Beleidsregel collectes en inzamelingen 2009

Geldend van 17-07-2010 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel collectes en inzamelingen 2009

Hoofdstuk 1 Collectes

Onder een collecte wordt verstaan het inzamelen van geld ten bate van een liefdadig of ideëel doel, maar ook het aanbieden van goederen, waaronder geschreven of gedrukt materiaal, wanneer daarbij wordt gemeld of de indruk wordt gegeven dat de opbrengst of een deel daarvan ten goede komt aan een liefdadig of ideëel doel.

Artikel 1 Collectes van landelijke organisaties opgenomen in het collecterooster van het CBF

Landelijke organisaties die zijn opgenomen in het jaarlijkse collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) zijn voor de betreffende periode vrijgesteld van het verbod zoals bedoeld in artikel 5.13 lid 1 van de APV, indien voldaan wordt aan de voorschriften van artikel 3 en 4 van deze beleidsregels.

Artikel 2 Collectes van overige organisaties

 • 1. Aan landelijke organisaties die niet zijn opgenomen in het jaarlijkse collecterooster van het CBF wordt een vergunning verleend wanneer de organisatie positief is beoordeeld door het CBF door middel van het CBF-Keur of een Verklaring van geen bezwaar.

 • 2. Aan organisaties die in Leiden gevestigd zijn of waarbij er een directe relatie bestaat tussen het bestedingsdoel en Leiden wordt een vergunning verleend wanneer de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de organisatie collecteert voor een liefdadig of ideëel doel.

 • 3. Een vergunning wordt alleen verleend voor de vrije periodes in het collecterooster van het CBF.

 • 4. Een vergunning wordt verleend voor maximaal één week.

 • 5. Er worden niet meerdere vergunningen voor dezelfde periode verleend.

Artikel 3 Wijze van collecteren

Het collecteren vindt op de volgende wijze plaats:

 • a.

  er wordt gebruik gemaakt van verzegelde collectebussen;

 • b.

  de collectebussen zijn duidelijk zichtbaar voorzien van de naam en het logo van de vergunninghouder;

 • c.

  een huis-aan-huis collecte vindt niet plaats op zondagen en algemene feestdagen;

 • d.

  een huis-aan-huis collecte vindt alleen plaats tussen 9.00 en 21.00 uur;

 • e.

  een straatcollecte vindt alleen plaats tijdens winkeltijden en in of in de directe omgeving van winkelgebieden.

Artikel 4 Overige voorschriften collecte

 • 1.

  Collectanten zijn ten minste zestien jaar oud.

 • 2.

  Collectanten hebben een legitimatiekaart van de organisatie waarvoor zij collecteren.

 • 3.

  Collectanten worden niet vergoed uit de opbrengst van de collecte.

 • 4.

  De vergunninghouder overlegt binnen een maand na de collecte een verklaring waarin de bruto- en netto-opbrengst worden vermeld.*

* De gemeente geeft de cijfers met betrekking tot de opbrengsten door aan het CBF. Het CBF publiceert een jaaroverzicht van de opbrengsten van de geregistreerde organisaties.

Hoofdstuk 2 Wervingsactie

Wervingsactie

Onder een wervingsactie wordt verstaan het aanspreken van mensen op straat of huis-aan-huis met de bedoeling hen als lid of donateur te werven voor een organisatie met een liefdadig of ideëel doel.

Artikel 5 Vergunning wervingsactie

 • 1. Een vergunning wordt alleen verleend aan organisaties die positief zijn beoordeeld door het CBF door middel van een CBF-Keur of een Verklaring van geen bezwaar of bedrijven die ten bate van een dergelijke organisatie leden of donateurs werven.

 • 2. Een vergunning voor een huis-aan-huis wervingsactie wordt alleen verleend in de vrije perioden van het collecterooster van het CBF.

 • 3. Een vergunning voor een huis-aan-huis wervingsactie wordt verleend voor maximaal één week.

 • 4. Een vergunning voor een wervingsactie op straat wordt verleend voor maximaal één dag.

 • 5. Er worden niet meerdere vergunningen voor dezelfde periode verleend.

Artikel 6 Wijze van werven

Een wervingsactie vindt op de volgende wijze plaats:

 • a.

  huis-aan-huis werving vindt niet plaats op zondagen en algemene feestdagen;

 • b.

  huis-aan-huis werving vindt alleen plaats tussen 9.00 en 21.00 uur;

 • c.

  werving op straat vindt alleen plaats tijdens winkeltijden en in of in de directe omgeving van winkelgebieden;

 • d.

  tijdens de werving vinden er geen geldtransacties plaats.

Artikel 7 Overige voorschriften werven

 • 1. De medewerkers zijn ten minste 16 jaar oud.

 • 2. De medewerkers hebben een legitimatiekaart van het bedrijf in opdracht waarvan zij leden of donateurs werven.

 • 3. De vergunninghouder overlegt binnen een maand na de wervingsactie een verklaring waarin het resultaat (in het bijzonder het aantal nieuwe leden of donateurs) wordt vermeld.

Hoofdstuk 3 Kledinginzameling

Kledinginzameling

Onder kledinginzameling wordt verstaan het huis-aan-huis inzamelen van kleding, schoeisel en huishoudelijk textiel.

Artikel 8 Vergunning kledinginzameling

 • 1. Een vergunning wordt alleen verleend aan organisaties die positief zijn beoordeeld door het CBF door middel van een CBF-Keur of een Verklaring van geen bezwaar of bedrijven die ten bate van een dergelijke organisatie inzamelen.

 • 2. Een vergunning voor een kledinginzameling wordt verleend voor maximaal één week.

 • 3. Er worden niet meer dan vier vergunningen per kalenderjaar verleend: één per kwartaal, waarbij rekening wordt gehouden met vakanties en algemene feestdagen.

Artikel 9 Wijze van inzamelen

Een kledinginzameling vindt op de volgende wijze plaats:

 • a.

  de vergunninghouder verspreidt kledingzakken waarin het publiek de kleding en dergelijke op of aan de openbare weg kan aanbieden;

 • b.

  de gebruikte kledingzakken onderscheiden zich van de gebruikelijke huisvuilzakken en zijn voorzien van de naam en het logo van de organisatie waarvoor wordt ingezameld;

 • c.

  de aangeboden kledingzakken worden de dag van aanbieding door de vergunninghouder ingenomen, waarbij ook beschadigde kledingzakken en restanten van kleding en dergelijke door de vergunninghouder worden verwijderd.

Artikel 10 Overige voorschriften kledinginzameling

 • 1. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor achtergebleven kleding en dergelijke en vergoedt zo nodig de verwijdering daarvan door de gemeente;

 • 2. De vergunninghouder overlegt binnen een maand na de kledinginzameling een verklaring waarin de opbrengst wordt vermeld.

Hoofdstuk 4 Overige

Artikel 11 Overige inzamelingen van geld of goederen en wervingsacties

In gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet, maakt het college een afzonderlijke overweging.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als beleidsregel collectes en inzamelingen 2009.

Leiden, 18 februari 2010,

Burgemeester en wethouders van Leiden

drs. H.J.J. Lenferink mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart

burgemeester secretaris