Regeling vervallen per 09-07-2022

Drank- en Horecaverordening 2013

Geldend van 01-01-2014 t/m 08-07-2022 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2014

Intitulé

Drank- en Horecaverordening 2013

De raad van de gemeente Lisse;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2013 , nr 7023;

overwegende dat het op grond van artikel 4, lid 1 van de Drank- en Horecawet noodzakelijk is een verordening op te stellen om voorschriften en beperkingen te verbinden aan vergunningen van paracommerciële rechtspersonen;

overwegende dat de artikelen 25 a t/m d van de Drank- en Horecawet de mogelijkheid bieden om in een verordening regels op te stellen om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan

gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, de Drank- en Horecawet en de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit :

Vast te stellen: de Drank- en Horecaverordening 2013

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  alcoholhoudende drank,

 • -

  zwak-alcoholhoudende drank,

 • -

  sterke drank,

 • -

  horecabedrijf,

 • -

  inrichting,

 • -

  vergunning,

 • -

  horecalokaliteit,

 • -

  leidinggevende,

 • -

  paracommerciële rechtspersoon,

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet

Artikel 2 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

 • 1.Paracommerciële

  rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op dagen en tijdstippen dat clubgerelateerde activiteiten plaatsvinden, met dien verstande dat slechts alcoholhoudende drank wordt geschonken tot één uurna afloop van de clubgerelateerde activiteiten doch uiterlijk tot 24.00 uur.

 • 2.

  Als bij paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in het eerste lid toernooien of clubfeesten plaatsvinden, mag alcoholhoudende drank worden verstrekt tot uiterlijk 01.00 uur.

 • 3.

  Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op het organiseren van activiteiten waarbij het faciliteren van sociale interactie van jongeren een voorname rol speelt, zoals jongerencentra, kunnen alcoholhoudende drank verstrekken op dagen en tijdstippen dat die activiteiten plaatsvinden met dien verstande dat geen alcoholhoudende drank mag worden verstrekt voor 19.00 uur en na 24.00 uur en de activiteiten geheel of in belangrijke mate gericht zijn op personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

 • 4.

  Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met een uur voor aanvang en eindigende met een uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving.

 • 5.

  Voor zover er bij paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in dit artikel activiteiten plaatsvinden waarbij meer dan 50% van de aanwezigen onder de 18 jaar is, wordt geen alcoholhoudende drank geschonken.

Artikel 3 Privé-bijeenkomsten/bijeenkomsten van derden

 • 1.

  Ter voorkoming van oneerlijke mededinging is het verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken:

  • a.

   Tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen;

  • b.

   Tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de behorende paracommercieel rechtspersoon zijn betrokken.

 • 2.

  Het in lid 1 opgenomen verbod geldt niet voor kerkelijke instellingen en sociaal-culturele instellingen, indien en voor zover deze laatste instellingen worden geëxploiteerd door de Stichting BESCAL;

 • 3.

  Het is paracommerciële inrichtingen toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens (feestelijke) bijeenkomsten die worden georganiseerd door of ten behoeve van andere verenigingen.

 • 4.

  De in lid 3 bedoelde clubs en verenigingen vertegenwoordigen een maatschappelijk belang.

 • 5.

  Het is paracommerciële instellingen toegestaan om in afwijking van het bepaalde in lid 1 onder b gestelde verbod (delen van) de horecalokaliteit beschikbaar te stellen voor sponsoren van de paracommerciële instelling, welke sponsoren een substantiële bijdrage leveren, dan wel met de rechtspersoon een meerjarige verbintenis hebben afgesloten, indien en voor zover het gebruik van deze ruimten als tegenprestatie in een (sponsor)overeenkomst is vastgelegd.

 • 6.

  Het is paracommerciële instellingen welke zich richten op activiteiten van sportieve aard toegestaan om in afwijking van het bepaalde in lid 1 onder b gestelde verbod (delen van) de horecalokaliteit beschikbaar te stellen voor personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de vereniging zijn betrokken, indien en voor zover de lokaliteit beschikbaar wordt gesteld voor het organiseren van activiteiten van sportieve aard.

Artikel 4 Beperken verstrekken sterke drank

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting:

  • a.

   Waarin, of in een onderdeel waarvan, uitsluitend of in hoofdzaak geringe etenswaren, zoals belegde broodjes, patat en snacks worden verkocht;

  • b.

   Waarin uitsluitend of in hoofdzaak onderwijs wordt gegeven;

  • c.

   Die, of waarvan een onderdeel, uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij jeugdorganisaties of jeugdinstellingen;

  • d.

   Die, of waarvan een onderdeel, uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik is bij sportorganisaties of sportinstellingen.

 • 2.

  Het is verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet sterke drank voor gebruik ter plaatse te verstrekken in een inrichting als bedoeld in artikel 4 van de wet gedurende de tijd dat deze inrichting wordt gebruikt ten behoeve van activiteiten die geheel of in belangrijke mate gericht zijn op personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 5 Beperken verstrekken zwak-alcoholhoudende drank

 • 1.

  Het is verboden om in een voor publiek toegankelijke besloten ruimte waarin hoofdzakelijk gerede eetwaren voor gebruik ter plaatse en elders dan ter plaatse plegen te worden verkocht, niet zijnde een horeca-lokaliteit, na 22.00 uur zwak-alcoholhoudende drank bedrijfsmatig of anders dan om niet voor gebruik elders dan ter plaatste te verstrekken.

 • 2.

  Het is verboden om in een inrichting als bedoeld in artikel 4 eerste lid, onder b t/m d, bedrijfsmatig of anders dan om niet zwak-alcoholhoudende drank te verstrekken gedurende de tijd dat deze inrichting wordt gebruikt ten behoeve van activiteiten, die geheel of in belangrijke mate gericht zijn op personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt.

Artikel 6 Leeftijdsgrenzen

 • 1.

  Het is verboden personen jonger dan 18 jaar na 23.00 uur toe te laten en te laten verblijven in een horecalokaliteit die tot hoofddoel heeft het verstrekken van alcoholhoudende drank en niet-alcoholhoudende dranken voor consumptie ter plaatse, met als mogelijke nevenactiviteit het verstrekken van kleine etenswaren, alsmede op het bijbehorende terras.

 • 2.

  Het in het eerste lid bepaalde geldt niet indien een persoon onder toezicht staat van een (pleeg)ouder of een voogd met een leeftijd van 21 jaar of ouder dan wel vergezeld wordt door een andere persoon van 21 jaar of ouder, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat deze functioneert als toezichthouder van de betreffende persoon.

 • 3.

  De leeftijd van degene die wenst te worden toegelaten wordt bepaald op de in artikel 20, vierde lid van de Drank- en Horecawet bedoelde wijze.

 • 4.

  Het in het eerste lid bepaalde is niet van toepassing indien sprake is van bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen.

Artikel 7 Ontheffing verstrekkingsbeperkingen

 • 1.

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van de in artikel 2, 3 lid 4, 5 en 6 van deze verordening opgenomen verboden.

 • 2.

  Indien de aanvraag voor ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft, kan de burgemeester besluiten om de aanvraag niet te behandelen.

 • 3.

  De burgemeester kan in het belang van het reguleren van het gebruik van alcoholhoudende drank voorschriften verbinden aan de in het eerste lid bedoelde ontheffing.

 • 4.

  De burgemeester kan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid intrekken indien:

  • a.

   Ter verkrijging daarvan onjuiste danwel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   Niet langer wordt voldaan aan de in het derde lid bedoelde voorschriften;

  • c.

   Op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

  • d.

   Zich feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de ontheffing gevaar zou opleveren voor de openbare orde;

  • e.

   Van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

  • f.

   De houder van de ontheffing dit verzoekt.

 • 5.

  Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de aanvraag om ontheffing als bedoeld in dit artikel.

Artikel 8 Verbod “happy hours”

Het is verboden in een horeca-lokaliteit of op een terras bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk voor wordt gevraagd.

Artikel 9 Ontheffing tijdelijk schenken zwak-alcoholhoudende drank (artikel 35 Drank- en Horecawet)

Voor het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 35 Drank- en Horecawet dient de leidinggevende te voldoen aan de in het eerste lid van dat artikel genoemde vereisten en daarnaast te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne, zoals bedoeld in artikel 8, derde lid van de Drank- en Horecawet.

Artikel 10 Intrekken oude regeling

Op de datum dat deze verordening in werking treedt komt de Drank- en Horecaverordening Lisse 2009 te vervallen.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze verordening kan worden aangemerkt als “Drank- en Horecaverordening 2013” en treedt in werking op 1 januari 2014.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 27 februari 2014.
M. Verhoev mevrouw A.W.M. Spruit
griffier voorzitter

Artikelsgewijze toelichting op de Drank- en Horecaverordening

Inleiding

In de (nieuwe) Drank- en Horecawet is bepaald, dat elke gemeente er voor moet zorgen, dat zij uiterlijk op 1 januari 2014 een nieuwe Drank- en Horecaverordening vaststelt. In deze verordening worden in ieder geval bepalingen opgenomen om oneerlijke concurrentie voor de plaatselijke horeca tegen te gaan (paracommercie). Daarnaast is er in de wet de mogelijkheid opgenomen om in een verordening voorschriften op te nemen om het schenken aan jongeren zoveel mogelijk te ontmoedigen.

De verordening wordt hieronder artikelsgewijs toegelicht.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1Begripsbepalingen

Artikel 1 bevat de definities van de verordening. Daarbij is aansluiting is gezocht bij de definities van de wet.

