Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk

Geldend van 07-03-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk

De raad van de gemeente Katwijk.

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

Besluit vast te stellen de Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk

HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen

Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  eigenaar: degene die het recht van eigendom of een ander zakelijk recht heeft op het monument.

 • b.

  monumenten: beschermde gemeentelijke monumenten zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Monumentenverordening gemeente Katwijk en rijksmonumenten zoals ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers, met uitzondering van woonhuizen;

 • c.

  monumentenwacht: de stichting Monumentenwacht Zuid-Holland;

 • d.

  onderhoud: werkzaamheden noodzakelijk om een monument in goede staat te houden c.q. in bestaande staat te behouden en/of om toekomstig groot onderhoud en restauraties te voorkomen of te verminderen;

 • e.

  restaureren: het treffen van voorzieningen tot opheffing van (bouwtechnische) gebreken, het normale onderhoud te boven gaand, noodzakelijk voor de instandhouding van de monumentale waarden van het beschermde monument;

 • f.

  SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) gevestigd te Hoevelaken;

 • g.

  revolverend fonds: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met de SVn, stimuleringsleningen kan toekennen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen wordt teruggestort.

HOOFDSTUK 2 Algemene bepalingen

Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1. De gemeenteraad van Katwijk heeft een revolverend fonds ingesteld waaruit laagrentende leningen kunnen worden toegekend voor de restauratie en het groot onderhoud van monumenten.

 • 2. Het revolverend fonds is ondergebracht bij het SVn.

 • 3. De gemeenteraad kan besluiten extra middelen aan het revolverend fonds toe te voegen.

 • 4. Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst en de aanvullende deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Katwijk en het SVn onverkort van toepassing.

Artikel 3

 • 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een stimuleringslening toe te kennen en hieraan voorschriften te verbinden.

 • 2. De minimale hoogte van de stimuleringslening bedraagt € 10.000,- en de maximale hoogte van de stimuleringslening bedraagt € 100.000,--.

 • 3. Uit het revolverend fonds kunnen slechts leningen worden toegewezen tot maximaal het bedrag van de in het fonds aanwezige middelen.

HOOFDSTUK 3 Toepassingsbereik

Toepassingsbereik

Artikel 4

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a.

   van eigenaren van monumenten binnen de gemeente Katwijk;

  • b.

   voor het treffen van voorzieningen tot opheffing van (bouwtechnische) gebreken, noodzakelijk voor de instandhouding van de monumentale waarden van het beschermde monument. Het herstel of het conserveren dient op sobere en doelmatige wijze te geschieden.

  • c.

   Indien een eigenaar zelf werkzaamheden in het kader van een restauratie of onderhoud verricht, zijn diens loonkosten niet subsidiabel.

HOOFDSTUK 4 Aanvraag

Aanvraag

Artikel 5

 • 1. De aanvraag om een stimuleringslening wordt door de eigenaar schriftelijk op een daarvoor bestemd formulier vergezeld van een restauratie- of onderhoudsplan en een begroting van de kosten, ingediend bij de gemeente uiterlijk voor 1 december van elk kalenderjaar.

  Het restauratie- of onderhoudsplan bestaat uit:

  • a.

   een beschrijving van de bouwtechnische staat van het monument, waarin de gebreken van het monument nauwkeurig staan vermeld, bijvoorbeeld een rapport van de Monumentenwacht;

  • b.

   indien noodzakelijk tekeningen van de bestaande toestand en tekeningen waarop de voorgenomen herstelwerkzaamheden of wijzigingen staan aangegeven;

  • c.

   een op de onder a. bedoelde beschrijving gebaseerd bestek of gebaseerde werkomschrijving per onderdeel van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren evenals van de wijze van verwerking daarvan.

  De begroting omvat alle kosten van de restauratie of het onderhoud, is niet ouder dan zes maanden en is gespecificeerd in hoeveelheden, uren en materialen.

Artikel 6

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

HOOFDSTUK 5 Toekenning

Toekenning

Artikel 7

 • 1. Burgemeester en wethouders kennen een stimuleringslening toe ter tegemoetkoming in de door hen vast te stellen kosten van voorzieningen voor de restauratie of het groot onderhoud van monumenten.

 • 2. Er wordt geen stimuleringslening toegekend voor die voorzieningen waarvoor op grond van andere regelingen al financiële steun is of wordt toegekend. Dit houdt in dat voor het te lenen bedrag niet al elders ook een lening is afgesloten of subsidie is verkregen, anders dan een gemeentelijke subsidie via de Subsidieregeling.

 • 3. Er wordt geen stimuleringslening toegekend voor rijksmonumentale woonhuizen.

