Beleidsregel voor het verlenen van uitstel van betaling bij het indienen van bezwaarschriften

Geldend van 06-03-2014 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel voor het verlenen van uitstel van betaling bij het indienen van bezwaarschriften

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN PEEL EN MAAS;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in artikel 25 van de Invorderingswet 1990

Overwegende dat het wenselijk is beleidsregels vast te stellen voor het op een zo efficiënt mogelijke en uniforme wijze verlenen van uitstel van betaling bij het indienen van bezwaarschriften

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de volgende beleidsregel:

Beleidsregel voor het verlenen van uitstel van betaling bij het indienen van bezwaarschriften

Artikel 1 Reikwijdte

Deze beleidsregel wordt toegepast voor het verlenen van uitstel van betaling voor belastingplichtigen niet zijnde rechtspersonen, indien er sprake is van een ingediend bezwaarschrift tegen een in de (combi) aanslag opgenomen aanslag gemeentelijke belastingen.

Artikel 2 Voorwaarden voor het verlenen van uitstel van betaling

 • 2.1

  • Het verlenen van uitstel van betaling gebeurt alleen na een schriftelijk verzoek van de belastingschuldige naar aanleiding van een tijdig gemotiveerd bezwaarschrift en onder vermelding van het bestreden gedeelte van de aanslag. Onder bestreden gedeelte van de aanslag wordt verstaan de in de (combi) aanslag opgenomen aanslagregel gemeentelijke belastingen waarvoor uitstel van betaling wordt gevraagd;

 • 2.2

  • Uitstel van betaling wordt bij beschikking verleend voor het bestreden gedeelte van de aanslag. In de beschikking worden voorwaarden opgenomen waaronder  het uitstel wordt verleend;

 • 2.3

  • Als er aanwijzingen bestaan dat de belangen van de gemeente kunnen worden geschaad, kan de invorderingsambtenaar, ondanks het verzoek om uitstel van betaling, invorderingsmaatregelen treffen.

Artikel 3 Termijn van het verleende uitstel

 • 3.1

  • Het verleende uitstel van betaling vervalt op het moment dat er uitspraak wordt gedaan op het bezwaarschrift dan wel indien niet wordt voldaan aan de in de beschikking vermelde voorwaarden waaronder uitstel van betaling is verleend;

 • 3.2

  • De invordering wordt niet aangevangen of voortgezet binnen veertien dagen na dagtekening van de beschikking als bedoeld onder 3.1 hiervoor, tenzij de belangen van de gemeente kunnen worden geschaad.

Artikel 4 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  • De “Beleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling bij bezwaarschriften” van 26 februari 2013 worden ingetrokken met ingang van de dag dat dit besluit in werking treedt, met dien verstande dat deze van kracht blijven op de feiten die zich voor de in lid 2 genoemde datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  • Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking.

 • 3. Dit besluit wordt aangehaald als “ Beleidsregel voor het verlenen van uitstel van betaling bij bezwaarschriften”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas op 25 februari 2014
de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester,
drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo