Verordening subsidiering groene daken gemeente Soest

Geldend van 02-04-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening subsidiering groene daken gemeente Soest

Kenmerk Ruimte/1090803

Nummer RB 14-01 Agendapunt 17

De raad van de gemeente Soest;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 januari 2014, nr. RV 14-01 ;

overwegende dat door stimulering van groene daken, meer hemelwater lokaal wordt vast gehouden en het rioolstelsel minder wordt belast en dat Soest, daarom het aanbrengen van groene daken wil bevorderen;

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t:

vast te stellen de

Verordening Subsidiëring Groene daken Gemeente Soest

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.bijbehorend bouwwerk: uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op

hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Soest;

 • c.

  dakconstructie: samenstelling van balken (hout, staal of beton), regels en bebording die beloopbaar is voor onderhoud en inspectie en sterk genoeg is om de dakbedekking van een gebouw te dragen en de wind-, regen- en sneeuwbelasting op te vangen;

 • d.

  gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • e.

  groene daken: daken zonder gebruiksfunctie (alleen toegankelijk voor onderhoud), met een vegetatiepakket dat is opgebouwd uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag met droogteresistente soorten;

 • f.

  monument: een onroerende zaak die is opgenomen in het monumentenregister zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988, dan wel een onroerende zaak die is geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst zoals bedoeld in de vigerende monumenten- of erfgoed verordening van de gemeente Soest.

Artikel 2. Werkingsgebied

Artikel 2. Werkingsgebied

Deze verordening is van toepassing op gebouwen en bijbehorende bouwwerken binnen de gemeente Soest.

Artikel 3. Bevoegdheid tot subsidieverlening

Het college kan subsidie verlenen voor de aanleg van groene daken. Voor subsidie komen in ieder geval in aanmerking:

 • a.

  de eigenaar, opstaller, erfpachter, vruchtgebruiker of gerechtigde tot een appartementsrecht van een gebouw of bijbehorend bouwwerk, of degene aan wie een rechtspersoon deelnemings- of lidmaatschapsrechten heeft verleend die recht geven op het gebruik van een gebouw of bijbehorend bouwwerk;

 • b.

  woningcorporaties, verenigingen van eigenaren en bedrijven.

Artikel 4. Vaststellen subsidieplafond

De gemeenteraad bepaalt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting, welke bedragen voor de uitvoering van deze verordening beschikbaar worden gesteld.

Artikel 5. Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidie wordt aangevraagd door het indienen van het daarvoor bestemde aanvraagformulier, vergezeld van de in artikel 6 vermelde gegevens.

 • 2.

  Het college stuurt de aanvrager binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag de beslissing op de subsidieaanvraag of meldt schriftelijk dat zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 4.

 • 3.

  Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

 • 4.

  Aanvragen die wegens het bereiken van het subsidieplafond niet kunnen worden gehonoreerd worden aangehouden tot het volgende begrotingsjaar. Aanvragen die ook in dat jaar niet kunnen worden gehonoreerd wegens het bereiken van het subsidieplafond, worden geweigerd.

De aanvrager wordt van het aanhouden of de weigering schriftelijk op de hoogte gesteld.

5.In afwijking van het tweede lid wordt de maximale termijn voor de beslissing op de subsidieaanvraag verlengd met de maximale termijn voor de beslissing over de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, indien de subsidieaanvraag gelijktijdig wordt gedaan met de aanvraag van een benodigde omgevingsvergunning.

Artikel 6. Over te leggen gegevens bij aanvraag

Bij de aanvraag, zoals beschreven in artikel 5, worden de volgende gegevens overlegd:

 • a.

  een verklaring van een constructeur waaruit blijkt dat het dak van het gebouw voldoende draagkracht heeft (belasting tussen 20 en 200 kg per m2), beloopbaar is, in de juiste staat is om het vegetatiedak te kunnen dragen conform het vereiste niveau uit het Bouwbesluit. Ook moet worden aangegeven dat het niet om een pannendak gaat;

 • b.

  een gespecificeerde begroting van de kosten en/of een offerte van de kosten;

 • c.

  een situatietekening van schaal 1:1000;

 • d.

  een foto van het bestaande dak (indien het een bestaand dak betreft);

 • e.

  een onderhoudsplan voor de eerste 10 jaar na de aanleg;

 • f.

  een kopie van de verleende omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument, indien vereist.

Artikel 7. Hoogte subsidie, wijze van berekening

 • 1. Het college stelt bij zijn besluit tot verlening van de subsidie de hoogte ervan vast.

 • 2. Aan de aanvrager kan subsidie worden verleend in de kosten voor het aanleggen van groene daken op bestaande gebouwen of bijbehorend bouwwerk onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   de subsidie bedraagt 33% van de aanlegkosten met een maximum van € 30 per m2, exclusief de kosten voor de vereiste verklaring van de constructeur;

  • b.

   er geldt een bijkomende subsidie van € 200 voor de kosten voor de vereiste constructieberekening;

  • c.

   de subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per gebouw.