 • 4. Burgemeester en wethouders leggen de toekenning van de stimuleringslening vast in een toewijzingsbrief, waarin wordt vastgelegd:

  • -

   de goedgekeurde kosten;

  • -

   de maximale lening;

  • -

   de maximale looptijd;

  • -

   een vast rentepercentage voor de gemeentelijke stimuleringslening gedurende de gehele looptijd;

  • -

   de soort lening;

  • -

   het bouwkrediet;

  • -

   of er sprake is van een hypotheek.

 • 5. Van de toekenning van de stimuleringslening doen burgemeester en wethouders melding bij de SVn door middel van een afschrift van de toewijzingsbrief.

 • 6. Op basis van de toewijzingsbrief kan de aanvrager bij de SVn een offerte aanvragen voor de stimuleringslening.

 • 7. De stimuleringslening wordt vastgelegd in een onderhandse notariële akte. Voor een stimuleringslening is hypothecaire zekerheid vereist. De toegekende stimuleringslening wordt gestort in een bij de SVn te openen bouwkrediet. Declaraties uit het bouwkrediet behoeven de goedkeuring van de gemeente. De eigen financiële middelen worden in het bouwkrediet gestort, tenzij anders is overeengekomen.

 • 8. De toewijzing van een stimuleringslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 9. SVn verstrekt en beheert een toegewezen stimuleringslening

 • 10. De totaal aan één monument te verlenen stimuleringslening bedraagt niet meer dan € 100.000,--.

Artikel 8 Kenmerken stimuleringsleningen.

Kenmerken stimuleringsleningen.

 • 1. Voor de restauratie of het onderhoud van monumenten waarvan de goedgekeurde kosten € 10.000 of hoger, maar minder dan € 25.000 bedragen wordt een stimuleringslening toegekend over 100% van de goedgekeurde kosten, met een looptijd van 15 jaar, een annuïtaire aflossing en tegen de SVn adviesrente met een minimum van 1,5 %.

 • 2. Voor de restauratie van monumenten waarvan de goedgekeurde kosten € 25.000 of hoger, maar minder dan € 100.000 bedragen wordt een stimuleringslening toegekend over 100% van de goedgekeurde kosten, met een looptijd van 25 jaar, een annuïtaire aflossing en tegen de SVn adviesrente met een minimum van 1,5 %.

 • 3. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast.

 • 4. De lening moet worden afgelost in overeenstemming met de hierboven genoemde Productspecificaties.

 • 5. Van een lening tot € 12.500,- wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 • 6. Tot zekerheid voor de stimuleringslening dient een hypotheek te worden gevestigd, wanneer het bedrag van de stimuleringslening € 12.500,- of hoger is, waarbij zo nodig genoegen wordt genomen met een recht van tweede hypotheek of lagere rangorde.

Artikel 9 Voorwaarden.

Voorwaarden.

 • 1. Zodra de stimuleringslening is toegekend, moet:

  • a.

   binnen twaalf weken na een bij de toekenning te bepalen tijdstip met het treffen van de voorzieningen een aanvang worden gemaakt, met de eventueel vereiste vergunningen;

  • b.

   aan de door burgemeester en wethouders met controle belaste personen te allen tijde:

   • -

    toegang worden verleend tot het gebouwde onroerend goed;

   • -

    inzage worden verleend in de bescheiden en tekeningen die op de werkzaamheden van toepassing zijn.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen op een gemotiveerd verzoek van de aanvrager afwijking van de in het eerste lid, onder a, genoemde termijn toestaan.

 • 3. De eigenaar is verplicht vanaf de aanvang van de werkzaamheden op zijn kosten het monument te verzekeren dan wel verzekerd te houden tegen brand-, storm- en bliksemschade en na afloop van de restauratie daartegen verzekerd te houden.

 • 4. De eigenaar is verplicht voor de duur van de restauratie een Casco All-Risk verzekering af te sluiten.

 • 5. De eigenaar is verplicht het monument onveranderd te bewaren en te onderhouden in de staat waarin het door de restauratie of het groot onderhoud is gebracht.

 • 6. De eigenaar verplicht zich na afloop van de restauratie, ter controle van het gepleegde onderhoud, het monument om de twee jaar door de Monumentenwacht te laten inspecteren op onderhoudsgebreken.

 • 7. Op een Stimuleringsleningen zijn van toepassing: ‘Algemene bepalingen voor geldleningen’ en de ‘Productspecificaties Gemeentelijke Stimuleringslening’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Katwijk en het SVn.

Artikel 10 Uitsluiting van de stimuleringslening.

Uitsluiting van de stimuleringslening.