Artikel 2 Schenktijden paracommerciële rechtspersonen

Artikel 4 van de (gewijzigde) Drank- en Horecawet verplicht gemeenten om bij verordening regels te stellen ter voorkoming van oneerlijke concurrentie voor de plaatselijke horeca. De Drank- en Horecawet maakt het mogelijk om onderscheid te maken naar de aard van de paracommerciële instelling. De voorschriften zien op de tijden dat alcoholhoudende drank kan worden geschonken, het organiseren van privébijeenkomsten en bijeenkomsten van derden.

In het verleden was het zo, dat sportverenigingen één uur voor, tijdens en twee uur na de laatste activiteiten alcohol mogen schenken. De verantwoordelijkheid voor de schenktijden wordt bij de verenigingen gelegd. Schenktijden worden afgestemd op de club gerelateerde activiteiten. Onder club gerelateerde activiteiten vallen naast de sportieve activiteiten ook de (bestuurs)vergaderingen, recepties, jubilea, verenigingsfeesten etc.

Verder is er een eindtijd opgenomen tot waarop geschonken mag worden., dit om doorzakken te voorkomen en ter vermindering van de concurrentie met de commerciële horeca. Een onderscheid tussen weekend en doordeweekse dagen is niet nodig.

In lid 3 worden specifieke schenktijden gegeven voor jongerencentra. Dit past in het alcoholmatigingsbeleid zoals de gemeente dat graag wil uitvoeren en is gericht op het terugdringen van het alcoholgebruik onder jongeren.

Lid 4 ziet op overige paracommerciële instellingen, zoals theater, muziekvereniging, scouting of buurthuizen. Voor deze instellingen zijn schenktijden van een uur voor, tijdens en een uur na de laatste activiteiten geschikt en controleerbaar. Gelet op de afspraken met de regio-gemeenten is het toegestaan om tot één uur na de laatste activiteiten alcoholhoudende drank te schenken. Voorheen was dit toegestaan tot twee uur na de laatste activiteiten. Voorwaarde voor het schenken van het alcohol is dat de activiteit past binnen de statuten van de betreffende organisatie.

Artikel 3 Privé-bijeenkomsten/bijeenkomsten van derden

Op grond van lid 2 mogen in kerkelijke en sociaal-culturele instellingen welke worden geëxploiteerd door de Stichting Bescal privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten van derden worden georganiseerd. Reden hiervoor is, dat kerkelijke instellingen traditiegetrouw condoleances etc. verzorgen. De sociaal-culturele instellingen voor zover deze worden geëxploiteerd door de Stichting Bescal mogen eveneens dergelijke bijeenkomsten organiseren. De reden hiervan is, dat aangehaalde stichting commerciële tarieven hanteert voor de verhuur van ruimten en consumpties die worden gebruikt voor privé-doeleinden en dergelijke.

Op basis van lid 6 is het mogelijk om voor niet leden een sportieve activiteit te organiseren, welke wordt afgesloten met het schenken van alcohol. Hierbij wordt het mogelijk om clinics en dergelijke activiteiten voor een breder publiek te organiseren. Bruiloften en partijen vallen hier buiten, ook als er een relatief klein “sportief” evenement aan wordt toegevoegd.

Artikel 4 Beperken verstrekken sterke drank

Op grond van artikel 25a van de wet kan bij gemeentelijke verordening het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank worden verboden. Gelet op de belangen die worden gediend met een matig alcoholgebruik onder jongeren is in dit artikel een verbod opgenomen voor het schenken van sterke drank. Dit verbod geldt voor bedrijven waar verhoudingsgewijs veel geringe etenswaren worden verkocht, waar mensen niet primair komen voor alcoholgebruik en/of waar verhoudingsgewijs veel jongeren komen.

Artikel 5 Beperken verstrekken zwak-alcoholhoudende drank

Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank kan eveneens op grond van artikel 25a van de Drank- en Horecawet bij gemeentelijke verordening worden verboden. De gemeente Lisse voert een alcoholmatigingsbeleid, dat met name is gericht op het beperken van alcoholgebruik onder jongeren. Gelet op de belangen die worden gediend met een matig alcoholgebruik onder jongeren is in dit artikel een beperking opgenomen voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank.

In het eerste lid van dit artikel is het verbod opgenomen om zwak-alcoholhoudende drank te verkopen in ruimten waar geringe etenswaren worden verkocht, waar veel mensen komen die de bewuste ruimten niet bezoeken voor het nuttigen van alcohol en/of waar verhoudingsgewijs veel jongeren komen.

