Verordening geurhinder en veehouderij

Geldend van 24-03-2014 t/m 19-10-2021

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij

Verordening geurhinder en veehouderij

De raad van de gemeente Bladel,

Overwegende dat de raad in zijn vergadering van 28 maart 2013 de Plattelandsnota heeft vastgesteld waarin onder andere is bepaald dat de normstelling voor geur zoals bedoeld in de Wet geurhinder en veehouderij dient te worden aangescherpt om daarmee een goed woon- en leefklimaat adequaat te kunnen borgen;

dat daarin gekozen is voor de norm van 0,1 ouE/m3 op de bebouwde kom van Netersel, 1 ouE/m3 op de bebouwde kommen van Bladel, Hapert, Hoogeloon en Casteren en 10 ouE/m3 in het buitengebied;

gezien de onderbouwing (gebiedsvisie) opgesteld door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant d.d. 12 september 2013 waarin de scenario’s genoemd in voornoemde Plattelandsnota verder zijn uitgewerkt;

gezien de afstemming met de buurgemeenten Reusel-De Mierden, Eersel, Bergeijk en Oirschot;

gelet op de artikelen 6 en 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 januari 2014;

gelet op de door hem bij besluit van 13 maart 2014 vastgestelde gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover betreft geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven:

de Verordening geurhinder en veehouderij Bladel 2014.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

Als gebieden als bedoeld in artikel 6 van de Wet worden de volgende gebieden aangewezen:

A. Invloedsgebied bebouwde kommen Bladel, Hapert, Hoogeloon, Casteren en Netersel

De gebieden die deze kernen omsluiten en die nader aangegeven zijn op de bij deze verordening

behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

B. Invloedsgebied Buitengebied

De overige gebieden buiten de kernen genoemd in artikel 2 sub A, waaronder de deelgebieden

gemengd gebied en natuur en de invloedsferen natuur, kernen en bedrijventerreinen en welke nader zijn aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 3 Andere waarden voor de geurbelasting

In de gebieden A als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarden: Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de geur gevoelige objecten in het gebied zich bevinden binnen de bebouwde kom van Netersel 0,1 ouE/m3 en voor zover deze objecten zich bevinden binnen de bebouwde kommen van Bladel, Hapert, Hoogeloon en Casteren: 1 ouE/m3.

In het gebied B als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde: Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor geurbelasting van een veehouderij op de voor geur gevoelige objecten: 10 ouE/m3.

Artikel 4 Inwerkingtreding

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op 24 maart 2014.

  • 2.

    De geurverordening 2008 en later gewijzigd in 2009 wordt op de in lid 1 genoemde datum ingetrokken.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Bladel 2014”.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 13 maart 2014.

De raad van de gemeente Bladel,

De griffier, de voorzitter,

Verordening Wgv gemeente Bladel nwe kaart

[Klik hier om het document te downloaden]

[Klik hier om het document te downloaden]