Regeling vervallen per 01-09-2017

Regeling Jaargesprekken

Geldend van 10-01-2011 t/m 24-03-2016 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2011

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

Gelet op artikel F. 7 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies; 

Besluiten vast te stellen de Regeling jaargesprekken (planning, voortgang, evaluatie en beoordeling)

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  leidinggevende: degene die voor de toepassing van deze regeling als directe hiërarchisch leidinggevende is aangewezen;

 • b.

  competenties: de competenties, vastgelegd in de lijst van competenties die als bijlage 1 onderdeel uitmaakt van deze regeling;

 • c.

  werkresultaten: resultaten met betrekking tot de werkzaamheden waarover in het planningsgesprek afspraken zijn gemaakt.

Artikel 2 Planningsgesprek

 • 1 In de regel voeren de leidinggevende en de ambtenaar eenmaal per 12 maanden een planningsgesprek.

 • 2 Het planningsgesprek wordt gevoerd aan de hand van een formulier waarvan het model als bijlage 2 onderdeel uitmaakt van deze regeling.

 • 3 De leidinggevende en de ambtenaar kunnen afspreken dat andere personen bij het planningsgesprek aanwezig zijn.

 • 4 In het planningsgesprek wordt in ieder geval aandacht besteed aan de door de ambtenaar te bereiken werkresultaten, het functioneren, de competenties, de opleiding, de loopbaan- perspectieven, de werktijden en de arbeidsomstandigheden van de ambtenaar en aan de ondersteuning van de leidinggevende.

 • 5 De leidinggevende en de ambtenaar maken in het planningsgesprek voor een periode van in de regel 12 maanden afspraken over de te bereiken werkresultaten, de ontwikkeling van de voor de functie geldende competenties en de eventuele daartoe benodigde middelen en faciliteiten.

 • 6 De leidinggevende en de ambtenaar kunnen in het planningsgesprek ook andere afspraken maken.

 • 7 De in het vijfde en zesde lid bedoelde afspraken worden vastgelegd in het formulier planningsgesprek. De leidinggevende en de ambtenaar ondertekenen het formulier voor akkoord.

 • 8 Als de leidinggevende en de ambtenaar het niet eens worden over de te maken afspraken beslist de leidinggevende en kan de ambtenaar zijn zienswijze vermelden op het formulier. In dat geval tekent de ambtenaar voor gezien.

Artikel 3 Voortgangsgesprek

 • 1 De leidinggevende en de ambtenaar voeren ten minste eenmaal in de periode, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, een voortgangsgesprek. De leidinggevende kan besluiten dat een door hem aangewezen ambtenaar het voortgangsgesprek voert.

 • 2 Het voortgangsgesprek heeft tot doel de realisering van de in het formulier planningsgesprek vastgelegde afspraken te volgen en te ondersteunen. Zo nodig worden de afspraken nader ingevuld, aangevuld dan wel bijgesteld. Afspraken over nadere invulling, aanvulling of bijstelling worden schriftelijk vastgelegd.

 • 3 Artikel 2, derde en achtste lid, is voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Evaluatie- en beoordelingsgesprek

 • 1 Na afloop van de periode, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, voeren de leidinggevende en de ambtenaar een evaluatie- en beoordelingsgesprek. Zo nodig wordt dit gesprek, al dan niet op aanvraag van de ambtenaar, eerder gevoerd of vinden extra gesprekken plaats.

 • 2 In het evaluatie- en beoordelingsgesprek evalueren de leidinggevende en de ambtenaar de ontwikkeling van de voor de functie geldende competenties en de werkresultaten, alsmede andere afspraken welke zijn neergelegd in het formulier planningsgesprek en eventueel nader zijn ingevuld, aangevuld of bijgesteld in het voortgangsgesprek. Het evaluatie- en beoordelingsgesprek wordt afgesloten met een beoordeling door de leidinggevende welke wordt vastgelegd in een beoordelingsformulier waarvan het model als bijlage 3 onderdeel uitmaakt van deze regeling.

 • 3 De leidinggevende en de ambtenaar kunnen afspreken dat andere personen bij het evaluatie- en beoordelingsgesprek aanwezig zijn.

 • 4 De leidinggevende kan, al dan niet op aanvraag van de ambtenaar, ten behoeve van de uit te brengen beoordeling inlichtingen van derden inwinnen. Hij deelt de ambtenaar mee welke informatie hij van deze derden heeft ontvangen.

 • 5 Indien de ambtenaar weigert deel te nemen aan het evaluatie- en beoordelingsgesprek of daaraan niet kan deelnemen terwijl uitstel naar het oordeel van de leidinggevende niet verantwoord is, kan de leidinggevende besluiten de beoordeling buiten aanwezigheid van de ambtenaar uit te brengen. De leidinggevende stelt de ambtenaar hiervan tijdig tevoren schriftelijk en gemotiveerd in kennis.

 • 6 De beoordeling van de ontwikkeling van de voor de functie geldende competenties mondt uit in een van de navolgende scores:

  • a.

    uitstekend: de duurzame groei in het functioneren van de ambtenaar overtreft de gestelde eisen in uitzonderlijke mate;

  • b.

    zeer goed: de duurzame groei in het functioneren van de ambtenaar overtreft de gestelde eisen in ruime mate;

  • c.

    normaal: de duurzame groei in het functioneren van de ambtenaar voldoet aan de gestelde eisen;

  • d.

    matig: de duurzame groei in het functioneren van de ambtenaar voldoet niet geheel aan de gestelde eisen;

  • e.

    slecht: de duurzame groei in het functioneren van de ambtenaar voldoet niet aan de gestelde eisen.

 • 7 De beoordeling van de door de ambtenaar te behalen werkresultaten mondt uit in een van de navolgende scores:

  • a.

    uitstekend: de werkresultaten van de ambtenaar overtreffen de gestelde eisen in uitzonderlijke mate;

  • b.

    zeer goed: de werkresultaten van de ambtenaar overtreffen de gestelde eisen in ruime mate;

  • c.

    normaal: de werkresultaten van de ambtenaar voldoen aan de gestelde eisen;

  • d.

    matig: de werkresultaten van de ambtenaar voldoen niet geheel aan de gestelde eisen;

  • e.

    slecht: de werkresultaten van de ambtenaar voldoen niet aan de gestelde eisen.

 • 8 De leidinggevende ondertekent het beoordelingsformulier voor akkoord. De ambtenaar ondertekent het beoordelingsformulier voor gezien. Indien de ambtenaar het niet eens is met de beoordeling kan hij binnen 2 weken de geschilpunten op het beoordelingsformulier vermelden.

 • 9 De beoordeling wordt vastgesteld binnen 4 weken nadat zij is uitgebracht.

Artikel 5 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Regeling jaargesprekken.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking, na uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij is geplaatst, met terugwerkende kracht op 1 september 2006.

Ondertekening

’s-Hertogenbosch, 10 oktober 2006

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter J.R.H. Maij-Weggen

de secretaris drs. W.G.H.M. Rutten

Bijlagen

Bijlage 1 bij de Regeling jaargesprekken 

[Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 1A bij de Regeling jaargesprekken 

[Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 1B bij de Regeling jaargesprekken 

[Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 2 bij de Regeling jaargesprekken 

[Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 3 bij de Regeling jaargesprekken 

[Klik hier om het document te downloaden]

TOELICHTING

Beleidsmatige achtergronden en uitgangspunten

CAO-afspraken

In het SPA-akkoord 2000/2001 zijn afspraken gemaakt over de invoering van een systeem van jaargesprekken teneinde het werk beter te structureren, sturing en beoordeling van werknemers te verbeteren en loopbaanbeleid handen en voeten te geven. Enerzijds vormt het een instrument voor het organiseren van de werkprocessen, anderzijds betreft het hier een zaak van rechtspositionele ordening. In het SPA-akkoord 2002/2003 zijn in aanvulling hierop afspraken gemaakt over de invoering van een beoordelingssysteem dat is afgestemd op het systeem van jaargesprekken en op het beloningssysteem. 

Systeem van jaargesprekken

Het systeem van jaargesprekken houdt kort samengevat in een cyclus van plannings-, voortgangs-, evaluatie- en beoordelingsgesprekken waarvan de basis wordt gevormd door een individueel werkplan dat, als afgeleide van het jaarplan van de werkeenheid, de concrete afspraken vastlegt tussen manager en werknemer. De afspraken omvatten in ieder geval het resultaat, het functioneren, de competenties, opleiding, loopbaanperspectief, werktijden, arbeidsomstandigheden en de ondersteuning van de leidinggevende. Deze afspraken zijn de basis voor de concrete evaluatie en beoordeling aan het einde van de afgesproken periode.

Doelstellingen

Invoering van een systeem van jaargesprekken is geen doel op zich. Het maakt onderdeel uit van een breder P&O-beleid. Zo is er bijv. een duidelijke relatie met het beloningsbeleid, het loopbaan- en mobiliteitsbeleid en het scholingsbeleid. Jaargesprekken zijn verder een onmisbaar instrument voor de ontwikkeling van een meer resultaatsgerichte organisatie. Samengevat worden met de invoering van een systeem van jaargesprekken de volgende doelen beoogd: - het werk beter structureren; - werknemers effectiever aansturen op basis van resultaten en gemaakte afspraken; - een beter instrumentarium bieden voor het nemen van rechtspositionele beslissingen, waaronder het nemen van bewuste beloningsbeslissingen; - faciliteiten bieden en de zelfstandigheid stimuleren van werknemers en de kwaliteit van het management behouden c.q. verbeteren; - een bijdrage leveren aan het zelflerend vermogen van de organisatie als thermometer voor de ontwikkelingsfase van de organisatie - bevorderen dat reële afspraken met het bestuur worden gemaakt over o.a. prioriteiten en posterioriteiten en met de individuele werknemer over de werkbelasting e.d.