Een stimuleringslening wordt niet toegekend indien:

 • 1.

  de kosten van de te treffen voorzieningen door een verzekeringsmaatschappij of anderszins zijn of worden gedekt;

 • 2.

  het voorzieningen betreffen die niet als sober en doelmatig worden gezien;

 • 3.

  de verbetering noodzakelijk is als gevolg van nalatig onderhoud. De bewijslast dat er geen sprake is van nalatig onderhoud ligt bij de aanvrager;

 • 4.

  het pand of object na het treffen van de voorzieningen niet voldoet aan de wettelijke eisen van constructieve veiligheid en stabiliteit;

 • 5.

  de kosten van de voorzieningen niet in een redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 6.

  met het treffen van de voorzieningen is begonnen voordat een aanvraag om een stimuleringslening is ingediend en de aanvrager een besluit tot het verlenen van de geldelijke steun heeft ontvangen;

 • 7.

  voor de te treffen voorzieningen een vrijstelling of omgevingsvergunning vereist is en deze niet onherroepelijk is of verleend.

Artikel 11 De gereedmelding.

De gereedmelding.

 • 1. Definitieve vaststelling van de kosten vindt plaats nadat:

  • a.

   de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden schriftelijk gereed zijn gemeld;

  • b.

   de onder a. bedoelde werkzaamheden door of namens burgemeester en wethouders zijn gecontroleerd en akkoord bevonden;

  • c.

   de bij de gereedmelding behorende gegevens en bescheiden, genoemd in het tweede lid, zijn overlegd en door of namens burgemeester en wethouders gecontroleerd en akkoord zijn bevonden;

  • d.

   er is voldaan aan de opgelegde voorschriften;

  • e.

   een overzicht is overlegd van de getroffen gesubsidieerde- en niet gesubsidieerde voorzieningen en de daarop betrekking hebbende kosten.

 • 2. De gereedmelding gaat vergezeld van:

  • a.

   een gespecificeerde opgave van de kosten van het project;

  • b.

   alle originele rekeningen en originele betaalbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden.

Artikel 12 Definitieve vaststelling van de kosten.

Definitieve vaststelling van de kosten.

 • 1. Na uitvoering en gereed melding van het plan stellen burgemeester en wethouders binnen acht weken na de dag waarop de schriftelijke gereed melding is ontvangen de definitieve kosten vast. Zij kunnen hun beslissing éénmaal met ten hoogste acht weken verdagen.

 • 2. De hoogte van de kosten wordt berekend op basis van de bij de verlening aanvaarde kosten van de voorzieningen, of op basis van de werkelijke kosten van de getroffen voorzieningen als deze lager zijn.

 • 3. Burgemeester en wethouders stellen de kosten vast met inachtneming van de goedgekeurde kosten van meer- en minderwerk.

 • 4. Vaststelling van de definitieve kosten vindt plaats op basis van de door burgemeester en wethouders goedgekeurde werkelijke kosten met als maximum het in de toewijzingsbrief toegekende leningsbedrag. Als het definitieve toegekende leningsbedrag lager is dan wordt dit automatisch afgelost op de lening en wordt de maandtermijn aangepast.

HOOFDSTUK 6 Intrekken van de Stimuleringslening.

Intrekken van de Stimuleringslening.

Artikel 13

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief met daarin de toekenning of vaststelling van een stimuleringslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de krachtens deze verordening gestelde voorwaarden;

  • b.

   de stimuleringslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   er binnen drie maanden geen gebruik van is gemaakt.

 • 2. Burgemeester en wethouders trekken de stimuleringslening in ieder geval in als de aanvrager meldt dat de uitvoering van de werkzaamheden niet plaatsvindt.

 • 3. Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de al betaalde stimuleringslening geheel of gedeeltelijk en met vergoeding van de marktrente terugvorderen en de nog openstaande stimuleringslening geheel of gedeeltelijk opeisen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4. De ontvanger van de stimuleringslening is verplicht om, onder het gestelde in dit artikel, binnen dertig dagen na de schriftelijke mededeling van de gemeente de stimuleringslening in zijn geheel af te lossen en het genoten rentevoordeel terug te betalen.

 • 5. In geval van overtreding van de voorschriften in dit artikel de eigenaar aantoonbare verschoningsgronden heeft aangedragen kunnen burgemeester en wethouders besluiten de in het eerste lid genoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

HOOFDSTUK 7 Aflossen van de Stimuleringslening.

Aflossen van de Stimuleringslening.

Artikel 14

 • 1. Aflossingen worden verricht volgens de leningsovereenkomst.

 • 2. Extra aflossing op de stimuleringslening is altijd en zonder boete mogelijk.

 • 3. Bij verkoop van het monument wordt het schuldrestant uit de verkoopopbrengst afgelost.

HOOFDSTUK 8 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen.

Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen.

Artikel 15

 • 1. Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 16

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Stimuleringsleningen monumenten Katwijk".

Artikel 17

Deze verordening treedt in werking op 7 maart 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering, gehouden op 27 februari 2014,
De raad voornoemd,
De griffier, De voorzitter,