 • 3. De subsidie kan slechts worden verleend:

  • a.

   voor zover een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of omgevingsvergunning voor het wijzigen van een monument is vereist, wanneer de omgevingsvergunning is verleend;

  • b.

   als de minimale oppervlakte van het groene dak 6 m2 is;

  • c.

   als het onderhoud aan het dak meerjarig (10 jaar) gewaarborgd is;

  • d.

   als alle gegevens bedoeld in artikel 6 zijn ontvangen.

Artikel 8. Vaststelling van de subsidie

 • 1.

  De vaststelling van de definitieve subsidie vindt op aanvraag plaats:

  • a.

   nadat de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden schriftelijk gereed zijn gemeld

   met behulp van het daarvoor bestemde formulier, vergezeld van een kopie van de originele rekening en van de originele betaalbewijzen van deze rekening betreffende de uitgevoerde werkzaamheden, evenals de totale kostenopstelling waaruit duidelijk naar voren moet komen hoeveel m2 zijn aangelegd;

 • b.

  na goedkeuring van de onder a. genoemde documenten, binnen acht weken na het indienen van het formulier gereedmelding.

  • 2.

   De subsidie kan lager worden vastgesteld voor zover de werkzaamheden niet geheel zijn uitgevoerd (een afwijking van maximaal 10% is toegestaan); de subsidie wordt dan vastgesteld naar rato van gerealiseerd aantal m2.

  • 3.

   Het college stelt de subsidie betaalbaar binnen vier weken na de vaststelling van de subsidie.

Artikel 9. Weigerings- en intrekkingsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:48, artikel 4:49 en artikel 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht kan het college de subsidie weigeren of intrekken, indien blijkt dat:

 • a.

  is begonnen met het werk voordat deze verordening is vastgesteld;

 • b.

  is begonnen met het werk voordat de subsidieaanvraag is ingediend;

 • c.

  de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd binnen 6 maanden na de datum van de beslissing op de subsidieaanvraag als bedoeld in artikel 5, lid 2.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Het college kan van deze verordening afwijken voor zover de toepassing daarvan leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening subsidiëring groene daken gemeente Soest.

Artikel 12. Datum van inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking zes weken na bekendmaking in de Soester Courant.

Ondertekening

Soest, 13 februari 2014.
de raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,
M.van Vliet MPM AA R.T. Metz

Toelichting

De Verordening subsidiëring groene daken gemeente Soest is vastgesteld om het aanbrengen van groen op daken te stimuleren. Het groene dak moet tenminste bestaan uit een wortelkerende laag, een drainagelaag, een substraatlaag en een vegetatielaag. De begroeiing van groene daken beperkt zich tot laagblijvende (vet)planten, mossen en kruiden. De belasting varieert van 20 tot 200 kg per vierkante meter. Groene daken hebben geen gebruiksfunctie en zijn alleen voor onderhoud toegankelijk. Dakterrassen met planten in bakken vallen niet onder de doelstelling van deze verordening.

Groene daken hebben een positief effect op het milieu. Zij kunnen zorgen voor een verbeterde waterhuishouding en hebben een positief effect op de kwaliteit van het watersysteem. Voor bewoners zijn er verder de voordelen van een goede isolatie en binnenklimaatbeheersing.

De subsidie kan worden aangevraagd voor het realiseren van een groen dak op een nieuw, bestaand of te vernieuwen dak op een bestaand gebouw of bijbehorend bouwwerk.

Per geval moet worden beoordeeld of er sprake is van een omgevingsvergunningsplicht voor de activiteit ‘bouwen’. Wanneer het gaat om het dak van een monument, is altijd een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘wijzigen van een monument’ noodzakelijk.

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig hebt, dan kunt u op www.omgevingsloket.nl de vergunningcheck doen. U kunt via deze website de aanvraag met bijbehorende gegevens digitaal indienen of een aanvraagformulier downloaden voor het indienen van een aanvraag op papier. U kunt ook met uw vragen terecht op het gemeentehuis bij ons eigen Omgevingsloket of bellen met team Vergunning & Handhaving op tel. 035-6093102. Dit loket is dagelijks geopend van 8.30 tot 13.00 uur en op donderdag van 8.30 tot 20.00 uur. Op www.soest.nl staan de actuele openingstijden.

De beoordeling of de dragende constructie van een gebouw voldoende draagkracht bezit om het groene dak te dragen en of het dak in de juiste staat verkeert, is altijd nodig en moet gebeuren door een constructeur. Een verklaring van deze moet aan de aanvraag worden toegevoegd.

Zowel particuliere eigenaren, als verenigingen van eigenaren als woningcorporaties en bedrijven kunnen de subsidie aanvragen. Het aanvraagformulier kan samen met de vereiste gegevens via worden ingediend aan het college van B&W, p/a afd. Dienstverlening, team V&H, Postbus 2000, 3760 CA Soest.