Uitgangspunten

Van belang is dat het systeem van jaargesprekken een goede bedrijfsorganisatorische inbedding krijgt. Daarover hebben sociale partners in het SPA de provincies een aantal concrete aanbevelingen gedaan. Een belangrijke voorwaarde voor succes is dat het systeem van jaargesprekken aansluit bij de doelstellingen en cultuur van de organisatie en dat er een breed draagvlak binnen de organisatie aanwezig is. Andere uitgangspunten zijn: - de beschikbaarheid van jaarplannen van de organisatie-eenheid en een logische onderlinge aansluiting van de plannen; - betrokkenheid van de werknemers bij het opstellen van de jaarplannen van de organisatie-eenheid; - coachend leidinggeven en zelfstandige, resultaatsgerichte werknemers; - een inzichtelijk, betrouwbaar, eenvoudig en hanteerbaar systeem; - een goede grondslag voor rechtspositionele beslissingen; - waarborgen voor zorgvuldigheid, rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en rechtsbescherming; - een open communicatie; - één systeem voor de hele provinciale organisatie met ruimte voor maatwerk per functie en/of persoon.

Het beoordelingssysteem

Het beoordelingssysteem is ingebed in het systeem van jaargesprekken en is afgestemd op het beloningssysteem. Het beoordelingssysteem beoordeelt zowel de duurzame groei in functioneren als de werkresultaten, zulks afgezet tegen de daarover gemaakte afspraken in het planningsgesprek. Daarbij wordt uitgegaan van een vijfpuntschaal van beoordeling met als scores uitstekend (in schoolcijfers: 9 of 10), zeer goed (in schoolcijfers: 8), normaal (in schoolcijfers 6 of 7), matig (in schoolcijfers: 5) en slecht (in schoolcijfers: 4 of lager). Met het oog op de duurzame groei in het functioneren worden in het planningsgesprek afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de voor de functie geldende competenties. Er is een duidelijke samenhang tussen beide componenten van de beoordeling. Er is sprake van tweerichtingsverkeer. Afspraken over de ontwikkeling van de competenties hebben als doel in de toekomst te komen tot duurzaam hogere prestaties. Als het goed is beïnvloedt de ontwikkeling van de competenties dus de werkresultaten in positieve zin. Daarom zal de ontwikkeling van de competenties achteraf mede worden beoordeeld aan de hand van de daadwerkelijke prestaties en niet alleen worden afgemeten aan de manier waarop het werkresultaat wordt bereikt. Het betekent derhalve dat het oordeel over de duurzame groei in het functioneren wordt bepaald door zowel de geleverde prestaties als de ontwikkeling van de competenties. Op basis van de behaalde resultaten zullen vervolgens de nieuwe afspraken over de ontwikkeling van de competenties worden gemaakt. Beide componenten worden afzonderlijk beoordeeld. De structurele beloning is immers afhankelijk van het oordeel over de duurzame ontwikkeling in het functioneren, terwijl de daadwerkelijk geleverde prestaties in de afgesproken periode de basis vormen voor een eventuele incidentele bonus over die periode. De samenhang zal blijken uit de beoordeling. Het ligt niet voor de hand dat de beoordelingsscores voor de ontwikkeling van de competenties en voor de behaalde werkresultaten ver uiteen zullen lopen.

Competenties

Om de functie naar behoren te kunnen vervullen en de afgesproken werkresultaten te kunnen behalen zal de werknemer over een aantal competenties moeten beschikken. Competentie is een verzamelnaam voor kennis, deskundigheden en vaardigheden die mensen geschikt (ofwel ‘competent’) maken voor hun werk. Het gaat niet alleen om kennis en vaardigheden maar ook om gedragseigenschappen als bijvoorbeeld het goed kunnen samenwerken en de bereidheid en alertheid deze kwaliteiten op het juiste moment in te zetten. Of een medewerker over voldoende kwaliteiten beschikt en bereid is deze in de praktijk te brengen is niet alleen af te meten aan het werkresultaat maar ook aan de manier waarop dat resultaat wordt bereikt.

De definitie van “competentie” zoals die hiervoor is beschreven, is een brede definitie. De provincie Noord-Brabant heeft er voor gekozen om competentiemanagement met name te richten op gedrag.

Onder competentiemanagement wordt daarom verstaan: het sturen op die kernwaarden en competenties die voor een organisatie nodig zijn om de organisatiedoelen te behalen en zich te onderscheiden van andere organisaties. Het gaat hierbij vooral om het expliciet maken van het ‘hoe’ (houding en gedrag) van het uitoefenen van de functie, in aanvulling op het ‘wat’ (functie-eisen / taken en rollen).

Onder competenties wordt verstaan: vaardigheden, kennis, ervaring, attitudes en rollen, beschreven in gedragsmatige termen, die groepen medewerkers in staat stellen om de gewenste resultaten te bereiken.

De competenties zijn niet voor alle werknemers dezelfde maar zijn afhankelijk van de eisen die aan de functie worden gesteld. Voor elke functie zijn daarom enkele competenties vastgesteld waarvan het aantal varieert van minimaal 4 tot maximaal 9. Voor een functie hoeven overigens niet permanent dezelfde competenties te gelden. Zo kunnen bijvoorbeeld, afhankelijk van de fase waarin bepaalde werkzaamheden zich bevinden, van werknemers andere vaardigheden worden verlangd. Voor de gezamenlijke provincies geldt een lijst van competenties waarin is vastgelegd welke competenties aan functies kunnen worden toebedeeld. Er kunnen derhalve aan functies geen competenties worden verbonden die niet voorkomen in deze lijst van competenties. De lijst van competenties maakt onderdeel uit van deze regeling. Voor elke functie zullen de competenties worden vastgelegd in een competentieprofiel. De competenties worden in het competentieprofiel zodanig uitgewerkt dat zij optimaal aansluiten op inhoud en het niveau van de functie. Dat betekent dus dat competenties afhankelijk van de functie een verschillende uitwerking en invulling kunnen krijgen.

De provincie Noord-Brabant heeft het competentiesysteem als volgt nader uitgewerkt.

Algemeen

Als uitgangspunt gelden de vier kerncompetenties met de daaraan gekoppelde gedragsregels zoals die door GS bij besluit van 14 februari 2006 zijn vastgesteld.

Onder een kerncompetentie wordt verstaan: die competenties die aangeven waar de organisatie voor staat en die groepen en individuen in de organisatie overstijgen.

Aan de kerncompetenties zijn gedragsregels gekoppeld. Een gedragsregel is een vertaling per kerncompetentie in gedrag dat daarbij van belang is.

De kerncompetenties met de daaraan gekoppelde gedragsregels luiden als volgt:

 

KERNCOMPETENTIES

GEDRAGSREGELS

Verbindend

             -          Ik breng belangen samen-          Ik leef me in in mijn omgeving-          Ik inspireer anderen

Doortastend

          -     Ik neem verantwoordelijkheid-          Ik ga voor resultaat-          Ik breng besluiten tot uitvoering-          Ik neem initiatief

Vernieuwend

            -          Ik sta open voor verandering-          Ik denk over grenzen heen-          Ik ga voor verbetering-          Ik ben nieuwsgierig

Betrouwbaar

           -      Ik kom afspraken na-          Ik leg verantwoording af-          Ik ben zorgvuldig-          Ik ben eerlijk en laat zien wat ik doe

Functiespecifiek:

Het functiehuis van de provincie Noord-Brabant kent drie functieclusters met daarbinnen in totaal 8 functiegroepen. Schematisch ziet het functiehuis er als volgt uit.

 

FUNTIECLUSTER

FUNCTIEGROEP

FUNCTIECLUSTER ONDERSTEUNEN

1. Administratief secretarieel ondersteuner ABCD

 

2. Ondersteunend medewerker ABCDE

FUNCTIECLUSTER REALISEREN

3. Vakinhoudelijk medewerker ABCDEF

 

4. Beleidsmedewerker uitvoeren ABCDE

 

5. Beleidsmedewerker ontwikkelen ABCD

 

-   Specifieke functie

FUNCTIECLUSTER STUREN

6. Operationeel manager ABCDE

 

7. Project- en programmamanager ABC

 

8. Integraal manager ABCD

 

-  Specifieke functie

Per functiegroep wordt binnen de provincie Noord-Brabant een specifiek competentieprofiel gehanteerd.

Onder een competentieprofiel wordt verstaan een aantal competenties dat is gekoppeld aan een functiegroep. Een competentieprofiel bestaat uit vier competenties. Uitgaande van de vier kerncompetenties zijn per profiel vier competenties, namelijk één per kerncompetentie, gekozen. Bij deze keuze zijn medewerkers en managers nauw betrokken geweest.

Al de competenties zijn vertaald in bijpassende voorbeelden van concreet en aantoonbaar gedrag. Dit worden gedragsindicatoren genoemd. Er zijn geen (schaal)niveaus gekoppeld aan deze indicatoren. De indicatoren zijn daarmee waardevrij. In een gesprek tussen manager en medewerker wordt nagegaan in welke mate een medewerker een competentie bezit of toepast. Vervolgens worden door manager en medewerker concrete afspraken gemaakt over (te ontwikkelen) gedrag.

