Verordening winkeltijden gemeente Stein 2014

Geldend van 06-03-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden gemeente Stein 2014

Verordening winkeltijden gemeente Stein 2014

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19 uur (Kerstavond), eerste en tweede Kerstdag en 4 mei na 19 uur (Dodenherdenking);

 • winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. Algemene vrijstelling zon- en feestdagen

 • 1. Voor de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voorzover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, geldt van 6 uur tot 22 uur een algemene vrijstelling.

 • 2. De in lid 1 genoemde algemene vrijstelling geldt niet op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, 4 mei na 19 uur (Dodenherdenking), eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.

 • 3. De in lid 1 genoemde algemene vrijstelling geldt niet voor de winkels welke zijn gevestigd in het tijdelijke winkelcentrum gelegen aan het Omphaliusplein te Stein.

 • 4. De in lid 3 genoemde winkels mogen op maximaal 12 vooraf door de winkeliersvereniging aan Burgemeester en wethouders kenbaar gemaakte zon- en feestdagen (met uitzondering van de in lid 2 genoemde dagen) per jaar tussen 6 uur en 22 uur geopend zijn.

Artikel 3. Algemene vrijstelling zon- en feestdagen en werkdagen voor snackbars, cafetaria’s etc. en straatverkoop tijdens evenementen

 • 1. Voor de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling:

  • voor winkels waar voor directe consumptie geschikte eetwaren en dranken worden verkocht en plegen te worden genuttigd;

  • voor straatverkoop van voor directe consumptie geschikte eetwaren en dranken tijdens evenementen.

 • 2. Als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door openstelling van de winkel, kunnen Burgemeester en wethouders voorschriften en beperkingen stellen aan de openstelling.

Artikel 4. Individuele ontheffing werkdagen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voorzover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. Een ontheffing kan enkel worden verleend voor bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard.

 • 3. Aan de ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel of de plaats waar de bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard plaatsvindt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door gebruik van de ontheffing.

Artikel 5. Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders beschikken op een aanvraag om ontheffing binnen 12 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste 12 weken verdagen.

Artikel 6. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken ter bescherming van de belangen welke de ontheffing beoogt te dienen;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 7. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de ambtenaren van politie en de door Burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Verordening winkeltijden gemeente Stein 1996 vervalt bij het in werking treden van deze verordening.

 • 2. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden gemeente Stein 1996 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 6 maart 2014.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden gemeente Stein 2014.

Toelichting Verordening winkeltijden gemeente Stein 2014

Algemeen

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet tot wijziging van de Winkeltijdenwet. Deze wetswijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden.

Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon- en feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan.

Gemeenten kunnen vanaf 1 juli 2013 echter zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. Het verschil tussen vrijstellingen en ontheffingen is dat een vrijstelling steeds geldt voor alle winkels of een bepaalde categorie winkels. Ze heeft dus een algemeen karakter. Een ontheffing is individueel en kan alleen op aanvraag worden verleend.

Met de wetswijziging zijn de uitzonderingsbepalingen, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling, vervallen.

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen in de Winkeltijdenwet, de artikelen 2 en 3, luiden als volgt:

Artikel 2

 • 1.

  Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

  • a.

   op zondag;

   b.op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

   c.op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

2.Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3

 • 1.

  De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

 • 2.

  De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

 • 3.

  De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

De bevoegdheid van gemeenten is nu zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten.

Artikelsgewijs

Artikel 2

In het eerste lid van de verordening wordt voor de zon- en feestdagen een algemene vrijstelling gegeven voor alle winkels voor de tijd tussen 6 uur en 22 uur. Dit zijn dezelfde openingstijden als die welke gelden op werkdagen (maandag t/m zaterdag).

Door de veranderingen in de leef- en arbeidspatronen in de samenleving is er een groeiende behoefte aan winkelaanbod op zon- en feestdagen. Door openstelling op zon- en feestdagen mogelijk te maken, kunnen de ondernemers optimaal inspringen op veranderingen, hun concurrentiepositie behouden c.q. versterken en tegemoet komen aan de behoefte van de consument. Daarbij is het in lijn met de dereguleringsgedachte en zorgt het voor positieve effecten op de werkgelegenheid (zonder afbreuk te doen aan de bescherming die werknemers o.a. op grond van de Arbeidstijdenwet hebben).

Winkeliers kunnen zelf bepalen of zij wel of niet van deze mogelijkheid gebruik maken. Zij krijgen de vrijheid om hieraan zelf, al dan niet in onderling overleg met andere winkeliers(verenigingen), invulling te geven, met dien verstande dat de winkel op z’n vroegst om 6 uur open mag en uiterlijk om 22 uur gesloten te dient te zijn.

Deze algemene vrijstelling geldt ook voor de straathandel (dus anders dan vanuit een winkel).

Voor het innemen van een standplaats zijn nog vergunningen vereist. In dit kader kunnen regels, voorschriften en beperkingen worden gesteld aan de straathandel.

De in het eerste lid opgenomen vrijstelling geldt niet voor de in het tweede lid opgesomde zon- en feestdagen.

De in het eerste lid opgenomen vrijstelling geldt voorts niet voor de winkels welke zijn gevestigd in het tijdelijke winkelcentrum gelegen aan het Omphaliusplein te Stein. Door deze winkels uit te zonderen van de vrijstelling worden de afspraken, zoals die zijn gemaakt met de Werkgroep platform omwonenden Omphaliusplein, gerespecteerd.

De mogelijkheid om op maximaal 12 koopzondagen per jaar geopend te zijn, blijft gehandhaafd. Deze mogelijkheid was in de vorige verordening (de Verordening winkeltijden gemeente Stein 1996) geregeld per kern en nu voor het tijdelijke winkelcentrum.

Deze koopzondagen dienen vooraf door de winkeliersvereniging kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 3

In het eerste lid wordt voor zowel de zon- en feestdagen als de werkdagen een algemene vrijstelling gegeven voor twee categorieën.

Ten eerste voor winkels waar men voor directe consumptie geschikte eetwaren en dranken kan kopen en ter plaatse kan nuttigen, zoals snackbars, cafetaria’s e.d.

Ten tweede voor de straatverkoop van voor directe consumptie geschikte eetwaren en dranken tijdens evenementen, zoals de verkoop van frites en snacks vanuit een mobiele verkoopwagen en de verkoop van dranken vanuit een biercarrousel.

In beginsel worden hieraan geen sluitingstijden gekoppeld.

Mocht echter de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door openstelling van de winkel, dan kunnen Burgemeester en wethouders voorschriften en beperkingen stellen aan de openstelling van de winkel.

Indien noodzakelijk, kunnen dus alsnog bijv. sluitingstijden aan een dergelijke winkel worden opgelegd.

Voor straatverkoop van voor directe consumptie geschikte eetwaren en dranken tijdens evenementen zijn nog vergunningen vereist. In dit kader kunnen regels, voorschriften en beperkingen worden gesteld.

Artikel 4

In lid 1 wordt aan Burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om ontheffing te verlenen van het verbod om op werkdagen (maandag t/m zaterdag) voor 6 uur en na 22 uur de winkel geopend te hebben. Deze ontheffingsmogelijkheid geldt ook voor de straathandel (dus anders dan vanuit een winkel).

Ingevolge lid 2 is deze ontheffingsmogelijkheid beperkt tot bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard. Hierbij kan gedacht worden aan evenementen en aan de presentatie van bijv. een uit te geven boek (Harry potter), een CD (Marco Borsato) of ander product (iPhone).

De overige artikelen behoeven geen aparte toelichting.