 • 3. De prijs voor tijdelijke standplaatsen hangt af van het doel van de standplaats. Is er sprake van een tijdelijke standplaats met continue of seizoenplaats kenmerken, dan geldt het bepaalde in het eerste lid van dit artikel. Is er sprake van een tijdelijk standplaats met in incidentele kenmerken dan geldt het bepaalde in het tweede lid van dit artikel

 • 4. De prijzen vermeld in de huurovereenkomst worden jaarlijks geïndexeerd.

Artikel 5 Betaling

De huurder verbindt zich de huurprijs per kwartaal te betalen.

Artikel 6 Vereisten bij verkoop van waren

Om voor een standplaatsvergunning en huurovereenkomst in aanmerking te komen is vereist dat de standplaatshouder door bijvoeging van kopieën van bewijzen aantoont dat hij voldoet aan alle publiekrechtelijke verplichtingen met betrekking tot de waren, die hij vanaf de standplaats mag verkopen.

Artikel 7 Exploitatie en vervanging

 • 1. De huurder verplicht zich de standplaats voor zijn eigen risico en rekening te exploiteren en van de hem verhuurde standplaats gedurende de gehele duur van de overeenkomst gebruik te maken.

 • 2. De huurder is verplicht de standplaats persoonlijk in te nemen hij mag zich daarbij door één of meer personen laten bijstaan.

 • 3. De huurder dient bij ernstige en/of langdurige ziekte de verhuurder schriftelijk te melden dat hij verhinderd is zijn standplaats persoonlijk in te nemen. De verhuurder kan verzoeken om een schriftelijke geneeskundige verklaring.

 • 4. Indien de huurder wegens ziekte of bijzondere omstandigheden verhinderd is de standplaats persoonlijk in te nemen, kan verhuurder de huurder schriftelijk op diens verzoek toestemming verlenen voor vervanging. De verhuurder geeft voor maximaal 2 jaar toestemming voor vervanging.

  De huurder die wegens ziekte vervanging vraagt, dient een schriftelijke geneeskundige verklaring te overleggen, waaruit blijkt van de verhindering om de standplaats persoonlijk in te nemen.

 • 5. De huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor de personen die hem op de standplaats bijstaan of vervangen. Deze personen dienen zich aan de huurovereenkomst en deze huurvoorwaarden te houden.

Artikel 8 Overige verplichtingen huurder

 • 1. De huurder mag de grond niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze is verhuurd, nl. tot innemen van een standplaats in overeenstemming met de verleende vergunning en de huurovereenkomst.

 • 2. De huurovereenkomst staat op naam van degene die de vergunning heeft gekregen. Het huurcontract mag niet aan een ander worden overgedragen. Behoudens de uitzondering genoemd in de Nota Standplaatsenbeleid 2014.

 • 3. De standplaats mag een uur voor aanvang worden opgebouwd en ingenomen. De standplaats moet een uur na sluiting worden afgebroken en verlaten.

  (Mobiliteitsvereiste) De standplaatshouder is gebonden aan de tijden genoemd in de winkeltijdenwet of aan de tijden genoemd in de vergunning.

 • 4. De huurder is verplicht er voor te zorgen dat aan de standplaats door zijn toedoen of door de aanwezigheid van de kraam of de wagen geen vernielingen of beschadigingen ontstaan. Beschadiging van gemeentelijke eigendommen ten gevolge van het plaatsen van de kraam of de wagen en/of toebehoren worden door of vanwege de gemeente hersteld op kosten van de huurder, die gehouden is deze kosten na eerste schriftelijke aanzegging onmiddellijk te voldoen.

 • 5. De huurder is verplicht die maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verwacht kunnen worden ter waarborging van de veiligheid van het publiek, dat zich in of om de kraam of wagen bevindt.

Artikel 9 Aanzien van de standplaats

De huurder draagt zorg voor:

 • 1.

  een verzorgd aanzien van de standplaats;

 • 2.

  een deugdelijke en afsluitbare bak, korf, emmer of mand, waarin afval kan worden gedeponeerd indien verpakkingsmaterialen worden gebruikt of anderszins afval wordt geproduceerd op de standplaats. De huurder zorgt dat de bak etc. regelmatig wordt schoongemaakt, onderhouden en geledigd, opdat deze steeds aan het gestelde doel zal kunnen voldoen;

 • 3.

  zijn standplaats en de directe omgeving daarvan, in die zin dat deze niet worden verontreinigd;

 • 4.

  zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving, in die zin dat bij verlating deze schoon en ontdaan van afval achtergelaten wordt.

Artikel 10 Aanwijzingen

De huurder volgt stipt en onverwijld de aanwijzingen op door of namens de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de korpschef van de politie en de commandant van de Brandweer gedaan.

Artikel 11 Innemen en gebruik van de standplaats

 • 1. De standplaats mag uitsluitend worden ingenomen overeenkomstig de afmetingen en voorwaarden genoemd in het huurcontract en de verleende vergunning.

 • 2. De standplaats mag alleen worden ingenomen met een verkoopwagen, kraam o.i.d. welke mobiel is, d.w.z. elke dag verrijdbaar is. Artikel 8 lid 3 is overeenkomstig van toepassing.

 • 3. Er mogen geen uitbouwen aan de verkoopwagen worden gebouwd, of anderszins schotten, schermen o.i.d. worden aangebracht in strijd met de vergunning.