Er is een mogelijkheid om, in die situatie waarin het bij de functie van de medewerker behorende competentieprofiel te weinig houvast biedt om juiste afspraken te maken door de manager en de medewerker, één rolcompetentie aan het profiel toe te voegen.

Een rolcompetentie is een competentie opgenomen in de voor de provincie Noord-Brabant vastgestelde competentiecatalogus, die niet tot het competentieprofiel van een bepaalde functie behoort, maar die vanwege het vervullen van een specifieke taak of rol voor de aansturing van een medewerker van belang is om goede afspraken te maken over de ontwikkeling van de medewerker.

Het werken met een rolcompetentie in aanvulling op het competentieprofiel maakt het systeem flexibeler. Overigens zal, om recht te doen aan de eenvoud van het systeem, wel terughoudend met het toevoegen van een rolcompetentie om moeten worden gegaan. Voorbeelden van specifieke rollen waarin een keuze voor een rolcompetentie op zijn plaats kan zijn, zijn handhaver, relatiebeheerder of toetser.

NB. De ‘leiderschapcompetenties’ (samenbindend leiderschap, individugericht leiderschap en integer leiderschap) zijn voorbehouden aan de functies uit het functiecluster sturen.

Voor twee specifieke functies, te weten archiefinspecteur en provinciecontroller, zijn geen aparte competentieprofielen opgesteld. Deze functies zijn ondergebracht bij het competentieprofiel van de Project- en Programmamanager.

NB. De competenties die gebruikt worden in de competentieprofielen, komen terug in de lijst met competenties zoals die voor de gezamenlijke provincies is vastgesteld en is opgenomen in bijlage 1.

De competentieprofielen voor de verschillende functiegroepen zijn opgenomen in bijlage 1A.

Alle competenties die gebruikt zijn in de competentieprofielen, aangevuld met enkele competenties die relevant kunnen zijn bij specifieke taken of rollen, zijn opgenomen in de competentiecatalogus zoals die voor de provincie Noord-Brabant geldt en opgenomen in bijlage 1B.

Binnen de provincie Noord-Brabant dient derhalve onder bijlage 1, zoals aangegeven in artikel 1 onder b van de Regeling Jaargesprekken, te worden verstaan de navolgende bijlagen 1, 1A en 1B.

Vervolgens worden in het planningsgesprek afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de competenties. Daarbij moet het gaan om afspraken die volgens het SMART-principe Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn. De werknemer wordt beoordeeld op de ontwikkeling van de voor de functie geldende competenties waarover tussen hem en zijn leidinggevende in het planningsgesprek afspraken zijn gemaakt.

Daarbij kan gebruik worden gemaakt van ‘de competentiemeter’. Dit is een instrument voor het geven en ontvangen van feedback ter voorbereiding van de planning of de beoordeling. Met de competentiemeter kunnen medewerkers zelf (per functiegroep) zien welke competenties van hen worden gevraagd. Leidinggevenden en medewerkers kunnen samen nagaan in hoeverre deze competenties aanwezig zijn en de eventuele verschillen in beleving bespreekbaar maken. Daarnaast is er de mogelijkheid om de competentiemeter in te zetten voor 360-graden feedback. De competentiemeter is uitdrukkelijk géén beoordelingsinstrument, maar kan wel aanknopingspunten bieden voor het gesprek tussen de manager en de medewerker. Beoordeling als basis voor rechtspositionele beslissingen Het beoordelingssysteem bevat waarborgen voor zorgvuldig te nemen en objectief te onderbouwen rechtspositionele beslissingen waarbij het functioneren van de ambtenaar een rol speelt. Het biedt de grondslag voor bewuste beloningsbeslissingen, maar ook voor beslissingen over bijvoorbeeld ontslag wegens disfunctioneren of de omzetting van een dienstverband voor bepaalde tijd op proef in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Beoordeling en beloning

De beoordeling kan directe gevolgen hebben voor zowel de structurele beloning als de variabele outputbeloning. Daarover het volgende.

De structurele beloning

De structurele beloning heeft als doel het leveren van duurzaam hogere prestaties in de toekomst. Beoordeling van de daarvoor benodigde duurzame groei in het functioneren vindt plaats aan de hand van de ontwikkeling van de voor de functie geldende competenties en de werkresultaten. Deze worden tijdens het evaluatie- en beoordelingsgesprek vergeleken met de ter zake gemaakte afspraken. Uit deze vergelijking kan vervolgens de conclusie worden getrokken tot welk structureel niveau in kwaliteit en kwantiteit de in de toekomst te leveren prestaties zich ontwikkelt en op basis hiervan wordt de groei in het vaste inkomen bepaald. Op basis van de driepuntschaal voor de beoordeling kunnen de volgende drie beloningsbeslissingen worden genomen:

Beoorde­lingsscore

‘vertaling’

Groei in vast inkomen

Uitstekend

(cijfer 9 of 10)

De duurzame groei in het functioneren van de medewerker overtreft de gestelde eisen in uitzonderlijke mate

6% van het maximumbedrag van de salarisschaal

Zeer goed

(cijfer 8)

De duurzame groei in het functioneren van de medewerker overtreft de gestelde eisen in ruime mate

4% van het maximumbedrag van de salarisschaal

Normaal

(cijfer 6 of 7)

De duurzame groei in het functioneren van de medewerker voldoet aan de gestelde eisen

3% van het maximumbedrag van de salarisschaal

Matig

(cijfer 5)

De duurzame groei in het functioneren van de medewerker voldoet niet geheel aan de gestelde eisen

1% van het maximumbedrag van de salarisschaal

Slecht

(cijfer 4 of lager)

De duurzame groei in het functioneren van de medewerker voldoet niet aan de gestelde eisen

Geen groei in vast inkomen

De variabele outputbeloning

Naast de structurele beloning kan voor extra prestaties een variabele beloning worden gegeven. Daarbij gaat het om beloning van output. Uitgangspunten zijn hier het motiveren, stimuleren en waarderen van medewerkers om te komen tot werkresultaten door het toekennen van flexibele incidentele elementen. Met de medewerker worden in het planningsgesprek afspraken gemaakt over het realiseren van vooraf vastgelegde, concrete en zoveel mogelijk kwantificeerbare doelstellingen. Variabele beloning is een bonus die alleen wordt gegeven bij zeer goede prestaties. De bonus heeft een incidenteel karakter en is 3% of 7%. Een en ander is hierna schematisch weergegeven.

Beoorde­lingsscore

‘Vertaling’

Variabele beloning

(uitgedrukt als % van jaarsalaris in jaar waarin resultaten zijn behaald)

Uitstekend

De werkresultaten van de medewerker overtreffen de gestelde eisen in uitzonderlijke mate

Outputbeloning van 7%

Zeer goed 

De werkresultaten van de medewerker overtreffen de gestelde eisen in ruime mate

Outputbeloning van 3%

De rechtspositionele regeling van de jaargesprekken

De CAO-afspraken over een systeem van jaargesprekken met bijbehorend beoordelingssysteem hebben geleid tot de Regeling jaargesprekken waarin de rechtspositionele aspecten zijn geregeld. De regeling bevat bepalingen over rechten en plichten en procedures en heeft betrekking op de drie fases van de jaarcyclus, te weten het planningsgesprek, het voortgangsgesprek en het evaluatie- en beoordelingsgesprek. De betekenis van de uitgebrachte beoordeling voor de beloning is geregeld in de bezoldigingsregeling.

Artikelgewijze toelichting

Artikel 1 Definities

Uitgangspunt is dat de integraal manager verantwoordelijk is voor de jaargesprekken. Dat betekent dat de gesprekken worden gevoerd tussen de werknemer en zijn directe hiërarchisch leidinggevende. In artikel 1 is daarom bepaald dat als leidinggevende voor de toepassing van de regeling jaargesprekken de directe hiërarchisch leidinggevende wordt aangemerkt.

NB In deze regeling worden de termen: integraal manager, hiërarchisch leidinggevende en operationeel leidinggevende gebruikt. Bij de provincie Noord-Brabant zijn de directeuren, de directieleden en de bureauhoofden op basis van hun functie hiërarchisch leidinggevenden van respectievelijk managers en medewerkers. De inhoudelijke sturing van een medewerker kan naast de hiërarchisch leidinggevende ook plaatsvinden door, indien van toepassing, de programmamanager, de projectleider of de senior medewerker. Deze inhoudelijke sturing gaat echter niet zover dat zij de medewerker ook rechtstreeks kunnen sturen op ontwikkelafspraken.

Artikel 2 Planningsgesprek

In het planningsgesprek gaat het om de productdoelstellingen van de werknemer en om persoonsgebonden doelstellingen. In het vierde lid is concreet aangegeven waaraan in het planningsgesprek in ieder geval aandacht moet worden besteed. Productdoelstellingen hebben betrekking op te realiseren producten en te verrichten activiteiten zo mogelijk gekoppeld aan termijnen of te investeren tijd. Zij worden afgeleid van de doelstellingen van de organisatie en van de functie die de werknemer vervult. De productdoelstellingen dienen zoveel mogelijk te voldoen aan het SMART-principe, dat wil zeggen dat ze specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden moeten zijn. Bij persoonsgebonden doelstellingen gaat het om ontwikkelpunten waarin de werknemer een ontwikkeling wil of moet doormaken.

