Nadere regels tijdelijke reclameborden (evenementen) aan en in zones bij lichtmasten dorpsentrees

Geldend van 25-03-2014 t/m heden

Intitulé

Nadere regels tijdelijke reclameborden (evenementen) aan en in zones bij lichtmasten dorpsentrees

Nadere regels op grond van artikel 2:10, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening 2014-I (Apv) van de gemeente Borger-Odoorn, onder verwijzing naar de Beleidsnotitie “reclame-uitingen en uitstallingen langs en op de gemeentelijke (invals)wegen”

Het college van burgemeester en wethouders stelt op grond van artikel 2:10, lid 2 Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Borger-Odoorn (Apv) de volgende nadere regels vast:

Paragraaf I. Begripsbepaling.

Artikel 1

tijdelijk reclamebord:

een driehoeks- of sandwichbord, bord of poster op plaat geplakt, die bedoeld is tijdelijk op of aan de openbare weg te plaatsen om een bijdrage te leveren aan de bekendmaking van evenementen of promotionele campagnes ten behoeve van landelijke, provinciale of gemeentelijke mottoacties georganiseerd door of namens de rijks-, provinciale- of gemeentelijke overheid danwel door of namens Veilig Verkeer Nederland;

evenement:

een evenement, als bedoeld in de begripsbepaling van Afdeling 7 onder artikel 2:24 van de Apv gemeente Borger-Odoorn.

Paragraaf II. Nadere regels.

Artikel 2

Het is toegestaan reclameborden te plaatsen in de vorm van tijdelijke reclameborden indien wordt voldaan aan de hierna volgende voorwaarden:

 • a.

  voor zover het betreft evenementen, alleen ten behoeve van evenementen die plaatsvinden in de gemeente Borger-Odoorn, met uitzondering van de open dagen voor de verschillende opleidingsinstituten;

 • b.

  plaatsing alleen aan, of in de zones bij de met geel retroreflecterend lint gemarkeerde lichtmasten bij de dorpsentrees, zoals is aangegeven in het Handhavingboek Reclamebeleid onderdeel tijdelijke evenementen Gemeente Borger-Odoorn, registratienummer 13.25068 (voor deze zones is een omgevingsvergunning plaatsing tijdelijke reclameborden verleend);

 • c.

  als het bekend te maken evenement is opgenomen op de door het bevoegde bestuursorgaan bij te houden witte lijst van evenementen;

 • d.

  plaatsing op de witte lijst van een nieuw evenement kan ambtshalve of op verzoek plaatsvinden als kan worden voldaan aan de uitgangspunten van de “Beleidsnotitie reclame-uitingen en uitstallingen langs en op de gemeentelijke (invals)wegen”;

 • e.

  bevestiging aan de met geel retroreflecterend lint gemarkeerde lichtmasten vindt plaats alleen in de vorm van driehoeks- en sandwichborden in het gebruikelijke A0-formaat (841x1189);

 • f.

  plaatsing van tijdelijke reclameborden in de zones bij de met geel retroreflecterend lint gemarkeerde lichtmasten vinden bij voorkeur plaats in maximaal het A0-formaat (afdrukstand staand of liggend);

 • g.

  de borden moeten deugdelijk worden bevestigd en geplaatst en mogen de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen;

 • h.

  binnen een zone van een met geel retroreflecterend lint gemarkeerde lichtmast mogen gelijkertijd maximaal 6 tijdelijke reclameborden staan incl. het aan de lichtmast bevestigde driehoeksbord of sandwichbord;

 • i.

  binnen zones van een met geel retroreflecterend lint gemarkeerde lichtmast waar bestrating is aangebracht, mag ten behoeve van de plaatsing van tijdelijke reclameborden de bestrating niet worden opgebroken;

 • j.

  reclameborden mogen niet gestapeld worden aangebracht;

 • k.

  reclameborden voor een evenement mogen gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 4 weken blijven staan en mogen niet eerder worden geplaatst dan 4 weken voorafgaande aan het evenement;

 • l.

  de borden moeten binnen 24 uur na afloop van het evenement zijn verwijderd. Als hieraan niet wordt voldaan kan verwijdering van gemeentewege plaatsvinden op kosten van de overtreder;

 • m.

  de tijdsduur als bedoeld onder k. kan worden verlengd bij een evenement, dat in het betreffende seizoen herhaalde malen plaatsvindt (bijvoorbeeld een braderie). Na afloop van de laatste keer dat het evenement wordt gehouden is de bepaling onder l. onverkort van toepassing;

 • n.

  borden voor promotionele en mottocampagnes moeten binnen 24 uur na afloop van de campagne zijn verwijderd. Als hieraan niet wordt voldaan kan verwijdering van gemeentewege plaatsvinden op kosten van de overtreder.

Paragraaf III. Graafschade.

Artikel 3

Voor graafschade aan kabels en leidingen van openbaar nut, ontstaan door plaatsing van tijdelijke reclameborden, wordt de overtreder aansprakelijk gesteld.

Paragraaf IV. Vervallen van locaties.

Artikel 4

Het bevoegde bestuursorgaan kan overgaan tot het laten vervallen van locaties als bedoeld in het Handhavingsboek genoemd onder artikel 2, sub b van deze regeling indien in de omgeving van die locaties initiatieven worden ontwikkeld tot plaatsing van borden waarop op digitale wijze evenementen kunnen worden weergegeven en waarvoor een eventueel vereiste omgevingsvergunning kan worden verleend.

Paragraaf V. Inwerkingtreding.

Artikel 5

Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag nadat zij bekend zijn gemaakt.

Ondertekening

Exloo, 4 maart 2014.

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,

de secretaris

Mr. P. Post

de burgemeester

M.L.J. Out

Bijlage 14.23797 Handhavingsboek

Handhavingsboek d.d. 21 oktober 2014