Een snackbar of cafetaria die niet beschikt over een Drank- en Horecavergunning mag bier/wijn verkopen voor gebruik buiten de snackbar of cafetaria. Een soortgelijke regeling bestaat ook voor supermarkten. Na 22.00 uur kunnen jongeren geen alcohol meer kopen bij supermarkten en slijterijen. Vandaar dat is bepaald, dat de verkoop van alcohol vanuit een snackbar/cafetaria na 22.00 uur niet meer is toegestaan. Daarmee wordt aansluiting gezocht bij de openingstijden van de levensmiddelenzaken.

In lid 2 is een verbod opgenomen om in een zgn. paracommerciële instelling bedrijfsmatig of anders dan om niet zwak-alcolholhoudende drank te verkopen wanneer daar activiteiten plaatsvinden waarbij hoofdzakelijk jongeren onder de 18 jaar aanwezig zijn.

Artikel 6 Leeftijdsgrenzen

Op grond van de Drank- en Horecawet mag er geen alcoholhoudende drank worden verkocht aan jongeren onder de 16 jaar. Met ingang van 1 januari wordt dit verhoogd naar 18 jaar. Met name in het nachtelijk uitgaansleven is dit een moeilijk handhaafbare bepaling. Als het in bijv. een café of tijdens een dansfeest druk is, is het lastig te controleren aan wie de alcoholverstrekking (indirect) plaatsvindt. Vandaar dat in artikel 25b van de wet gemeentebesturen de bevoegdheid is gegeven om bij verordening minimumleeftijdsgrenzen vast te stellen voor de toegang tot een horecabedrijf. Uit een oogpunt van veilig uitgaan en het alcoholmatigingsbeleid is het gewenst dat voorkomen wordt dat zeer jeugdigen met (overmatig) alcoholgebruik worden geconfronteerd. Vandaar dat in de verordening is opgenomen dat voor de toelating van personen in horecabedrijven die tot hoofddoel hebben het verstrekken van alcoholhoudende drank na 23.00 uur een minimum leeftijd van 18 jaar geldt.

In het derde lid van dit artikel is opgenomen dat de leeftijdsgrens niet geldt indien een persoon (onder de 18 jaar) onder toezicht staat van een (pleeg)ouder of voogd met een leeftijd van 21 jaar of ouder. Ook is het mogelijk dat een jongere wordt vergezeld door een andere persoon van 21 jaar of ouder, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat deze functioneert als toezichthouder van de betreffende persoon. Hiermee wordt voorkomen, dat tijdens een verjaardagsfeestje van een ouder of tijdens de kermis, waarbij kinderen onder begeleiding van hun ouders aanwezig zijn in een café jongeren, na 23.00 uur naar huis worden gestuurd. Voor een dergelijke situatie is een uitzondering gemaakt.

Artikel 7 Ontheffing verstrekkingsbeperkingen

Artikel 7 geeft de burgemeester de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van enkele verboden die zijn opgenomen in de Drank- en Horecaverordening (artikelen 2, 3 lid 4, 5 en 6). Hiervoor moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend. Een dergelijke ontheffing kan incidenteel zijn of een structureel karakter hebben. Indien een aanvraag tot ontheffing van het verbod minder dan drie weken voor het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft wordt ingediend, kan de burgemeester de aanvraag niet behandelen.

Artikel 8 Verbod “happy hours”

Prijsacties in de horeca, zoals happy hours en onbeperkt drinken voor een bepaalde prijs zorgen er voor, dat het alcoholgebruik toeneemt. Dit komt de volksgezondheid niet ten goede. In de nieuwe Drank- en Horecawet is bepaald, dat de gemeente in haar verordening een verbod kan opnemen om happy hours zoveel mogelijk terug te dringen. Vandaar dat in de verordening is bepaald, dat het verboden is om in een horecabedrijf of op een terras bedrijfsmatig alcoholhoudende drank te verkopen voor een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk voor wordt gevraagd.

Artikel 9 Ontheffing tijdelijk schenken zwak-alcoholhoudende drank (artikel 35 Drank- en Horecawet)

De burgemeester kan voor het tijdelijk schenken van zwak-alcoholhoudende drank ontheffing verlenen van het verbod om buiten een horecabedrijf zwak-alcoholhoudende drank te schenken voor tijdelijke gelegenheden van bijzondere aard. Het gaat dan bijvoorbeeld om het schenken van bier en wijn tijdens een evenement. In de verordening is bepaald, dat een ontheffing alleen kan worden verstrekt als degene die de ontheffing aanvraagt, beschikt over een Verklaring inzake Sociale Hygiëne. Reden hiervoor is, dat degene die beschikt over een dergelijke verklaring bekend is met de regels over het verantwoord schenken van alcohol en het schenken daarom op een meer verantwoorde wijze plaatsvindt.

Artikel 10 Intrekken oude regeling

Dit artikel regelt de intrekking van de oude Drank- en Horecaverordening op het moment dat de nieuwe verordening in werking treedt.