Het planningsgesprek is een gesprek van de werknemer met zijn leidinggevende. Er zijn geen anderen bij aanwezig tenzij zij samen anders afspreken. Het planningsgesprek heeft een tweezijdig karakter en moet leiden tot concrete afspraken over de output, de ontwikkeling van de voor de functie geldende competenties en de daartoe eventueel benodigde middelen en faciliteiten. Daarbij kan worden gedacht aan vorming, training en opleiding, coaching van de leidinggevende, ondersteuning van collega's, toegang tot bepaalde informatie of overleggen, secretariële ondersteuning, benodigde apparatuur e.d. Er kunnen ook andere afspraken worden gemaakt, bijv. over loopbaan en mobiliteit met bijbehorende flankerende maatregelen, over de werktijden, werkomstandigheden e.d. Het spreekt voor zich dat beide partijen zich aan de gemaakte afspraken dienen te houden. Zowel de werknemer als de leidinggevende kunnen hierop worden aangesproken en afgerekend. Als een leidinggevende niet zelf beslissingsbevoegd is om bepaalde afspraken te maken, bijv. omdat hij niet zelfstandig over budgetten kan beschikken, zal hij vooraf moeten organiseren dat hij daartoe gemandateerd is. Hoofdregel is dat de werknemer en zijn leidinggevende afspraken maken. Mocht dat onverhoopt niet mogelijk zijn dan voorziet het achtste lid erin dat de leidinggevende eenzijdig beslissingen neemt. De werknemer kan in dat geval zijn afwijkende zienswijze vermelden.

Het planningsgesprek heeft betrekking op een vooraf afgesproken periode. Als regel betreft het een periode van 12 maanden. Daarover kunnen ook andere afspraken worden gemaakt. De regeling schrijft bewust niet dwingend voor wanneer het planningsgesprek plaatsvindt. Hier ligt een duidelijke relatie met de invulling van de werkprocessen. De regeling laat ook de ruimte om het plannings- gesprek en het evaluatie - en beoordelingsgesprek aansluitend op eenzelfde datum te voeren (waarbij het planningsgesprek - dat op de toekomst is gericht - volgt op het evaluatie- en beoordelingsgesprek waarin wordt teruggekeken).

De werknemer heeft de gelegenheid om het planningsgesprek voor te bereiden door een werkplan op te stellen. Dit werkplan is dan de basis voor het planningsgesprek. Vorm en inhoud kunnen afhankelijk van de functie sterk uiteenlopen. Het planningsgesprek wordt gevoerd aan de hand van een formulier waarop ook de afspraken worden vastgelegd.

Artikel 3 Voortgangsgesprek

Het spreekt voor zich dat regelmatig wordt gekeken hoe het staat met de uitvoering van de afspraken die zijn gemaakt in het planningsgesprek. Daarmee kan de vinger aan de pols worden gehouden en kunnen zonodig tijdig zaken worden bijgesteld. Ook kan er reden zijn om na verloop van tijd de af- gesproken doelstellingen - die naarmate zij verder in de toekomst liggen minder concreet zullen zijn - nader in te vullen. Op welke wijze een en ander gebeurt is een verantwoordelijkheid van de leidinggevende en de werknemer. Er is weinig reden om dat formeel te gaan inkaderen. In artikel 3 wordt daarom niet meer geregeld dan dat in een jaar in ieder geval één voortgangsgesprek met de werknemer plaatsvindt. Dat voortgangsgesprek wordt door de direct hiërarchisch leidinggevende gevoerd, die dat kan mandateren aan de operationeel leidinggevende . Mandatering ligt niet in de rede als er veel valt bij te sturen en een minder goede beoordeling in het verschiet ligt.

Als afspraken uit het planningsgesprek nader moeten worden ingevuld, aangevuld of bijgesteld zal de betrokken operationeel leidinggevende hiertoe vooraf gemachtigd moeten zijn.

Het ligt voor de hand dat ook afspraken over nadere invulling, aanvulling of bijstelling van de in het planningsgesprek gemaakte schriftelijke afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Als leidinggevende en werknemer niet tot nadere afspraken kunnen komen geldt hetzelfde als bij het planningsgesprek, namelijk dat de leidinggevende eenzijdig beslissingen neemt. Het spreekt voor zich dat het voortgangsgesprek steeds op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat tijdig kan orden bijgestuurd. Als het voortgangsgesprek na 2/3 van de periode komt is dat als regel te laat.

Artikel 4 Evaluatie- en beoordelingsgesprek

Na afloop van de afgesproken periode (van in de regel 12 maanden) bekijken de leidinggevende en de werknemer in de eerste plaats gezamenlijk in hoeverre de afspraken over output en ontwikkeling van de voor de functie geldende competenties zijn gerealiseerd en - zonodig - welke factoren een rol hebben gespeeld bij het wel of niet realiseren van die afspraken. Ook wordt na afloop gezamenlijk bekeken of de andere in het planningsgesprek gemaakte afspraken zijn nageleefd. Als de tussentijdse voortgangsbewaking goed is geweest zullen er voor beide partijen weinig verrassingen zijn. Beoogd wordt de aansturing en verdere ontwikkeling en goed functioneren van de werknemer te bevorderen. Het is de opstap voor het volgende planningsgesprek. De conclusies zullen in het eerstvolgende planningsgesprek basis zijn voor nieuwe afspraken voor de komende periode. De werknemer heeft de gelegenheid een schriftelijke zelfevaluatie van de afgelopen periode op te stellen die in het evaluatie- en beoordelingsgesprek zal worden besproken.

Het gesprek mondt uit in een beoordeling door de leidinggevende. Hier heeft het gesprek een duidelijk eenzijdig karakter. Het gaat dan immers om het oordeel van de leidinggevende en niet om een gezamenlijk oordeel van leidinggevende en werknemer. In de beoordeling zal de leidinggevende uiteraard wel de inbreng van de werknemer in het gesprek meewegen, terwijl de werknemer ter plekke in de gelegenheid is aan te geven op welke punten hij het oneens is met de uit te brengen beoordeling. Tegen de vastgestelde beoordeling kan de werknemer op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar aantekenen bij gedeputeerde staten en vervolgens, als hij het met die beslissing niet eens is, bij de rechter in beroep gaan.

De regeling geeft helder aan wie beoordeelt maar laat bewust open wie de beoordeling uiteindelijk vaststelt. Dat wordt in de mandaatregeling bepaald en is afhankelijk van wat in een provincie gebruik is om te mandateren. Het ligt voor de hand dat de hiërarchisch leidinggevende als integraal manager degene is die de beoordeling formeel vaststelt. Het bestaan van geschilpunten tussen beoordelaar en beoordeelde zou echter aanleiding kunnen zijn de formele vaststelling van de beoordeling in dat geval op een hoger niveau te leggen. Er kunnen derden bij het gesprek aanwezig zijn om nadere informatie te verstrekken. Het initiatief kan zowel van de leidinggevende als de werknemer uitgaan. Zij maken hierover samen afspraken. De werknemer kan zich in de eventuele bezwaar- en beroepsprocedure juridisch laten bijstaan. De leidinggevende kan, al dan niet op aanvraag van de werknemer, inlichtingen van derden inwinnen ten behoeve van de uit te brengen beoordeling. Dat maakt een 360 graden beoordeling mogelijk. Het lijkt in zijn algemeenheid zeker nuttig bij beoordeling van leidinggevenden (ook) inlichtingen van ondergeschikten te vragen.

Het evaluatie- en beoordelingsgesprek heeft, net als het plannings- en voortgangsgesprek, een verplicht karakter, zowel voor de leidinggevende als de werknemer. Het kan dus niet zo zijn dat een werknemer om hem moverende redenen afziet van dit gesprek en daarmee ook het uitbrengen van een beoordeling kan voorkomen. Evenmin mag de leidinggevende hier in gebreke blijven. De beoordeling is immers nodig voor de te nemen beloningsbeslissing. De betrokken leidinggevende, maar ook de provinciesecretaris als eindverantwoordelijke, kunnen daarop worden aangesproken. De werknemer heeft dus belang bij een tijdige beoordeling en kan dat, zo nodig, ook afdwingen. Als de leidinggevende in gebreke blijft zal dat geen nadelige gevolgen hebben voor de werknemer: beoordeling en beloningsbeslissing zullen kunnen terugwerken tot en met het tijdstip waarop die rechtens hadden moeten ingaan. De OR kan erop toezien dat de beoordelingsregeling ook op dit punt correct wordt nageleefd.

Het evaluatie- en beoordelingsgesprek hoeft niet altijd in een keer te worden afgerond. Soms kan een afkoelingsperiode zinvol zijn. In dat geval kan worden besloten het gesprek op een later tijdstip voort te zetten. Ook kan het zijn dat de werknemer enige bedenktijd nodig heeft. Daarom is geregeld dat de betrokken werknemer 2 weken de tijd heeft om eventuele geschilpunten op het beoordelingsformulier te vermelden.

Het vijfde lid maakt het mogelijk om bij uitzondering een beoordeling buiten aanwezigheid van betrokkenen uit te brengen. Dat kan ook in situaties waarin betrokkene (bijvoorbeeld wegens langdurige ziekte) niet aan het gesprek kan deelnemen en (langdurig) uitstel (bijvoorbeeld i.v.m. een te nemen beslissing over voortzetting van het dienstverband) niet verantwoord is. Ook in die (uitzonderings)situatie geldt uiteraard dat de werknemer op het beoordelingsformulier kan aangeven op welke onderdelen hij het eventueel oneens is met de uitgebrachte beoordeling voordat deze formeel wordt vastgesteld.

Op de inhoud van het beoordelingssysteem en de betekenis van het beoordelingssysteem voor bijvoorbeeld de beloning van de werknemer is hierboven in de algemene toelichting al uitvoerig ingegaan.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter

de secretaris

J.R.H. Maij-Weggen

drs. W.G.H.M. Rutten