 • 4. Naast, achter of terzijde van de kraam of wagen of buiten de toegestane standplaats mogen geen goederen of waren worden opgeslagen, ten verkoop worden uitgestald of worden verkocht, terwijl aldaar evenmin lege kisten, emballage, verpakkingsmateriaal en dergelijke mogen worden neergezet of opgeslagen, tenzij in de vergunning anders is vermeld.

 • 5. De huurder draagt er zorg voor dat de doorgangen buiten de standplaats niet op enigerlei wijze worden gehinderd of belemmerd.

Artikel 12 Verplichtingen Verhuurder

De verhuurder stelt gemeentegrond beschikbaar voor het innemen van een standplaats zoals in de bijbehorende vergunning is omschreven.

Artikel 13 Beëindiging huur

 • 1. Bij overlijden van de huurder vervalt de huurovereenkomst.

 • 2. De huurovereenkomst is van rechtswege ontbonden, zonder dat daartoe een rechtelijke tussenkomst en/of enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, indien de verleende vergunning vervalt of wordt ingetrokken. Gehele of gedeeltelijke restitutie van de huursom zal in een dergelijk geval niet plaatsvinden.

 • 3. De huurder is van rechtswege in verzuim indien hij een verplichting uit hoofde van de overeenkomst, (waaronder de betaling van de huur) niet, niet tijdig of niet na behoren nakomt. Dan en in geval van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering, stillegging, liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare rechtstoestand van de onderneming van de huurder, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst ter stond (zonder ingebrekestelling) en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de huurder zonder dat de verhuurder tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de eventueel aan de verhuurder verder toekomende rechten waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

 • 4. Alle vorderingen, die de verhuurder in de gevallen zoals vermeld in de voormelde leden op de huurder mocht hebben of verkrijgen, zijn terstond en ten volle opeisbaar.

 • 5. In geval van beëindiging van de huurovereenkomst is de huurder verplicht uiterlijk op de laatste dag voor het einde van de huurovereenkomst het verkoopmiddel te verwijderen. Indien de huurder dit nalaat is verhuurder zonder nadere ingebrekestelling bevoegd het verkoopmiddel op kosten van de huurder te verwijderen.

Artikel 14 Tussentijdse ontruiming

 • 1. Op dagen waarop de kermis wordt gehouden, moeten standplaatsen, welke zijn gelegen op het kermisterrein door de huurder zijn ontruimd, zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding of kwijtschelding van de huursom.

 • 2. In geval openbare samenkomsten en /of feesten etc . waarbij de openbare orde in geding is , moeten op eerste aanzegging van een toezichthouder, de standplaatsen worden ontruimd en ontruimd worden gehouden, gedurende de daarvoor benodigde tijd.

 • 3. Verhuurder is bevoegd de huurovereenkomst op te zeggen en de standplaats tussentijds te ontruimen, indien dit in verband met de realisering van een bestemmingsplan, een stadsvernieuwingsplan of om andere redenen aan het openbaar belang ontleend noodzakelijk is. De opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één maand.

Artikel 15 Weg- en rioleringswerkzaamheden, evenementen

Indien een standplaats wegens bijzondere omstandigheden zoals weg- en rioleringswerkzaamheden of evenementen de standplaats tijdelijk niet kan worden ingenomen, kan verhuurder een andere plaats aanbieden voor de periode dat de standplaats niet kan worden bezet.

Artikel 16 Staking van verkoop of andere activiteiten

De huurder die in strijd handelt met bepalingen en voorwaarden van deze algemene verhuurvoorwaarden, zich aan wangedrag of bedrog schuldig maakt, de daartoe bevoegde personen in de uitoefening van hun taak belemmert, dan wel direct of indirect de orde verstoort of in gevaar brengt, kan door verhuurder schriftelijk worden gelast de verkoop of andere activiteiten te staken, gedurende de in de brief gestelde termijn. Verhuurder heeft in dat geval geen recht op restitutie of kwijtschelding van de huur.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

De huurder die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover verhuurder, als mede het personeel van verhuurder, en door de verhuurder ingeschakelde derden aansprakelijk voor de vergoeding van alle geleden en/of te lijden schade.

Artikel 18 Vrijwaring schade

De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook en hoe dan ook genoemd, die ontstaat als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de standplaats.

De huurder vrijwaart de verhuurder tegen alle (financiële) gevolgen van aanspraken (waaronder) van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. In dit verband wordt het gemeentelijk personeel als derden beschouwd.

Artikel 19 Achter laten standplaats bij beëindiging huurovereenkomst

De kraam of wagen met alle daarbij behorend materiaal moet uiterlijk op de laatste dag van de huurperiode worden verwijderd, waarna de standplaats in de toestand waarin deze is toegewezen, ter beschikking wordt gesteld.

Bij niet of niet tijdige ontruiming of niet in de oorspronkelijke toestand opleveren van de standplaats kan zulks zonder enige aansprakelijkheid van de verhuurder op kosten van de huurder geschieden.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen

 • 1. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

 • 2. Indien dit minnelijk overleg niet tot een oplossing leidt, zal, in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijk rechter, dit geschil tussen de verhuurder en de huurder worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland te Groningen.

 • 3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de verhuurder en de huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze algemene verhuurvoorwaarden voor de verhuur van standplaatsen in de gemeente Groningen kunnen worden aangehaald als “Algemene verhuurvoorwaarden standplaatsen 2014 en treden op 1 januari 2014 in werking. Per die datum vervallen de Verhuurvoorwaarden standplaatsen voor ambulante handel 1998.

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Ondertekening

Gedaan te Groningen in de collegevergadering van 29 oktober 2013.
De burgemeester,
dr. J. P. (Peter) Rehwinkel.
De secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys.