Beleidsregel automatische incasso belastingaanslagen BsGW

Geldend van 06-03-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel automatische incasso belastingaanslagen BsGW

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor het op een zo efficiënt mogelijke en uniforme wijze uitvoeren van automatische incasso van de gemeentelijke belastingen.

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregel inzake toepassing van automatische incasso belastingaanslagen BsGW

Algemeen

Bij het verstrekken van een doorlopende machtiging tot automatische betaling verbindt de belastingplichtige zich om te zorgen voor voldoende saldo op zijn rekening. Bij situaties, waarin incasso niet kan plaatsvinden (= zogenaamde storno), is het aan te bevelen beleidsregels vast te stellen. Hierbij dient te worden aangegeven wat de gevolgen zijn indien (bij herhaling) niet (meer) wordt voldaan aan het vereiste dat de verschuldigde bedragen door middel van automatische betaling van de betaalrekening kunnen worden afgeschreven. Bij het beëindigen van de automatische incasso krijgt de belastingschuldige te maken met de algemene betaaltermijn(en). Hetzelfde geldt voor de situatie dat de belastingschuldige met een 'intrekkingskaart’ de automatische betaling ongedaan maakt.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a. Afschrijvingstijdvak : periode verdeelt in maanden welke begint op het moment dat de eerste incassotermijn wordt afgeschreven en eindigt op het moment dat de laatste incassotermijn wordt afgeschreven;

b. Belastingjaar : tijdvak van 1 januari tot en met 31 december, waarover de belastingen worden geheven.

c. Belastingen : gemeentelijke en waterschapsbelastingen die door BsGW worden geïncasseerd;

d. Belastingschuldige : natuurlijke- of rechtspersoon, die is aangeslagen voor één of meerdere belastingen van BsGW;

e. Formele belastingschuld: totaalbedrag aan gemeentelijk- en waterschapsbelastingen die voorkomen op het (gecombineerde) aanslagbiljet en moeten worden betaald;

f.  Incassant : BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) te Roermond;

g. Storno : een niet gelukte of ongedaan gemaakte incassotermijn.

h. machtigings- of wijzigingskaart : door de belastingadministratie uitgegeven kaart waarmee wijzigingen betreffende rekeningnummer moeten worden gemeld.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

Het doel van automatische incasso is de betaling van de formele belastingschuld door een belastingschuldige te spreiden door deze automatisch te incasseren via maandelijkse incassotermijnen ten laste van de belastingschuldige.

Artikel 3 BsGW-belastingen

De automatische incasso geldt voor alle belastingen die door BsGW via een automatische incasso kunnen worden geïncasseerd voor zover voldaan wordt aan de in de navolgende artikelen gestelde voorwaarden.

Artikel 4 Deelname aan automatische incasso

 • 1.

  • Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van belastingschuldigen mits het totale bedrag van het (gecombineerde) aanslagbiljet niet meer bedraagt dan € 20.000,00 en geldt ook voor aanslagen die worden opgelegd in een later jaar dan het jaar waarop zij betrekking hebben.

 • 2.

  • De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren, indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

 • 3. Voor aanslagen die meer dan € 20.000,00 bedragen gelden de reguliere vervaltermijnen.

Artikel 5 Aanmelding

Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door incassant te machtigen en dient schriftelijk dan wel middels DigiD via de digitale balie (www.bsgw.nl) plaats te vinden.

Artikel 6 Reikwijdte van de machtiging

De machtiging tot automatische incasso is ook van toepassing op die aanslagen die na registratie van de machtiging aan de belastingschuldige worden opgelegd.

Artikel 7 Aantal termijnen automatische incasso

De aanslag wordt geïncasseerd in zoveel gelijke termijnen als er nog volle maanden (na dagtekening van het aanslagbiljet) overblijven van het kalenderjaar, waarin de aanslag is opgelegd. Het aantal termijnen zal minimaal vier en maximaal tien bedragen.

De inningsdata worden op het aanslagbiljet vermeld.

Artikel 8 Ontbindende voorwaarden

 • 1. Indien een incassotermijn niet geïnd kan worden of er wordt door een belastingschuldige zelf gestorneerd, dan zal er een herinnering worden verstuurd.

 • 2. Bij een 2e opeenvolgende storno wordt de automatische incasso beëindigd. Hierover wordt belastingschuldige schriftelijk geïnformeerd.

Artikel 9 Overlijden

 • 1. Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2. De erven of executeur(s) kunnen de machtiging tot automatische incasso schriftelijk intrekken.

Artikel 10 Echtscheiding

 • 1.

  • Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet. De belastingschuldige is zelf verantwoordelijk voor de betaling. De stornotermijn als bedoeld in artikel 13, tweede lid is van toepassing.

 • 2.

  • Indien als gevolg van de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer dan dient de belastingschuldige terstond een rekeningnummer mede te delen waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 11 Verhuizing

Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

Artikel 12 Wijziging rekeningnummer waarop wordt geïncasseerd

 • 1. Via de persoonlijke pagina (met DigiD inloggen) op de website www.bsgw.nl, kan een wijziging van het rekeningnummer voor de automatische incasso worden doorgegeven.

 • 2. Het is ook mogelijk om telefonisch een machtigings- of wijzigingsformulier aan te vragen.

 • 3. Een wijziging van het rekeningnummer waarop de automatische incasso plaatsvindt kan door de belastingschuldige ook schriftelijk worden kenbaar gemaakt aan de incassant. Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren.

Artikel 13 Storneren

 • 1.

  • Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, kan hij de betreffende bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag terug te laten boeken (storneren).

 • 2.

  • Het aantal dagen waarbinnen kan worden gestorneerd, is door de bank van de rekeninghouder bepaald.

Artikel 14 Verrekeningen of betalingen buiten de automatische incasso om

Verrekening door de incassant of betalingen buiten de automatische incasso om zijn van invloed op de resterende termijnbedragen.

Artikel 15 Beëindiging incasso-overeenkomst

 • 1.

  • De machtiging tot automatische incasso door incassant kan door de belastingschuldige te allen tijde schriftelijk of via de persoonlijke pagina op www.bsgw.nl worden ingetrokken.

 • 2.

  • Bij beëindiging van de automatische incasso (door incassant of belastingschuldige), is/zijn de algemene betaaltermijn(en) van toepassing. Indien deze is (zijn) verstreken, dient het openstaande saldo binnen 10 dagen te worden betaald. Bij niet-tijdige betaling vindt (dwang)invordering plaats.

Artikel 16 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  • De “Beleidsregels automatische incasso gemeentelijke belastingen” van 26 februari 2013 worden ingetrokken met ingang van de dag dat dit besluit in werking treedt, met dien verstande dat deze van kracht blijven op de feiten die zich voor de in lid 2 genoemde datum hebben voorgedaan;

 • 2.

  • Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking;

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als “Beleidsregel automatische incasso belastingaanslagen BsGW”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas op 25 februari 2014
de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,
drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo