kadastrale splitsing van woning en bedrijfspand gemeente Moerdijk (ingeval van bedrijfsopvolging)

Geldend van 01-04-2014 t/m heden

Intitulé

kadastrale splitsing van woning en bedrijfspand gemeente Moerdijk (ingeval van bedrijfsopvolging)

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 maart 2014,

gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

vast te stellen de volgende beleidsregel:

KADASTRALE SPLITSING VAN WONING EN BEDRIJFSPAND GEMEENTE MOERDIJK (INGEVAL VAN BEDRIJFSOPVOLGING)

Hoofdstuk 1

Artikel 1 Begripsbepaling

Bedrijfs- of dienstwoning: een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning door ( het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming van het gebouw of terrein.

Kadastrale splitsing: de woning wordt kadastraal afgescheiden van het bedrijfspand, maar blijft daar feitelijk wel onlosmakelijk mee verbonden.

Hoofdstuk 2 Kadastrale splitsing

Artikel 2 Voorwaarden voor splitsing

Kadastrale splitsing is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De woning mag alleen verkocht worden aan de bedrijfsopvolger, waarvan aantoonbaar bewezen kan worden dat hij/zij binnen een termijn van maximaal 5 jaar (mede-)eigenaar wordt van het bedrijf.

 • 2.

  De bedrijfswoning mag alleen worden verkocht aan de bedrijfsopvolger die werkzaam is binnen het bedrijf en wiens huisvesting in de bedrijfswoning noodzakelijk is.

 • 3.

  De koper mag de bedrijfswoning alleen bewonen zolang hij/zij werkzaam is binnen het betreffende bedrijf.

Artikel 3

De bedrijfswoning en de bedrijfsgebouwen c.q. terreinen blijven een onlosmakelijk geheel in die zin dat de bedrijfswoning of de bedrijfsgebouwen en terreinen nooit verkocht kunnen worden aan een derde die niet werkzaam is binnen het betreffende bedrijf.

Artikel 4 Boete

Indien niet wordt voldaan aan hetgeen is bepaald in artikel 2 en 3 wordt een boete opgelegd ter hoogte van de koopsom, met een minimum van € 200.000,--.

Artikel 5 Kwalitatieve verplichting

Hetgeen is bepaald in artikel 2, 3 en artikel 4 van deze beleidsregel, dient te worden opgenomen als een kwalitatieve verplichting in de akte van levering.

Slotbepalingen

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • 1. De beleidsregeltreedt in werking op 1 april 2014;

 • 2. De beleidsregel wordt bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als kadastrale splitsing van woning en bedrijfspand gemeente Moerdijk (ingeval van bedrijfsopvolging).

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d.11-03-2014,

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

drs. A.E.B. Kandel J.P.M. Klijs