Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Druten 2014

Geldend van 27-02-2014 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-01-2014

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Druten 2014

De raad der gemeente Druten

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 januari 2014 en

Gelet op de artikel 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende verordening: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen gemeente Druten 2014

Artikel 1 Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de versterking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Druten.

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

  • 1 Het college van burgemeester en wethouders kan op verzoek van een derde, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Druten en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Druten was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

  • 2 Het college van burgemeester en wethouders kan over een ingezetene van de gemeente Druten gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

  • 3 De verstrekking als bedoeld in lid 1 van dit artikel vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de vestrekking in de weg staan;

  • 4 De versterkking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerd partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belangen en categoriën derden

  • 1 Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening;

  • 2 Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1 Deze Verordening treedt in werking op 20 februari 2014, en werkt terug tot en met 6 januari 2014;

  • 2 Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening basisregistratie personen van de gemeente Druten (Verordening BRP).

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 februari 2014
De griffier,                                      De voorzitter,
E.E.M. Dreier-Haefkens MSc        drs. L.J.E.M. van Riswijk

Behorend bij artikel 3 Verordening BRP 1

Gewichtig maatschappelijk belang BRP:

Terugvinden van nabestaanden i.v.m. begraven en cremeren van inwoners van de gemeente.

Categorie derde BRP:

Niet gemeentelijke crematoria en begraafplaatsen.

Gewichting maatschappelijk belang BRP:

Taken op het gebied van de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening.

Categorie derde BRP:

Instelingen of organisaties ten behoeve van: maatschappelijke dienstverlening; algemene en geestelijke gezondheidszorg; kinderopvang; jeugdwelzijnswerk; ouderenzorg; gehandicaptenzorg; werkvoorziening.

Gewichting maatschappelijk belang BRP:

Geestelijke en maatschappelijk zorg.

Categorie derde BRP:

Kerken in de gemeente die geen gegevens ontvangen via de SILA

Gewichtig maatschappelijk belang BRP:

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude.

Categorie derde BRP:

Woningstichtingen / corporaties

Gewichtig maatschappelijk belang BRP:

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeingen i.v.m. de verleende zorg.

Categorie derde BRP:

Ziekenhuizen

Gewichtig maatschappelijk belang BRP:

Wijzen op inschrijvingsplicht.

Categorie derde BRP:

Samenwerkingsbestuur onderwijs.

Gewichting maatschappelijk belang BRP:

Uitvoering geven aan een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie dat in de verstrekking van gegevens voorziet.

Categorie derde BRP:

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land buiten de Europese Unie.

Gewichtig maatschappelijk belang BRP:

Het dienen van een Nederlands publiek belang.

Categorie derde BRP:

Een overheidsorgaan van, dan wel een persoon of organisatie gevestigd in een land binnen de Europese Unie.

Gewichting maatschappelijk belang BRP:

Het dienen van een Nederlands publiek belang.

Categorie derde BRP:

Buitenlandse Rechtspersonen voor bijvoorbeeld sociale zekerheid.

Gewichtige maatschappelijk belang BRP:

het dienen van een Nederlands publiek belang.

Categorie derde BRP:

Caribische landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en het Caribisch deel van Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Toelichting 1 Toelichting Verordening BRP

Begripsbepalingen

De begrippen uit de Wbrp die relevant zijn voor de inhoud van deze Verordening, zijn integraal overgenomen van artikel 1 Wbrp. Het betreft de begrippen basisregistratie, ingeschrevene, ingezetene en derde.

Basisregistratie

Juridisch gezien is sprake van één basisregistratie personen, die vooralsnog bestaat uit centrale door het rijk beheerde en lokale door de gemeenten beheerde voorzieningen. In de loop van de komende jaren zullen de lokale voorzieningen opgaan in één centrale voorziening.

Ingeschrevene en ingezetene

De ingeschrevene is een persoon van wie een persoonslijst is opgenomen in de basisregistratie. Dat kunnen personen zijn die niet in Nederland woonachtig zijn, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. De ingezetene is de ingeschrevene die zijn woonplaats heeft in de gemeente Druten.

Derde

Een derde is elke natuurlijke persoon niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Verstrekking aan een orgaan van de gemeente

De systematische verstrekking van gegevens aan de gemeente in de rol van bestuursorgaan is gebaseerd op een autorisatiebesluit op grond van artikel 3.2 Wbrp van de minister van BZK. Een autorisatiebesluit is het besluit van de minister van BZK voor de gemeente Druten over de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan de gemeente in zijn rol als overheidsorgaan dat gebruik maakt van persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken.

Zolang de Wbrp door de gemeente Druten wordt uitgevoerd met behulp van de systemen die zij al gebruikte onder het regime van de wet GBA, is er nog geen sprake van systematische verstrekking van persoonsgegevens met betrekking tot de eigen inwoners. De gemeente Druten beschikt immers nog over de persoonsgegevens van haar eigen inwoners. Voor het gebruik van gegevens van personen die in de BRP zijn ingeschreven, maar niet in de gemeente Druten woonachtig zijn, dient de gemeente Druten het autorisatiebesluit van de minister van BZK in acht te nemen.

Artikelen 2 en 3. Gegevensverstrekking aan derden

Derden die werkzaamheden verrichten met gewichtig maatschappelijk belang

De wetgever heeft de verstrekking van gegevens uit de BRP aan een groot aantal derden al voorzien in de Wbrp. Desondanks kunnen er lokale maatschappelijke belangen zijn, waarin de wetgever niet heeft voorzien. In die gevallen is de gemeenteraad bevoegd om werkzaamheden met een maatschappelijk belang, dat samenvalt met een gemeentebelang aan te wijzen als werkzaamheden waarvoor gegevens mogen worden verstrekt over inwoners van de gemeente Druten. Die gegevens mogen worden verstrekt aan nader te bepalen categorieën derden die die werkzaamheden uitvoeren.

Derden met schriftelijke toestemming

Naast de mogelijkheid tot het verstrekken van gegevens aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een maatschappelijk belang, is het ook mogelijk gegevens te verstrekken aan een derde, wanneer deze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van degene over wie gegevens worden gevraagd.

Beperkt set aan gegevens

Op grond van artikel 3.9, lid 4 van de Wbrp kan de verstrekking uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

De Verordening BRP, waarmee deze Verordening kan worden geciteerd, treedt in werking op de dag dat de wet Wbrp inwerking treedt. Gelet op de korte invoeringstermijn, is het noodzakelijk deze Verordening met terugwerkende kracht vast te stellen.